[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 103

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b bar[r]ïkī
bV napš = ī
b ʾat YHWH
bV = kul[l] qȧrab-ay = [y]
b ʾat šim qudš = ō
2a bar[r]ïkī
aV napš = ī
a ʾat YHWH
b = ʾal tiškȧḥī kul[l] g˙mūl-a(y) = w
3a ha = sō*liḥ = kul[l] ʿȧwō*n-i =
b ha = rō*pē(ʾ) = kul[l] taḥlū*ʾ-ay =
4a ha = gōʾil miš = šaḥt ḥayy-ay =
b ha = m˙ʿaṭṭïr-i = ḥasd = raḥmīm
5a ha = maśbīʿ = [h]a = ṭōb ʿady-i =
b titḥaddiš = [h]a = našr nȧʿūr-ay =
6a ʿō*śē(h) ṣȧdaqōt YHWH
b = mišpaṭīm = kul[l] ʿȧšūqīm
7a yōdīʿ dȧrak-a(y) = w = MŠH
b = bȧnē YŚRʾL ʿȧlīlōt-a(y) = w
8a raḥ[ḥ]ūm
b = ḥannūn YHWH
c ʾȧrïk ʾappaym
d = rab[b] ḥasd
9a lō(ʾ) la = naṣḥ yarīb
b = lō(ʾ) = ʿōlam yiṭṭu(w)r
10a lō(ʾ) = ḥïṭaʾē = ʿaśā la =
b = lō(ʾ) = ʿȧwō*nō*t-ē = gamal ʿal-ē =
11a
aI = gbuh šamaym ʿal ha = ʾarṣ
a gabar ḥasd = ō ʿal yȧriʾ-a(y) = w
12aI = rḥuq mizraḥ mim = maʿrab
a hirḥīq mim-min = ʾat pȧšaʿē =
13aI = raḥ[ḥ]im ʾab ʿal banīm
a riḥ[ḥ]am YHWH ʿal yȧriʾ-a(y) = w
14a hū(ʾ) yadaʿ yiṣr-i =
b zakūr
c ʿapar ʾȧnaḥnū
15aP ʾu̇nōš
a = [h]a = ḥaṣīr yam-a(y) = w
bP = ṣīṣ ha = śadǟ
b kin yaṣīṣ
16a rūḥ ʿabȧrā b = ō
b = ʾēn-an = [h]u(w)
c = lō(ʾ) yakkīr-an = [h]u(w) ʿōd mȧqōm = ō
17a = ḥasd YHWH mi[n] = ʿōlam = ʿad ʿōlam ʿal yȧriʾ-a(y) = w
b = ṣȧdȧqat = ō = bȧnē banīm
18v = šō*mïrē b˙rīt = ō = = zō*kïrē piqqū*d-a(y) = w
vI = ʿśōt-a = m
19aP YHWH
a = [h]a = šamaym hikīn kis[sï]ʾ = ō
b = malkūt = ō = [h]a = kul[l] mašalā
20a bar[r]ïkū YHWH
aV malʾak-a(y) = w gibbō*rē kuḥ[ḥ] ʿō*śē dȧbar = ō
aI = šmuʿ = qōl dȧbar = ō
21a bar[r]ïkū YHWH
aV kul[l] ṣȧbaʾ-a(y) = w m˙šar[rï]t-a(y) = w ʿō*śē rȧṣōn = ō
22a bar[r]ïkū YHWH
aV kul[l] maʿś-a(y) = w
a = kul[l] mȧqō*mōt mamšalt = ō
b bar[r]ïkī
bV napš = ī
b ʾat YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]