[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 109

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = DWD mizmōr
cV ʾïlō*hē tȧhillat = ī
c ʾal tiḥraš
2a rašaʿ = mirmā ʿal-ay = [y] pataḥū
b dibbïrū ʾitt = ī lȧšōn šaqr
3a = dȧbȧrē śinʾā sȧbabū =
b wa = yillaḥïmū = ḥinn-am
4a taḥt ʾahbat = ī yiśṭ˙nū =
b = ʾȧnī tȧpillā
5a wa = yaśīmū ʿal-ay = [y] raʿ[ʿ]ā taḥt ṭōbā
b = śinʾā taḥt ʾahbat = ī
6a hapqid ʿal-a(y) = w rašaʿ
b = śaṭan yïʿmud ʿal yȧmīn = ō
7aI = hiššapïṭ = ō
a yiṣē(ʾ) rašaʿ
b = tȧpillat = ō tihyǟ = ḥȧṭaʾā
8a yihyū yam-a(y) = w mʿaṭ⁺īm
b pu̇quddat = ō yiqqaḥ ʾaḥ⁺ir
9a yihyū ban-a(y) = w yȧtōmīm
b = ʾišt = ō ʾalmanā
10a = nōʿ yanūʿū ban-a(y) = w
b = šiʾ[ʾ]ilū
c = darȧšū mi[n] = ḥurȧbōt-ē = him
11a y˙naqqiš nōšǟ = kul[l]
aR ʾȧšr l = ō
b = yabuzzū zārīm y˙gīʿ = ō
12a ʾal yïhy l = ō mō*šik ḥasd
b = ʾal yïhy ḥō*nin = yȧtōm-a(y) = w
13a yïhy ʾaḥrīt = ō
aI = hakrīt
b = dōr ʾaḥ⁺ir yimmaḥ šïm-a = m
14a yizzakir ʿȧwō*n ʾȧbō*t-a(y) = w ʾil YHWH
b = ḥaṭṭā(ʾ)t ʾimm = ō ʾal timmaḥ
15a yihyū nagd YHWH tamīd
b = yakrit mi[n] = ʾarṣ zikr-a = m
16a yaʿn ʾȧšr lō(ʾ) zakar
aI ʿśōt ḥasd
b wa = yirdup ʾīš ʿanī = ʾibyōn = nikʾē(h) libab
bI = mōtit
17a wa = yiʾhab qȧlalā
b wa = tȧbōʾ-i = hu(w)
c = lō(ʾ) ḥapiṣ = bȧrakā
d wa = tirḥaq mim-min = [h]u(w)
18a wa = yilbaš qȧlalā = madd = ō
b wa = tabō*(ʾ) = [h]a = maym = qȧrb = ō
c = = [h]a = šamn = ʿaṣȧmōt-a(y) = w
19a tïhy l = ō = bagd
aR1 yïʿṭǟ
a = = mizḥ
aR2 tamīd yïḥgu̇r-i = ha
20a zō(ʾ)t pu̇ʿullat śō*ṭïn-ay = [y] mi[n] = ʾit[t] YHWH
b = ha = dō*bïrīm raʿ[ʿ] ʿal napš = ī
21aV = ʾattā YHWH ʾȧdō*n-ay = [y]
a ʿśē(h) ʾitt = ī = maʿn šïm-i = ka
b ṭōb ḥasd = ka
c haṣṣīl-i =
22a ʿanī = ʾibyōn ʾanō*kī
b = libb = ī ḥalal = qȧrb = ī
23a = ṣil[l]
aI = nṭōt = ō
a nihlaktī
b ninʿartī = [h]a = ʾarbǟ
24a bȧrk-ay = [y] kašȧlū miṣ = ṣōm
b = bȧśar = ī kaḥaš miš = šamn
25a = ʾȧnī hayītī ḥarpā la = him
b yirʾū =
c yȧnīʿū-n rō(ʾ)š-a = m
26a ʿuzr-i =
aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
b hōšīʿ-i = = ḥasd-i = ka
27a = yidïʿū
b yad = ka zō(ʾ)t
c ʾattā
cV YHWH
c ʿȧśīta = h
28a y˙qal[lï]lū him⁺a(h)
b = ʾattā t˙bar[r]ik
c qāmū
d wa = yibō*šū
e = ʿabd = ka yiśmaḥ
29a yilbȧšū śōṭïn-ay = [y] k˙lim⁺ā
b = yïʿṭū = [h]a = m˙ʿīl bušt-a = m
30a ʾōdǟ YHWH m(ʾ)ōd = = [y]
b = = tōk rabbīm ʾ˙hal[lï]l-an = [h]u(w)
31a yïʿmud = yȧmīn ʾibyōn
aI = hōšīʿ miš = šō*pïṭē napš = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]