[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 108

[ Textanmerkungen ]

1a šīr
b mizmōr = DWD
2a nakōn libb = ī
aV ʾïlō*hīm
b ʾašīr-a(h)
c = ʾ˙zammïr-a(h)
cV ʾap kȧbōd = ī
3a ʿūr-a(h)
aV ha = nibl = kinnōr
b ʾaʿīr-a(h) šaḥr
4a ʾōd = ka = [h]a = ʿammīm
aV YHWH
b = ʾ˙zammir = ka bal ʾummīm
5a gadu(w)l mi[n] = ʿal šamaym ḥasd-i = ka
b = ʿad šȧḥaqīm ʾȧmitt-i = ka
6a rūm-a(h) ʿal šamaym
aV ʾïlō*hīm
b = ʿal kul[l] ha = ʾarṣ kȧbōd-i = ka
7a = maʿn yi[ḥ]ḥalïṣū-n yȧdīdē = ka
b hōšīʿ-a(h) yȧmīn = ka
c = ʿni =
8a ʾïlō*hīm dibbir = qudš = ō
b ʾiʿluz-a(h)
c ʾ˙ḥallïq-a(h) ŠKM
d = ʿimq SKWT ʾ˙maddid
9a l = ī GLʿD
b l = ī MNŠH
c = ʾPRYM maʿōz rō(ʾ)š = ī
d YHWDH m˙ḥō*qïq = ī
10a MWʾB sīr raḥṣ = ī
b ʿal ʾDWM ʾašlīk naʿl = ī
c ʿȧl-ē PLŠT ʾitrōʿaʿ
11a yō*bī*l-i = ʿīr mibṣar
b naḥ-a = ʿad ʾDWM
12a = lō(ʾ)
aV ʾïlō*hīm
a zȧnaḥta =
b = lō(ʾ) tiṣē(ʾ)
bV ʾïlō*hīm
b = ṣȧbȧʾō*t-ē =
13a hab-a(h) la = ʿizrat miṣ = ṣar[r]
b = šawʾ tȧšūʿat ʾadam
14a = ʾïlō*hīm nïʿśǟ ḥayl
b = hū(ʾ) yabūs ṣar[r]ē =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]