[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 105

[ Textanmerkungen ]

1a hōdū = YHWH
b qirʾū = šïm = ō
c hōdīʿū = [h]a = ʿammīm ʿȧlīlōt-a(y) = w
2a šīrū l = ō
b zammïrū l = ō
c śīḥū = kul[l] niplȧʾōt-a(y) = w
3a hithal[lï]lū = šim qudš = ō
b yiśmaḥ lib[b] m˙baq[qï]šē YHWH
4a diršū YHWH = ʿuzz = ō
b baqqïšū pan-a(y) = w tamīd
5a zikrū niplȧʾōt-a(y) = w
aR ʾȧšr ʿaśā
a mō*pït-a(y) = w = mišpȧṭē = w
6aV1 zarʿ ʾBRHM ʿabd = ō
aV2 bȧnē YʿQB bȧḥīr-a(y) = w
7v hū(ʾ) YHWH ʾïlō*hē =
a = kul[l] ha = ʾarṣ mišpaṭ-a(y) = w
8a zakar = ʿōlam b˙rīt = ō dabar
aR ṣiwwā = ʾalp dōr
9vR ʾȧšr karat ʾit[t] ʾBRHM
v = šȧbūʿat = ō = YŚḤQ
10a wa = yaʿmīd-i = ha = YʿQB = ḥuq[q]
b = YŚRʾL b˙rīt ʿōlam
11vI = (ʾ)mur
a = ka ʾittin ʾat ʾarṣ KNʿN ḥabl nïḥlat = kim
12aIP13a = hyōt-a = m mu̇tē mispar = mʿaṭ
b = gārīm b-a = h
13a wa = yithallïkū mig = gōy ʾil gōy
b mim = mamlakā ʾil ʿam[m] ʾaḥ⁺ir
14a lō(ʾ) hin⁺īḥ ʾadam
aI = ʿušq-a = m
b wa = yōkïḥ ʿȧl-ē = him mȧlakīm
15a ʾal tiggȧʿū = mȧšīḥ-ay = [y]
b = = nȧbīʾ-ay = [y] ʾal tariʿ[ʿ]ū
16a wa = yiqrā(ʾ) raʿab ʿal ha = ʾarṣ
b kul[l] maṭṭē(h) laḥm šabar
17a šalaḥ = pȧnē = him ʾīš
b = ʿabd nimkar YWSP
18a ʿinnū = [h]a = kabl ragl-a(y) = w
b barzil[l] bāʾā napš = ō
19x ʿad ʿi[t]t bō*(ʾ) dȧbar = ō ʾimrat YHWH ṣȧrapat = hu(w)
20a šalaḥ malk
b wa = yattīr-i = hu(w)
c mō*šil ʿammīm
d wa = y˙pattïḥ-i = hu(w)
21a śām = ō ʾadōn = bēt = ō
b = mō*šil = kul[l] qinyān = ō
22vI = ʾsur śar[r]-a(y) = w = napš = ō
a = zȧqin-a(y) = w y˙ḥakkim
23a wa = yabō*(ʾ) YŚRʾL MṢR-aym
b = YʿQB gār = ʾarṣ ḤM
24a wa = yapr ʾat ʿamm = ō m(ʾ)ōd
b wa = yaʿṣī*m-i = hu(w) miṣ = ṣar[r]-a(y) = w
25a hapak libb-a = m
aI1 = śnō(ʾ) ʿamm = ō
aI2 = hitnakkil = ʿȧbad-a(y) = w
26a šalaḥ MŠH ʿabd = ō ʾHRN
aR ʾȧšr baḥar b = ō
27a śāmū b-a = m dȧbȧrē ʾō*tōt-a(y) = w
b = mō*pïtīm = ʾarṣ ḤM
28a šalaḥ ḥušk
b wa = yaḥšī*k
c = lō(ʾ) marū ʾat dȧbar = ō(w)
29a hapak ʾat mēmē = him = dam
b wa = yamit ʾat dȧgat-a = m
30x šaraṣ ʾarṣ-a = m ṣȧpardïʿīm = ḥadȧrē malȧkē = him
31a ʾamar
b wa = yabō*(ʾ) ʿarub kinnīm = kul[l] gȧbūl-a = m
32x natan gȧšȧmē = him barad ʾiš lah[h]abōt = ʾarṣ-a = m
33a wa = ya[k]k gapn-a = m = t(ʾ)ēnat-a = m
b wa = y˙šabbir ʿiṣ gȧbūl-a = m
34a ʾamar
b wa = yabō*(ʾ) ʾarbǟ = yalq
c = ʾēn mispar
35a wa = yō(ʾ)kïl kul[l] ʿiśb = ʾarṣ-a = m
b wa = yō(ʾ)kïl pïry ʾadȧmat-a = m
36x wa = ya[k]k kul[l] bu̇ku(w)r = ʾarṣ-a = m rē(ʾ)šīt = kul[l] ʾōn-a = m
37a wa = yōṣīʾ-i = m = kasp = zahab
b = ʾēn = šïbaṭ-a(y) = w kōšil
38a śamaḥ MṢR-aym
aI = ṣē(ʾ)t-a = m
b napal paḥd-a = m ʿȧl-ē = him
39a paraś ʿanan = masak[k]
b = ʾiš
bI = haʾīr laylā
40a šaʾal
b wa = yabē*(ʾ) śȧlw
c = laḥm šamaym yaśbīʿ-i = m
41a pataḥ ṣūr
b wa = yazūbū maym
c halȧkū = [h]a = ṣī*y⁺ōt nahar
42x zakar ʾat dȧbar qudš = ō ʾit[t] ʾBRHM ʿabd = ō
43a wa = yōṣī*(ʾ) ʿamm = ō = śaśōn
b = rinnā ʾat bȧḥīr-a(y) = w
44a wa = yittin la = him ʾarȧṣōt gōyī*m
b = ʿȧmal lu̇ʾum⁺īm yīrašū
45a = ʿȧbūr yišmu̇rū ḥuqq-a(y) = w
b = tōrō*t-a(y) = w yinṣurū
c hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]