[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 32

[ Textanmerkungen ]

1a = miqnǟ rab[b] hayā = bȧnē RʾWBN = = bȧnē GD ʿaṣūm m(ʾ)ōd
b wa = yirʾū ʾat ʾarṣ YʿZR = ʾat ʾarṣ GLʿD
c = hinni(h) ha = maqōm mȧqōm miqnǟ
2a wa = yabō*ʾū bȧnē GD = bȧnē RʾWBN
b wa = yō(ʾ)mïrū ʾil MŠH = ʾil ʾLʿZR ha = kō*hin = ʾil nȧśīʾē ha = ʿidā
bI = (ʾ)mur
3P ʿṬRWT = DYBN = YʿZR = NMRH = ḤŠBWN = ʾLʿLH = ŚBM = NBW = BʿN
4vP ha = ʾarṣ
vPR ʾȧšr hikkā YHWH = pȧnē ʿïdat YŚRʾL
v ʾarṣ miqnǟ hī(wʾ)
a = = ʿȧbadē = ka miqnǟ
5a wa = yō(ʾ)mïrū
b ʾim maṣā(ʾ)nū ḥin[n] = ʿēnē = ka
c yuttan ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t = ʿȧbadē = ka = ʾu̇ḥuzzā
d ʾal taʿbī*r-i = ʾat ha = YRDN
6a wa = yō(ʾ)mir MŠH = bȧnē GD = = bȧnē RʾWBN
b ha = ʾaḥ⁺ē = kim yabō*ʾū = [h]a = milḥamā
c = ʾattim tišïbū pō(h)
7a = la-m⁺ah tȧnūʾū-n ʾat lib[b] bȧnē YŚRʾL
aI mi[n] = ʿbur ʾil ha = ʾarṣ
aIR ʾȧšr natan la = him YHWH
8a kō(h) ʿaśū ʾȧbō*t-ē = kim
aI = šulḥ = ī ʾō*t-a = m miq = QDŠ BRNʿ
aII = rʾōt ʾat ha = ʾarṣ
9a wa = yïʿlū ʿad naḥl ʾŠKWL
b wa = yirʾū ʾat ha = ʾarṣ
c wa = yanīʾū ʾat lib[b] bȧnē YŚRʾL
cI = biltī bō*(ʾ) ʾil ha = ʾarṣ
cIR ʾȧšr natan la = him YHWH
10a wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b wa = yiššabïʿ
bI = (ʾ)mur
11a ʾim yirʾū ha = ʾȧnašīm ha = ʿō*līm mim = MṢR-aym mib = bin ʿȧśrīm šanā wa = maʿl-a-h ʾȧt ha = ʾȧdamā
aR ʾȧšr nišbaʿtī = ʾBRHM = YṢḤQ = = YʿQB
b lō(ʾ) mil[lï]ʾū ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
12v biltī KLB bin YPNH ha = QNZ-ī = YHWŠʿ bin NWN
a mil[lï]ʾū ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
13a wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH = YŚRʾL
b wa = yȧnī*ʿ-i = m = [h]a = midbar ʾarbaʿīm šanā
bI ʿad tum[m] kul[l] ha = dōr ha = ʿō*śǟ ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
14a = hinni(h) qamtim taḥt ʾȧbō*t-ē = kim tarbūt ʾȧnašīm ḥaṭṭāʾīm
aI = spōt ʿōd ʿal ḥȧrōn ʾa[p]p YHWH ʾil YŚRʾL
15a tȧšūbū*-n mi[n] = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
b = yasap ʿōd
bI = hannīḥ = ō = [h]a = midbar
c = šiḥ[ḥ]attim = kul[l] ha = ʿam[m] ha =
16a wa = yiggȧšū ʾil-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mïrū
c gȧdïrō*t ṣō(ʾ)n nibnǟ = miqn-i = pō(h)
d = ʿārīm = ṭapp-i =
17a = ʾȧnaḥnū ni[ḥ]ḥaliṣ ḥū*šīm = pȧnē bȧnē YŚRʾL
b ʿad ʾȧšr ʾim hïbīʾō*nū* = m ʾil mȧqōm-a = m
c = yašab ṭapp-i = = ʿārē ha = mibṣar mip = pȧnē yō*šïbē ha = ʾarṣ
18a lō(ʾ) našūb ʾil bāt⁺ē =
aI ʿad hitnaḥ[ḥ]il bȧnē YŚRʾL ʾīš nïḥlat = ō
19a lō(ʾ) ninḥal ʾitt-a = m mi[n] = ʿibr = [h]a = YRDN wa = halʾ-a-h
b bāʾā nïḥlat-i = ʾil-ē = mi[n] = ʿibr ha = YRDN mizraḥ-a-h
