[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 107

[ Textanmerkungen ]

1a hō*dū = YHWH
b ṭōb
c = ʿōlam ḥasd = ō
2a yō(ʾ)mïrū gȧʾūlē YHWH
aR ʾȧšr gȧʾal-a = m miy = yad ṣar[r]
3vR = mi[n] = ʾȧraṣōt qibbïṣ-a = m mim = mizraḥ = mim = maʿrab miṣ = ṣapōn = miy = yam[m]
4a taʿū = [h]a = midbar = y˙šīmōn
b dark ʿīr mōšab lō(ʾ) maṣaʾū
5x rȧʿibīm gam ṣȧmiʾīm napš-a = m ba = him titʿaṭṭap
6a wa = yiṣʿȧqū ʾil YHWH = [h]a = ṣar[r] la = him
b mim = mȧṣūqōt-ē = him yaṣṣīl-i = m
7a wa = yadrīk-i = m = dark yȧšarā
aI la = lïkt ʾil ʿīr mōšab
8x yōdū = YHWH ḥasd = ō = niplȧʾōt-a(y) = w = bȧnē ʾadam
9a hiśbīʿ napš šō*qiqā
b = napš rȧʿibā millē(ʾ) ṭōb
10P112a yō*šïbē ḥušk = ṣalmawt
P212a ʾȧsīrē ʿu̇ny = barzil[l]
11a himrū ʾimȧrē ʾil
b = ʿïṣat ʿilyōn naʾaṣū
12a wa = yaknïʿ = [h]a = ʿamal libb-a = m
b kašȧlū
c = ʾēn ʿō*zir
13a wa = yizʿȧqū ʾil YHWH = [h]a = ṣar[r] la = him
b mim = mȧṣū*qōt-ē = him yōšīʿ-i = m
14a yōṣīʾ-i = m mi[n] = ḥušk = ṣalmawt
b = mō[ʾ]sïrōt-ē = him y˙nattiq
15x yōdū = YHWH ḥasd = ō = niplȧʾōt-a(y) = w = bȧnē ʾadam
16a šibbar dalȧtōt nu̇ḥušt
b = b˙rīḥē barzil[l] giddiʿ
17a ʾ˙wī*līm mid = dark pȧšʿ-a = m
b = mi[n] = ʿȧwō*nō*t-ē = him yitʿannū
18a kul[l] ʾukl t˙taʿ[ʿ]ib napš-a = m
b wa = yaggīʿū ʿad šaʿȧrē mawt
19a wa = yizʿȧqū ʾil YHWH = [h]a = ṣar[r] la = him
b mim = mȧṣū*qōt-ē = him yōšīʿ-i = m
20a yišlaḥ dȧbar = ō
b = yirpaʾ-i = m
c = y˙malliṭ miš = š˙ḥītōt-a = m
21x yōdū = YHWH ḥasd = ō = niplȧʾōt-a(y) = w = bȧnē ʾadam
22a = yizbȧḥū zȧbȧḥē tōdā
b = y˙sappïrū maʿś-a(y) = w = rinnā
23P1 yōrïdē ha = yam[m] = [h]a = ʾu̇n(i)y⁺ōt
P2 ʿō*śē mȧlā(ʾ)kā = maym rabbīm
24v him⁺a(h) raʾū maʿśē YHWH = niplȧʾōt-a(y) = w = mȧṣūlā
25a wa = yō(ʾ)mir
b wa = yaʿmid rūḥ sȧʿarā
c wa = t˙rōmim gall-a(y) = w
26a yïʿlū šamaym
b yirïdū tïhōmōt
c napš-a = m = raʿ[ʿ]ā titmōgag
27a yaḥu(w)ggū
b = yanūʿū = [h]a = šikkōr
c = kul[l] ḥukmat-a = m titballaʿ
28a wa = yiṣʿȧqū ʾil YHWH = [h]a = ṣar[r] la = him
b = mim = mȧṣūqō*t-ē = him yōṣīʾ-i = m
29a yaqim sȧʿarā = dȧmamā
b wa = yiḥšū gallē = him
30a wa = yiśmȧḥū
b yištuqū
c wa = yanḥ-i = m ʾil mȧḥōz ḥïpṣ-a = m
31x yōdū = YHWH ḥasd = ō = niplȧʾōt-a(y) = w = bȧnē ʾadam
32a wa = y˙rō*mïmū = hu(w) = qȧhal ʿam[m]
b = = mōšab zȧqinīm y˙hal[lï]lū = hu(w)
33a yaśim nȧharōt = midbar
b = mō*ṣaʾē maym = ṣimmaʾōn
34x ʾarṣ pïry = mȧliḥā mi[n] = raʿ[ʿ]at yō*šïbē b-a = h
35a yaśim midbar = ʾȧgam maym
b = ʾarṣ ṣī*y⁺ā = mō*ṣaʾē maym
36a wa = yōšib šam[m] rȧʿibīm
b wa = y˙kōnïnū ʿīr mōšab
37a wa = yizrȧʿū śadōt
b wa = yiṭṭȧʿū kȧramīm
c wa = yïʿśū pïry tȧbūʾā
38a wa = y˙bar[r]ïk-i = m
b wa = yirbū m(ʾ)ōd
c = bȧhimt-a = m lō(ʾ) yamʿīṭ
39a wa = yimʿȧṭū
b wa = yašuḥ[ḥ]ū mi[n] = ʿuṣr raʿ[ʿ]ā = yagōn
40a šō*pik būz ʿal nȧdībīm
b wa = yatʿ-i = m = tuhw lō(ʾ) dark
41a wa = y˙śaggib ʾibyōn mi[n] = ʿu(w)ny
b wa = yaśim = [h]a = ṣō(ʾ)n mišpaḥōt
42a yirʾū yȧšarīm
b wa = yiśmaḥū
c = kul[l] ʿawlā qapȧṣā = ha
43a ḥakam
b = yišmur ʾil⁺ǟ
c = yitbōnïnū ḥasȧdē YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]