[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 35

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH = ʿarȧbō*t MWʾB ʿal YRDN YRḤW
aI = (ʾ)mur
2a ṣaw[w] ʾat bȧnē YŚRʾL
b = natȧnū = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m min = nïḥlat ʾu̇ḥuzzat-a = m ʿārīm
bI la = šïbt
c = migraš = [h]a = ʿārīm sȧbībō*t-ē = him tittïnū = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
3a = hayū ha = ʿārīm la = him
aI la = šïbt
b = migrȧšē = him yihyū = bȧhimt-a = m = = ru̇kū*š-a = m = = kul[l] ḥayyat-a = m
4a = migrȧšē ha = ʿārīm
aR ʾȧšr tittïnū = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
a miq = qīr ha = ʿīr = [h]a = ḥūṣ-a-h ʾalp ʾammā sabīb
5a = maddō*tim mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = ʿīr ʾat pïʾat qidm-a-h ʾalpaym = [h]a = ʾammā
b = ʾat pïʾat nagb ʾalpaym = [h]a = ʾammā
c = ʾat pïʾat yam[m] ʾalpaym = [h]a = ʾammā
d = ʾȧt pïʾat ṣapōn ʾalpaym = [h]a = ʾammā
e = ha = ʿīr = [h]a = tawk
f yihyǟ la = him migrȧšē ha = ʿārīm
6a = ʾȧt ha = ʿārīm
aR1 ʾȧšr tittïnū = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
a ʾȧt ši[š]š ʿārē ha = miqlaṭ
aR2 ʾȧšr tittïnū
aR2I la = nū*s šamm-a-h ha = rō*ṣiḥ
b = ʿȧl-ē = him tittïnū ʾarbaʿīm = šïttaym ʿīr
7a kul[l] ha = ʿārīm
aR ʾȧšr tittïnū = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
a ʾarbaʿīm = šȧmō*nǟ ʿīr ʾat = hin[n] = ʾat migrȧšē = hin[n]
8a = ha = ʿārīm
aR ʾȧšr tittïnū mi[n] = ʾu̇ḥuzzat bȧnē YŚRʾL
a mi[n] = ʾit[t] ha = rab[b] tarbū
b = mi[n] = ʾit[t] ha = mʿaṭ tamʿīṭū
c ʾīš = nïḥlat = ō
cR ʾȧšr yinḥalū
c yittin mi[n] = ʿār-a(y) = w = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
9a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
10a dabbir ʾil bȧnē YŚRʾL
b = ʾamarta ʾïl-ē* = him
c ʾattim ʿō*bïrīm ʾat ha = YRDN ʾarṣ-a-h KNʿN
11a = hiqrītim la = kim ʿārīm
b ʿārē miqlaṭ tihyēna(h) la = kim
c = nās šamm-a-h rō*ṣiḥ makkē(h) napš = šȧgagā
12a = hayū la = kim ha = ʿārīm = miqlaṭ mig = gō*ʾil
b = lō(ʾ) yamūt ha = rō*ṣiḥ
bI ʿad ʿumd = ō = pȧnē ha = ʿidā = [h]a = mišpaṭ
13a = ha = ʿārīm
aR ʾȧšr tittinū
a ši[š]š ʿārē miqlaṭ tihyēna(h) la = kim
14a ʾȧt šȧlō*š ha = ʿārīm tittïnū mi[n] = ʿibr = [h]a = YRDN
b = ʾȧt šȧlō*š ha = ʿārīm tittïnū = ʾarṣ KNʿN
c ʿārē miqlaṭ tihyēna(h)
15a = bȧnē YŚRʾL = = [h]a = gē*r = = [h]a = tōšab = tōk-a = m tihyēna(h) ši[š]š ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = miqlaṭ
aI la = nūs šamm-a-h kul[l] makkē(h) napš = šȧgagā
