[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 106

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū = YH
b hōdū = YHWH
c ṭōb
d = ʿōlam ḥasd = ō
2a y˙mallil gȧbūrōt YHWH
b yašmīʿ kul[l] tȧhillat = ō
3a ʾašrē šō*mïrē mišpaṭ
b ʿō*śē(h) ṣȧdaqā = kul[l] ʿi[t]t
4a zukr-i =
aV YHWH
a = rȧṣōn ʿamm-i = ka
b puqd-i = = yȧšūʿat-i = ka
5vI1 = rʾōt = ṭōbat bȧḥīrē = ka
vI2 = śmuḥ = śimḥat gōy-i = ka
vI3 = hithallil ʿim[m] nïḥlat-i = ka
6a ḥaṭā(ʾ)nū ʿim[m] ʾȧbōt-ē =
b hiʿwīnū
c hiršaʿnū
7a ʾȧbōt-ē = = MṢR-aym lō(ʾ) hiśkīlū niplȧʾōt-ē = ka
b lō(ʾ) zakȧrū ʾat rub[b] ḥȧsadē = ka
c wa = yamrū ʿal yam[m] = yam[m] sūp
8a wa = yōšīʿ-i = m = maʿn šïm = ō
aI = hōdīʿ ʾat gȧbūrat = ō
9a wa = yigʿar = yam[m] sūp
b wa = yïḥrab
c wa = yōlīk-i = m = [h]a = tïhō*mōt = [h]a = midbar
10a wa = yōšīʿ-i = m miy = yad śōnē(ʾ)
b wa = yigʾal-i = m miy = yad ʾōyib
11a wa = y˙kassū maym ṣar[r]ē = him
b ʾȧḥ⁺ad mi[n] = him lō(ʾ) nōtar
12a wa = yaʾmīnū = dȧbar-a(y) = w
b yašīrū tȧhillat = ō
13a mih[h]ïrū
b šakȧḥū maʿś-a(y) = w
c lō(ʾ) ḥikkū = ʿïṣat = ō
14a wa = yitʾawwū taʾwā = [h]a = midbar
b wa = y˙nassū ʾil = y˙šīmōn
15a wa = yittin la = him šiʾlat-a = m
b wa = y˙šallïḥ razōn = napš-a = m
16x wa = y˙qan[nï]ʾū = MŠH = [h]a = maḥnǟ = ʾHRN qȧdu(w)š YHWH
17a tiptaḥ ʾarṣ
b wa = tiblaʿ DTN
c wa = t˙kas[s] ʿal ʿïdat ʾBYRM
18a wa = tibʿar ʾiš = ʿïdat-a = m
b lah[h]abā t˙lah[h]iṭ rȧšaʿīm
19a yïʿśū ʿigl = ḤRB
b wa = yištaḥwū = massikā
20x wa = yamīrū ʾat kȧbōd-a = m = tabnīt šōr ʾō*kil ʿiśb
21a šakȧḥū ʾil mōšīʿ-a = m
b ʿō*śǟ gȧdulōt = MṢR-aym
22a niplaʾōt = ʾarṣ ḤM
b nōraʾōt ʿal yam[m] sūp
23a wa = yō(ʾ)mir
aI = hašmīd-a = m
b lūlē[ʾ] MŠH bȧḥīr = ō ʿamad = [h]a = parṣ = pan-a(y) = w
bI = hašīb ḥïmat = ō
bII mi[n] = hašḥīt
24a wa = yimʾȧsū = ʾarṣ ḥimdā
b lō(ʾ) hiʾmīnū = dȧbar = ō
25a wa = yi[r]ragïnū = ʾuhu̇lē = him
b lō(ʾ) šamïʿū = qōl YHWH
26a wa = yiśśā(ʾ) yad = ō la = him
aI = happīl ʾōt-a = m = [h]a = midbar
27vI1 = = happīl zarʿ-a = m = [h]a = gōyī*m
vI2 = = zar[r]ōt-a = m = [h]a = ʾȧraṣōt
28a wa = yiṣṣamïdū = BʿL PʿWR
b wa = yō(ʾ)kïlū zȧbȧḥē mē*tīm
29a wa = yakʿīsū = maʿlȧlē = him
b wa = tipruṣ b-a = m maggipā
30a wa = yïʿmud PYNḤS
b wa = y˙pallil
c wa = ti[ʿ]ʿaṣïr ha = maggipā
31x wa = ti[ḥ]ḥašib l = ō = ṣȧdaqā = dō*r wa = dō*r ʿad ʿōlam
32a wa = yaqṣīpū ʿal m˙rībā
b wa = yiraʿ[ʿ] = MŠH = ʿȧbūr-a = m
33a himrū ʾat rūḥ = ō
b wa = y˙baṭṭē(ʾ) = śȧpat-a(y) = w
34a lō(ʾ) hišmīdū ʾat ha = ʿammīm
b ʾȧšr ʾamar YHWH la = him
35a wa = yitʿar[rï]bū = [h]a = gōyī*m
b wa = yilmȧdū maʿśē = him
36a wa = yïʿbu̇dū ʾat ʿȧṣab⁺ē = him
b wa = yihyū la = him = mōqiš
37x wa = yizbȧḥū ʾat bȧnē = him = ʾat bȧnōt-ē = him = [h]a = šē*dīm
38a wa = yišpu̇kū dam naqī dam bȧnē = him = bȧnōt-ē = him
aR ʾȧšr zibbïḥū = ʿȧṣab⁺ē KNʿN
b wa = tiḥnap ha = ʾarṣ = [h]a = damīm
39a wa = yiṭmȧʾū = maʿśē = him
b wa = yiznū = maʿlȧlē = him
40a wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH = ʿamm = ō
b wa = y˙taʿ[ʿ]ib ʾat nïḥlat = ō
41a wa = yittïn-i = m = yad gōyī*m
b wa = yimšu̇lū ba = him śō*nïʾē = him
42a wa = yilḥaṣū = m ʾōyïbē = him
b wa = yikkanïʿū taḥt yad-a = m
43a pȧʿamīm rabbōt yaṣṣīl-i = m
b = him⁺a(h) yamrū = ʿïṣat-a = m
c wa = yamukkū = ʿȧwō*n-a = m
44a wa = yïrʾ = [h]a = ṣar[r] la = him
aI = šumʿ = ō ʾat rinnat-a = m
45a wa = yizkur la = him b˙rīt = ō
b wa = yinnaḥim = rub[b] ḥȧsad-a = w
46x wa = yittin ʾōt-a = m = raḥmīm = pȧnē kul[l] šōbē = him
47a hōšīʿ-i =
aV YHWH ʾïlō*hē =
b = qabbïṣ-i = min ha = gōyī*m
bI1 = hō*dōt = šim qudš-i = ka
bI2 = hištabbiḥ = tȧhillat-i = ka
48a barūk YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL min ha = ʿōlam = ʿad ha = ʿōlam
b = ʾamar kul[l] ha = ʿam[m]
c ʾamin
d hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]