[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 104

[ Textanmerkungen ]

1a bar[r]ïkī
aV napš = ī
a ʾat YHWH
bV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
b gadalta m(ʾ)ōd
c hōd = hadar labašta
2a ʿō*ṭǟ ʾōr = [h]a = śalmā
b nōṭǟ šamaym = [h]a = yȧrīʿā
3a ha = m˙qar[r]ǟ = [h]a = maym ʿȧlī*y⁺ōt-a(y) = w
b ha = śām ʿābīm ru̇kūb = ō
c ha = m˙hallik ʿal kanȧpē rūḥ
4a ʿō*śǟ malʾak-a(y) = w rūḥōt
b m˙šar[rï]t-a(y) = w ʾiš lō*hiṭ
5a yasad ʾarṣ ʿal mȧkōnē = ha
b bal timmōṭ ʿōlam wa = ʿad
6aP tïhōm
a = [h]a = lu̇būš kissīt = ō
b ʿal har[r]īm yïʿmu̇dū maym
7a min gaʿȧrat = ka yȧnūsū-n
b min qōl raʿm = ka yi[ḥ]ḥapizū-n
8a yïʿlū har[r]īm
b yirïdū bïqaʿōt ʾil mȧqōm
bR yasadta la = him
9a gȧbūl śamta
b bal yïʿburū-n
c bal yȧšūbū-n
cI = kassōt ha = ʾarṣ
10a ha = m˙šalliḥ maʿyanīm = [h]a = nȧḥalīm
b bēn har[r]īm y˙hallikū-n
11a yašqū kul[l] ḥay[yȧ]t-ō śaday
b yišbu̇rū pȧraʾīm ṣȧmaʾ-a = m
12a ʿȧl-ē = him ʿōp ha = šamaym yišku(w)n
b mib = bēn ʿu̇pa(ʾ)yī*m yittïnū qōl
13a mašqǟ har[r]īm mi[n] = ʿȧlī*y⁺ōt-a(y) = w
b mip = pïry maʿśē = ka tiśbaʿ ha = ʾarṣ
14a maṣmīḥ ḥaṣīr = [h]a = bȧhimā
b = ʿiśb = ʿïbō*dat ha = ʾadam
bI = hōṣī(ʾ) laḥm min ha = ʾarṣ
15vI1 = yayn
vIR y˙śammïḥ lïbab ʾu̇nōš
vI2 = haṣhīl panīm miš = šamn
a = laḥm lïbab ʾu̇nōš yisʿad
16a yiśbȧʿū ʿïṣē YHWH ʾarȧzē LBNWN
aR ʾȧšr naṭaʿ
17vR ʾȧšr šam[m] ṣippu̇rīm y˙qanninū
aP ḥ˙sīdā
a bu̇rōšīm bēt-a = h
18a har[r]īm ha = gȧbuhīm = [h]a = yȧʿilīm
b sȧlaʿīm maḥsǟ = [h]a = šȧpan⁺īm
19a ʿaśā yariḥ = mōʿïdīm
b šamš
bR yadaʿ mȧbōʾ = ō
20a tašit ḥušk
b = yïhy laylā
c b = ō tirmuś kul[l] ḥay[yȧ]t-ō yaʿr
21a ha = k˙pīrīm šō*ʾïgīm = [h]a = ṭarp
aI = = baqqiš mi[n] = ʾil ʾukl-a = m
22a tizraḥ ha = šamš
b yi[ʾ]ʾasipū-n
c = ʾil mȧʿōnō*t-a = m yirbaṣū-n
23x yiṣē(ʾ) ʾadam = puʿl = ō = = ʿïbō*dat = ō ʿȧd-ē ʿarb
24a mah rabbū maʿśē = ka
aV YHWH
b kull-a = m = ḥukmā ʿaśīta
c malïʾā ha = ʾarṣ qinyān-i = ka
25a ha = yam[m] gadu(w)l = rȧḥab yadaym
b šam[m] ramś
c = ʾēn mispar
b ḥayyōt qȧṭan⁺ōt ʿim[m] gȧdulōt
26a šam[m] ʾu̇n(i)y⁺ōt y˙hallikū-n
b liwyatān
bR yaṣarta
bRI = śaḥ[ḥ]iq b = ō
27a kull-a = m ʾil-ē = ka y˙śabbirū-n
aI la = ti[t]t ʾukl-a = m = ʿitt = ō
28a tittin la = him
b yilquṭū-n
c tiptaḥ yad = ka
d yiśbȧʿū-n ṭōb
29a tastīr panē = ka
b yibbahilū-n
c tō*[ʾ]sip rūḥ-a = m
d yigwaʿū-n
e = ʾil ʿȧpar-a = m yȧšūbū-n
30a t˙šallïḥ rūḥ = ka
b yibbariʾū-n
c = t˙ḥaddiš pȧnē ʾȧdamā
31a yïhy kȧbōd YHWH = ʿōlam
b yiśmaḥ YHWH = maʿś-a(y) = w
32a ha = mabbīṭ = [h]a = ʾarṣ
b wa = tirʿad
c yiggaʿ = [h]a = har[r]īm
d = yiʿšanū
33a ʾašīr-a(h) = YHWH = ḥayy-ay = [y]
b ʾ˙zammïr-a(h) = ʾïlō*h-ay = [y] = ʿōd = ī
34a yiʿrab ʿal-a(y) = w śīḥ = ī
b ʾanō*kī ʾiśmaḥ = YHWH
35a yittammū ḥaṭṭāʾīm min ha = ʾarṣ
bP = rȧšaʿīm
b ʿōd ʾēn-a = m
c bar[r]ïkī
cV napš = ī
c ʾat YHWH
d hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]