[ ein Kapitel zurück ][ Ob ][ ein Kapitel vor ]

Ob 1

[ Textanmerkungen ]

1a ḥȧzōn ʿBDYH
b kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH = ʾDWM
c šȧmūʿā šamaʿnū mi[n] = ʾit[t] YHWH
d = ṣīr = [h]a = gōyī*m šullaḥ
e qūmū
f = naqūm-a(h) ʿal-ē = ha = [h]a = milḥamā
2a hinni(h) qaṭun nȧtattī = ka = [h]a = gōyī*m
b bazūy ʾattā m(ʾ)ōd
3a zȧdōn libb = ka hiššīʾ-i = ka
b šō*kïn-ī = ḥagȧwē salʿ
c mȧrōm šibt = ō ʾō*mir = libb = ō
d yōrī*d-i = ʾarṣ
4a ʾim tagbīh = [h]a = našr
b = ʾim bēn kōkabīm śīm qinn-i = ka
c miš = šam[m] ʾōrīd = ka
cJ nȧʾū*m YHWH
5a ʾim gannābīm bāʾū = ka
b ʾim šōdïdē laylā
c ʾē-k nidmēta(h)
d = lō(wʾ) yignu̇bū dayy-a = m
e ʾim bō*ṣïrīm bāʾū l-a = k
f = lō(wʾ) yašʾīrū ʿō*lilōt
6a ʾē-k niḥpȧśū ʿŚW
b nibʿū maṣpū*n-a(y) = w
7a ʿad ha = gȧbūl šillïḥū = ka kul[l] ʾanȧšē b˙rīt-i = ka
b hiššīʾū = ka
c yaku̇lū = ka ʾanȧšē šȧlō*m-i = ka
d laḥm = ka yaśīmū mazōr taḥtē = ka
e ʾēn tȧbūnā b = ō
8a = lō(wʾ)
aP = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aJ nȧʾū*m YHWH
a = hïʾbadtī ḥȧkamīm mi[n] = ʾDWM
b = tȧbūnā mi[n] = har[r] ʿŚW
9a = ḥattū gibbōrē = ka
aV TYMN
b = maʿn yikkarit ʾīš mi[n] = har[r] ʿŚW
c miq = qaṭl
10v mi[n] = ḥȧmas ʾaḥī = ka YʿQB t˙kass = ka būšā
a = nikratta = ʿōlam
11a = yōm ʿmud = ka min = nagd = yōm šbōt zārīm ḥēl = ō
b = nukrīm bāʾū šȧʿar-a = w
c = ʿal YRWŠLM yaddū gōral
a gam ʾattā = ʾaḥ⁺ad mi[n] = him
12a = ʾal tirʾ = yōm ʾaḥī = ka = yōm nukr = ō
b = ʾal tiśmaḥ = bȧnē YHWDH = yōm ʾubd-a = m
c = ʾal tagdil = ka = yōm ṣar[r]ā
13a ʾal tabō(ʾ) = šaʿr ʿamm = ī = yōm ʾēd-a = m
b ʾal tirʾ gam ʾattā = raʿ[ʿ]at = ō = yōm ʾēd = ō
c = ʾal tišlaḥna(h) = ḥēl = ō = yōm ʾēd = ō
14a = ʾal tïʿmud ʿal ha = parq
aI = hakrīt ʾat pȧlīṭ-a(y) = w
b = ʾal tasgir śȧrīd-a(y) = w = yōm ṣar[r]ā
15a qaru(w)b yōm YHWH ʿal kul[l] ha = gōyī*m
b = ʾȧšr ʿaśīta
c yi[ʿ]ʿaśǟ l-a = k
d g˙mū*l = ka yašūb = rō(ʾ)š-i = ka
16a = ʾȧšr šȧtītim ʿal har[r] qudš = ī
b yištū kul[l] ha = gōyī*m tamīd
c = šatū
d = laʿ[ʿ]ū
e = hayū
f = lō(wʾ) hayū
17a = = har[r] ṢYWN tihyǟ pȧli(y)ṭā
b = hayā qudš
c = yarïšū bēt YʿQB ʾȧt mōrašē = him
18a = hayā bēt YʿQB ʾiš
b = bēt YWSP lah[h]abā
c = bēt ʿŚW = qaš[š]
d = dalȧqū ba = him
e = ʾȧkalū = m
f = lō(ʾ) yihyǟ śarīd = bēt ʿŚW
g YHWH dibbir
19a = yarïšū ha = nagb ʾit[t] har[r] ʿŚW = ha = šȧpilā ʾit[t] PLŠT-īm
b = yarïšū ʾat śȧdē(h) ʾPRYM = ʾȧt śȧdē(h) ŠMRWN = BNYMN ʾit[t] ha = GLʿD
20a = galū*t ha = ḥē*l ha = = bȧnē YŚRʾL
aR ʾȧšr KNʿN-īm
a ʿad ṢRPT
b = galū*t YRWŠLM
bR ʾȧšr = SPRD
b yī*rȧšū ʾȧt ʿārē ha = nagb
21a = ʿalū mō*šī*ʿīm = har[r] ṢYWN
aI = špuṭ ʾat har[r] ʿŚW
b = hayȧtā = YHWH ha = mȧlūkā
[ ein Kapitel zurück ][ Ob ][ ein Kapitel vor ]