[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 4

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH = ʾil ʾHRN
aI = (ʾ)mur
2x naśō*(ʾ) ʾat rō(ʾ)š bȧnē QHT mit = tōk bȧnē LWY = mišpȧḥō*t-a = m = bēt ʾȧbō*t-a = m
3v mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā kul[l] bā(ʾ) = [h]a = ṣabā(ʾ)
vI = ʿśōt mȧlā(ʾ)kā = ʾuhl mōʿid
4x zō(ʾ)t ʿïbō*dat bȧnē QHT = ʾuhl mōʿid qudš ha = qu̇dašīm
5a = bā(ʾ) ʾHRN = ban-a(y) = w
aI = nsuʿ ha = maḥnǟ
b = hōrī*dū ʾȧt par[r]ukt ha = masak[k]
c = kissū b-a = h ʾȧt ʾȧrō*n ha = ʿē*dū*t
6a = natȧnū ʿal-a(y) = w kȧsūy ʿōr taḥš
b = parȧśū bagd kȧlīl tȧkilt mi[l] = = maʿl-a-h
c = śāmū badd-a(y) = w
7a = ʿal šulḥān ha = panīm yipru̇śū bagd tȧkilt
b = natȧnū ʿal-a(y) = w ʾat ha = qȧʿarō*t = ʾat ha = kappō*t = ʾat ha = m˙naqqiy⁺ō*t = ʾȧt qȧś[ȧw]ōt ha = nask
c = laḥm ha = tamīd ʿal-a(y) = w yihyǟ
8a = parȧśū ʿȧl-ē = him bagd tōlaʿt šanī
b = kissū ʾō*t = ō = miksē(h) ʿōr taḥš
c = śāmū ʾat badd-a(y) = w
9a = laqȧḥū bagd tȧkilt
b = kissū ʾat mȧnō*rat ha = maʾōr = ʾat nē*rō*t-ē = ha = ʾat malqaḥē = ha = ʾat maḥtō*t-ē = ha = ʾȧt kul[l] kïlē šamn-a = h
bR ʾȧšr y˙šar[rï]tū l-a = h ba = him
10a = natȧnū ʾō*t-a = h = ʾat kul[l] kilē = ha ʾil miksē(h) ʿōr taḥš
b = natȧnū ʿal ha = mōṭ
11a = ʿal mizbïḥ ha = zahab yipru̇śū bagd tȧkilt
b = kissū ʾō*t = ō = miksē(h) ʿōr taḥš
c = śāmū ʾat badd-a(y) = w
12a = laqȧḥū ʾat kul[l] kïlē ha = šar[r]it
aR ʾȧšr y˙šar[rï]tū b-a = m = [h]a = qudš
b = natȧnū ʾil bagd tȧkilt
c = kissū ʾōt-a = m = miksē(h) ʿōr taḥš
d = natȧnū ʿal ha = mōṭ
13a = diššïnū ʾat ha = mizbiḥ
b = parȧśū ʿal-a(y) = w bagd ʾargaman
14a = natȧnū ʿal-a(y) = w ʾat kul[l] kil-a(y) = w
aR ʾȧšr y˙šar[rï]tū ʿal-a(y) = w ba = him
a ʾat ha = maḥtō*t ʾat ha = mizlagō*t = ʾat ha = yaʿīm = ʾat ha = mizraqō*t kul[l] kïlē ha = mizbiḥ
b = parȧśū ʿal-a(y) = w kȧsūy ʿōr taḥš
c = śāmū badd-a(y) = w
15a = killā ʾHRN = ban-a(y) = w
aI = kassō*t ʾat ha = qudš = ʾat kul[l] kïlē ha = qudš
aII = nsuʿ ha = maḥnǟ
b = ʾaḥ⁺ȧrē kin yabō*ʾū bȧnē QHT
bI la = śē(ʾ)t
c = lō(ʾ) yiggȧʿū ʾil ha = qudš
d wa = mē*tū
e ʾil⁺ǟ maśśā(ʾ) bȧnē QHT = ʾuhl mōʿid
16a = pu̇quddat ʾLʿZR bin ʾHRN ha = kō*hin šamn ha = maʾōr = qu̇ṭurt ha = sammīm = minḥat ha = tamīd = šamn ha = mišḥā pu̇quddat kul[l] ha = miškan = kul[l]
aR ʾȧšr b = ō = qudš = = kil-a(y) = w
17a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH = ʾil ʾHRN
aI = (ʾ)mur
18x ʾal takrītū ʾat šibṭ mišpȧḥō*t ha = QHT-ī mit = tōk ha = LW-ī*y⁺ī*m
19a = zō(ʾ)t ʿśū la = him
b = ḥayū
c = lō(ʾ) yamū*tū
cI = gȧšt-a = m ʾat qudš ha = qu̇dašīm
d ʾHRN = ban-a(y) = w yabō*ʾū
e = śāmū ʾōt-a = m ʾīš ʾīš ʿal ʿïbō*dat = ō = ʾil maśśaʾ = ō
20a = lō(ʾ) yabō*ʾū
aI = rʾōt = ballïʿ ʾat ha = qudš
b wa = mē*tū
21a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
22x naśō*(ʾ) ʾat rō(ʾ)š bȧnē GRŠWN gam him = bēt ʾȧbō*t-a = m = mišpȧḥō*t-a = m
23a mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā tipqud ʾōt-a = m kul[l] ha = bā(ʾ)
aI = ṣbō(ʾ) ṣabā(ʾ)
aII = ʿbud ʿïbō*dā = ʾuhl mōʿid
24a zō(ʾ)t ʿïbō*dat mišpȧḥō*t ha = GRŠN-ī
