[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 102

[ Textanmerkungen ]

1a tȧpillā = ʿanī
b yïʿṭup
c = = pȧnē YHWH yišpuk śīḥ = ō
2aV YHWH
a šimʿ-a(h) tȧpillat = ī
b = šawʿat = ī ʾil-ē = ka tabō(ʾ)
3a ʾal tastir panē = ka mim-min⁺ = ī = yōm
aR ṣar[r] l = ī
b haṭṭē(h) ʾil-ay = [y] ʾuzn-i = ka
c = yōm
cR ʾiqrā(ʾ)
c mah[h]ir
d ʿni =
4a kalū = ʿašan yam-ay = [y]
b = ʿaṣȧmōt-ay = [y] k˙-mō qid ni[ḥ]ḥar[r]ū
5a hu(w)kkā = [h]a = ʿiśb
b wa = yī*baš libb = ī
c šakaḥtī
cI mi[n] = ʾkul laḥm = ī
6x miq = qōl ʾanȧḥat = ī dabïqā ʿaṣm = ī = bȧśar = ī
7a damītī = qȧʾat midbar
b hayītī = kōs ḥu̇rabōt
8a šaqadtī
b wa = ʾihyǟ = ṣippu(w)r bōdid ʿal gag[g]
9a kul[l] ha = yōm ḥir[rï]pū = ʾōyïb-ay = [y]
b m˙hōlal-ay = [y] b = ī nišbaʿū
10a ʾipr = [h]a = laḥm ʾakaltī
b = šiqqū*w-ay = [y] = bȧky masaktī
11v mip = pȧnē zaʿm = ka = qȧṣp-i = ka
a nȧśā(ʾ)ta =
b wa = tašlīk-i =
12a yam-ay = [y] = ṣil[l] naṭūy
b = ʾȧnī = [h]a = ʿiśb ʾībaš
13a = ʾattā
aV YHWH
a = ʿōlam tišib
b = zikr = ka = dō*r wa = dō*r
14a ʾattā taqūm
b t˙raḥ[ḥ]im ṢYWN
c ʿi[t]t
cI = ḥan(ï)n-a = h
d bā(ʾ) mōʿid
15a raṣū ʿȧbadē = ka ʾat ʾȧbanē = ha
b = ʾat ʿȧpar-a = h y˙ḥō*ninū
16a = yīrȧʾū gōyī*m ʾat šim YHWH
b = kul[l] malȧkē ha = ʾarṣ ʾat kȧbōd-i = ka
17a banā YHWH ṢYWN
b nirʾā = kȧbōd = ō
18a panā ʾil tȧpillat ha = ʿarʿar
b = lō(ʾ) bazā ʾat tȧpillat-a = m
19a tikkatib zō(ʾ)t = dōr ʾaḥrōn
b = ʿam[m] nibrā(ʾ) y˙hallil YH
20a hišqīp mim = mȧrōm qudš = ō YHWH
b miš = šamaym ʾil ʾarṣ hibbīṭ
21vI1 = šmuʿ ʾanȧqat ʾasīr
vI2 = pattiḥ bȧnē tȧmūtā
22vI1 = sappir = ṢYWN šim YHWH
vI2 = tȧhillat = ō = YRWŠLM
23vI = hiqqabiṣ ʿammīm yaḥd-aw = mamlakōt
vII = ʿbud ʾat YHWH
24a ʿinnā = [h]a = dark kuḥ[ḥ] = ō
b qiṣṣar yam-ay = [y]
25a ʾō[ʾ]mïr
bV ʾil = ī
b ʾal taʿl-i = = ḥïṣy yam-ay = [y]
c = dōr dōrīm šȧnōt-ē = ka
26a = panīm ha = ʾarṣ yasadta
b = maʿśē(h) yadē = ka šamaym
27a him⁺a(h) yō(ʾ)bidū
b = ʾattā tïʿmud
c = kull-a = m = [h]a = bagd yiblū
d = [h]a = lu̇būš taḥlīp-i = m
e = yïḥlupū
28a = ʾattā hū(ʾ)
b = šȧnōt-ē = ka lō(ʾ) yittammū
29a bȧnē ʿȧbadē = ka yišku(w)nū
b = zarʿ-a = m = panē = ka yikkōn
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]