16a = ʾim = kïly barzil[l] hikkā = hu(w)
b wa = yamut
c rō*ṣiḥ hū(ʾ)
d mōt yūmat ha = rō*ṣiḥ
17a = ʾim = ʾabn yad
aR ʾȧšr yamūt b-a = h
a hikkā = hu(w)
b wa = yamut
c rō*ṣiḥ hū(ʾ)
d mōt yūmat ha = rō*ṣiḥ
18a ʾō = kïly ʿiṣ yad
aR ʾȧšr yamūt b = ō
a hikkā = hu(w)
b wa = yamut
c rō*ṣiḥ hū(ʾ)
d mōt yūmat ha = rō*ṣiḥ
19aP gō*ʾil ha = dam
a hū(ʾ) yamīt ʾat ha = rō*ṣiḥ
bI = pigʿ = ō b = ō
b hū(ʾ) yȧmīt-an = [h]u(w)
20a = ʾim = śinʾā yihdup-an = [h]u(w)
b ʾō hišlīk ʿal-a(y) = w = ṣȧd(i)y⁺ā
c wa = yamut
21a ʾō = ʾēbā hikkā = hu(w) = yad = ō
b wa = yamut
c mōt yūmat ha = makkǟ
d rō*ṣiḥ hū(ʾ)
e gō*ʾil ha = dam yamīt ʾat ha = rō*ṣiḥ
eI = pigʿ = ō b = ō
22a = ʾim = patʿ = lō(ʾ) ʾēbā hȧdap = ō
b ʾō hišlīk ʿal-a(y) = w kul[l] kïly = lō(ʾ) ṣȧd(i)y⁺ā
23a ʾō = kul[l] ʾabn
aR ʾȧšr yamūt b-a = h
aI = lō(ʾ) rʾōt
b wa = yappil ʿal-a(y) = w
c wa = yamut
d = hū(ʾ) lō(ʾ) ʾōyib l = ō
e = lō(ʾ) m˙baqqiš raʿ[ʿ]at = ō
24x = šapȧṭū ha = ʿidā bēn ha = makkǟ = bēn gō*ʾil ha = dam ʿal ha = mišpaṭīm ha = ʾil⁺ǟ
25a = hiṣṣīlū ha = ʿidā ʾat ha = rō*ṣiḥ miy = yad gō*ʾil ha = dam
b = hišībū ʾō*t = ō ha = ʿidā ʾil ʿīr miqlaṭ = ō
bR ʾȧšr nās šamm-a-h
c = yašab b-a = h ʿad mōt ha = kō*hin ha = gadul
cR ʾȧšr mašaḥ ʾō*t = ō = šamn ha = qudš
26a = ʾim yaṣō*(ʾ) yiṣē(ʾ) ha = rō*ṣiḥ ʾat gȧbūl ʿīr miqlaṭ = ō
aR ʾȧšr yanūs šamm-a-h
27a = maṣā(ʾ) ʾō*t = ō gō*ʾil ha = dam mi[ḥ] = ḥūṣ = gȧbūl ʿīr miqlaṭ = ō
b = raṣaḥ gō*ʾil ha = dam ʾat ha = rō*ṣiḥ
c ʾēn l = ō dam
28a = ʿīr miqlaṭ = ō yišib ʿad mōt ha = kō*hin ha = gadul
b = ʾaḥ⁺ȧrē mōt ha = kō*hin ha = gadul yašūb ha = rō*ṣiḥ ʾil ʾarṣ ʾu̇ḥuzzat = ō
29x = hayū ʾil⁺ǟ la = kim = ḥuqqat mišpaṭ = dō*rō*t-ē = kim = kul[l] mōšȧbō*t-ē = kim
30aP kul[l] makkē(h) napš
a = ʿē*dīm yirṣaḥ ʾat ha = rō*ṣiḥ
b = ʿē*d ʾȧḥ⁺ad lō(ʾ) yïʿnǟ = napš
bI la = mūt
31a = lō(ʾ) tiq[qȧ]ḥū kupr = napš rō*ṣiḥ
aR ʾȧšr hū(ʾ) rašaʿ
aRI la = mūt
b mōt yūmat
32a = lō(ʾ) tiq[qȧ]ḥū kupr
aI1 la = nūs ʾil ʿīr miqlaṭ = ō
aI2 la = šūb
aI2I la = šïbt = [h]a = ʾarṣ ʿad mōt ha = kō*hin
33a = lō(ʾ) taḥnīpū ʾat ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr ʾattim b-a = h
b
bP ha = dam
b hū(ʾ) yaḥnīp ʾat ha = ʾarṣ
c = = [h]a = ʾarṣ lō(ʾ) y˙kuppar = [h]a = dam
cR ʾȧšr šup⁺ak b-a = h
d ʾim = dam šō*pïk = ō
34a = lō(ʾ) t˙ṭammē(ʾ) ʾat ha = ʾarṣ
aR1 ʾȧšr ʾattim yō*šïbīm b-a = h
aR2 ʾȧšr ʾȧnī šō*kin = tōk-a = h
b ʾȧnī YHWH šō*kin = tōk bȧnē YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]