aI = ʿbud
a = = maśśā(ʾ)
25a = naśȧʾū ʾat yȧrīʿō*t ha = miškan = ʾat ʾuhl mōʿid miks-i = hu(w) = miksē(h) ha = taḥš
aR ʾȧšr ʿal-a(y) = w mi[l] = = maʿl-a-h
a = ʾat masak[k] patḥ ʾuhl mōʿid
26v = ʾȧt qalȧʿē ha = ḥaṣir = ʾat masak[k] patḥ šaʿr ha = ḥaṣir
vR ʾȧšr ʿal ha = miškan = ʿal ha = mizbiḥ sabīb
v = ʾȧt mētȧrē = him = ʾat kul[l] kïlē ʿïbō*dat-a = m
aP = ʾȧt kul[l]
aPR ʾȧšr yi[ʿ]ʿaśǟ la = him
a = ʿabadū
27a ʿal ʾHRN = ban-a(y) = w tihyǟ kul[l] ʿïbō*dat bȧnē ha = GRŠN-ī = kul[l] maśśaʾ-a = m = = kul[l] ʿïbō*dat-a = m
b = pȧqadtim ʿȧl-ē* = him = mišmart ʾȧt kul[l] maśśaʾ-a = m
28a zō(ʾ)t ʿïbō*dat mišpȧḥō*t bȧnē ha = GRŠN-ī = ʾuhl mōʿid
b = mišmart-a = m = yad ʾYTMR bin ʾHRN ha = kō*hin
29aP bȧnē MRRY
a = mišpȧḥō*t-a = m = bēt ʾȧbō*t-a = m tipqud ʾō*t-a = m
30a mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā tipqu̇d-i = m kul[l] ha = bā(ʾ) = [h]a = ṣabā(ʾ)
aI = ʿbud ʾat ʿïbō*dat ʾuhl mōʿid
31x = zō(ʾ)t mišmart maśśaʾ-a = m = kul[l] ʿïbō*dat-a = m = ʾuhl mōʿid qarȧšē ha = miškan = b˙rīḥ-a(y) = w = ʿammūd-a(y) = w = ʾȧdan-a(y) = w
32v = ʿammūdē ha = ḥaṣir sabīb = ʾadȧnē = him = yȧtidō*t-a = m = mētȧrē = him = kul[l] kïlē = him = = kul[l] ʿïbō*dat-a = m
a = = šimō*t tipqu̇dū ʾat kïlē mišmart maśśaʾ-a = m
33x zō(ʾ)t ʿïbō*dat mišpȧḥō*t bȧnē MRRY = kul[l] ʿïbō*dat-a = m = ʾuhl mōʿid = yad ʾYTMR bin ʾHRN ha = kō*hin
34x wa = yipqud MŠH = ʾHRN = nȧśīʾē ha = ʿidā ʾat bȧnē ha = QHT-ī = mišpȧḥō*t-a = m = = bēt ʾȧbō*t-a = m
35v mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā kul[l] ha = bā(ʾ) = [h]a = ṣabā(ʾ) = ʿïbō*dā = ʾuhl mōʿid
36x wa = yihyū pȧqū*dē = him = mišpȧḥō*t-a = m ʾalpaym šȧbʿ miʾōt = ḥȧmiš⁺īm
37a ʾil⁺ǟ pȧqūdē mišpȧḥō*t ha = QHT-ī kul[l] ha = ʿō*bid = ʾuhl mōʿid
aR ʾȧšr paqad MŠH = ʾHRN ʿal YHWH = yad MŠH
38P = pȧqūdē bȧnē GRŠWN = mišpȧḥōt-a = m = = bēt ʾȧbō*t-a = m
39vP mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā kul[l] ha = bā(ʾ) = [h]a = ṣabā(ʾ) = ʿïbō*dā = ʾuhl mōʿid
40v wa = yihyū pȧqū*dē = him = mišpȧḥō*t-a = m = bēt ʾȧbō*t-a = m ʾalpaym = ši[š]š miʾōt = šȧlō*šīm
41a ʾil⁺ǟ pȧqūdē mišpȧḥō*t bȧnē GRŠWN kul[l] ha = ʿō*bid = ʾuhl mōʿid
aR ʾȧšr paqad MŠH = ʾHRN ʿal YHWH
42P = pȧqūdē mišpȧḥō*t bȧnē MRRY = mišpȧḥō*t-a = m = bēt ʾȧbō*t-a = m
43vP mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā kul[l] ha = bā(ʾ) = [h]a = ṣabā(ʾ) = ʿïbō*dā = ʾuhl mōʿid
44v wa = yihyū pȧqū*dē = him = mišpȧḥō*t-a = m šȧlušt ʾȧlapīm = mā(ʾ)taym
45a ʾil⁺ǟ pȧqūdē mišpȧḥō*t bȧnē MRRY
aR ʾȧšr paqad MŠH = ʾHRN ʿal YHWH = yad MŠH
46P kul[l] ha = pȧqū*dīm
PR ʾȧšr paqad MŠH = ʾHRN = nȧśīʾē YŚRʾL ʾat ha = LW-ī*y⁺ī*m
P = mišpȧḥō*t-a = m = = bēt ʾȧbō*t-a = m
47vP mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā kul[l] ha = bā(ʾ)
vPI = ʿbud ʿïbō*dat ʿïbō*dā = ʿïbō*dat maśśā(ʾ) = ʾuhl mōʿid
48v wa = yihyū pȧqū*dē = him šȧmō*nat ʾȧlapīm = ḥȧmiš miʾōt = šȧmō*nīm
49a ʿal YHWH paqad ʾōt-a = m = yad MŠH ʾīš ʾīš ʿal ʿïbō*dat = ō = ʿal maśśaʾ = ō = pȧqū*d-a(y) = w
aR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]