20a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him MŠH
b ʾim tïʿśū-n ʾat ha = dabar ha =
c ʾim ti[ḥ]ḥalïṣū = pȧnē YHWH = [h]a = milḥamā
21a = ʿabar la = kim kul[l] ḥalūṣ ʾat ha = YRDN = pȧnē YHWH
aI ʿad hōrīš = ō ʾat ʾō*yïb-a(y) = w mip = pȧn-a(y) = w
22a = nikbȧšā ha = ʾarṣ = pȧnē YHWH
b = ʾaḥ⁺ar tašū*bū
c = hȧyītim nȧqī*y⁺īm mi[n] = YHWH = miy = YŚRʾL
d = hayȧtā ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t la = kim = ʾu̇ḥuzzā = pȧnē YHWH
23a = ʾim lō(ʾ) tïʿśū-n kin
b hinni(h) ḥȧṭā(ʾ)tim = YHWH
c = dïʿū ḥaṭṭā(ʾ)t = kim
d ʾȧšr timṣā(ʾ) ʾat = kim
24a bnū la = kim ʿārīm = ṭapp = kim
b = gȧdirō*t = ṣō*[ʾ]na(ʾ) = kim
c = ha = yō*ṣē(ʾ) mip = = kim tïʿśū
25a wa = yō(ʾ)mir bȧnē GD = bȧnē RʾWBN ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
b ʿȧbadē = ka yïʿśū
c = ʾȧšr ʾȧdō*n = ī m˙ṣawwǟ
26x ṭapp-i = našē = miqn-i = = kul[l] bȧhimt-i = yihyū šam[m] = ʿārē ha = GLʿD
27a = ʿȧbadē = ka yïʿbu̇rū kul[l] ḥȧlūṣ ṣabā(ʾ) = pȧnē YHWH = [h]a = milḥamā
b = ʾȧšr ʾȧdō*n = ī dō*bir
28x wa = y˙ṣaw[w] la = him MŠH ʾȧt ʾLʿZR ha = kō*hin = ʾȧt YHWŠʿ bin NWN = ʾat rā(ʾ)šē ʾȧbōt ha = maṭṭōt = bȧnē YŚRʾL
29a wa = yō(ʾ)mir MŠH ʾïl-ē* = him
b ʾim yïʿbu̇rū bȧnē GD = bȧnē RʾWBN ʾitt = kim ʾat ha = YRDN kul[l] ḥalūṣ = [h]a = milḥamā = pȧnē YHWH
c = nikbȧšā ha = ʾarṣ = pȧnē = kim
d = nȧtattim la = him ʾat ʾarṣ ha = GLʿD = ʾu̇ḥuzzā
30a = ʾim lō(ʾ) yïʿbu̇rū ḥȧlūṣīm ʾitt = kim
b = nō(ʾ)ḥȧzū = tō*k = kim = ʾarṣ KNʿN
31a wa = yïʿnū bȧnē GD = bȧnē RʾWBN
aI = (ʾ)mur
bPc ʾȧt ʾȧšr dibbir YHWH ʾil ʿȧbadē = ka
c kin nïʿśǟ
32a naḥnū nïʿbur ḥȧlūṣīm = pȧnē YHWH ʾarṣ KNʿN
b = ʾitt-a = ʾu̇ḥuzzat nïḥlat-i = mi[n] = ʿibr = [h]a = YRDN
33x wa = yittin la = him MŠH = bȧnē GD = = bȧnē RʾWBN = = ḥïṣy šibṭ MNŠH bin YWSP ʾat mamlakt SYḤN malk ha = ʾMR-ī = ʾat mamlakt ʿWG malk ha = BŠN ha = ʾarṣ = ʿārē = ha = gȧbū*lō*t ʿārē ha = ʾarṣ sabīb
34x wa = yibnū bȧnē GD ʾat DYBN = ʾat ʿṬRT = ʾȧt ʿRʿR
35v = ʾat ʿṬRT ŠWPN = ʾat YʿZR = YGBHH
36v = ʾat BYT NMRH = ʾat BYT HRN ʿārē mibṣar = gȧdïrō*t ṣō(ʾ)n
37x = bȧnē RʾWBN banū ʾat ḤŠBWN = ʾat ʾLʿLʾ = ʾȧt QRYTYM
38v = ʾat NBW = ʾat BʿL MʿWN mūsabbō*t šim = ʾat ŚBMH
a wa = yiqrȧʾū = šimō*t ʾat šïmōt ha = ʿārīm
aR ʾȧšr banū
39a wa = yilïkū bȧnē MKYR bin MNŠH GLʿD-a-h
b wa = yilku̇dū* = ha
c wa = yōriš ʾat ha = ʾMR-ī
cR ʾȧšr b-a = h
40a wa = yittin MŠH ʾat ha = GLʿD = MKYR bin MNŠH
b wa = yišib b-a = h
41a = YʾYR bin MNŠH halak
b wa = yilkud ʾat ḥawwō*t-ē = him
c wa = yiqrā(ʾ) ʾat = hin[n] ḥawwō*t YʾYR
42a = NBḤ halak
b wa = yilkud ʾat QNT = ʾat bȧnō*t-ē = ha
c wa = yiqrā(ʾ) l-a = h NBḤ = šïm = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]