[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 30

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir MŠH ʾil bȧnē YŚRʾL = kul[l]
aR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
2a wa = y˙dabbir MŠH ʾil rā(ʾ)šē ha = maṭṭōt = bȧnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b ha = dabar
bR ʾȧšr ṣiwwā YHWH
3aP ʾīš
a yiddur nadr = YHWH
b ʾō hiššabïʿ šȧbū*ʿā
bI = ʾsur ʾis⁺ār ʿal napš = ō
c lō(ʾ) yaḥ[ḥ]il[l] dȧbar = ō
d = kul[l] ha = yō*ṣē(ʾ) mip = = w yïʿśǟ
4aP5c = ʾiššā
a tiddur nadr = YHWH
b = ʾasȧrā ʾis⁺ār = bēt ʾabī = ha = nȧʿū*rē = ha
5a = šamaʿ ʾabī = ha ʾat nȧdr-a = h = ʾïsār-a = h
aR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
b = hiḥrīš l-a = h ʾabī = ha
c = qāmū kul[l] nȧdȧrē = ha
d = kul[l] ʾis⁺ār
dR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
d yaqūm
6a = ʾim hinī(ʾ) ʾabī = ha ʾō*t-a = h = yōm šumʿ = ō
b kul[l] nȧdarē = ha = ʾïsārē = ha
bR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
b lō(ʾ) yaqūm
c = YHWH yislaḥ l-a = h
d hinī(ʾ) ʾabī = ha ʾō*t-a = h
7a = ʾim hayō tihyǟ = ʾīš
b = nȧdarē = ha ʿal-ē = ha ʾō mibṭā(ʾ) śȧpatē = ha
bR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
8a = šamaʿ ʾīš-a = h = yōm šumʿ = ō
b = hiḥrīš l-a = h
c = qāmū nȧdarē = ha
d = ʾïsārē = ha
dR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
d yaqū*mū
9a = ʾim = yōm šmuʿ ʾīš-a = h yanī(ʾ) ʾōt-a = h
b = hipir[r] ʾat nȧdr-a = h
bR1 ʾȧšr ʿal-ē = ha
b = ʾȧt mibṭā(ʾ) śȧpatē = ha
bR2 ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
c = YHWH yislaḥ l-a = h
10a = nidr ʾalmanā = gȧrūšā kul[l]
aR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
a yaqūm ʿal-ē = ha
11a = ʾim bēt ʾīš-a = h nadarā
b ʾō ʾasȧrā ʾis⁺ār ʿal napš-a = h = šȧbū*ʿā
12a = šamaʿ ʾīš-a = h
b = hiḥrī*š l-a = h
c lō(ʾ) hinī(ʾ) ʾō*t-a = h
d = qāmū kul[l] nȧdarē = ha
e = kul[l] ʾis⁺ār
eR ʾȧšr ʾasȧrā ʿal napš-a = h
e yaqūm
13a = ʾim hapir[r] yapir[r] ʾō*t-a = m ʾīš-a = h = yōm šumʿ = ō
b kul[l] mōṣā(ʾ) śȧpatē = ha = nȧdarē = ha = = ʾis⁺ār napš-a = h lō(ʾ) yaqūm
c ʾīš-a = h hïpir[r]-a = m
d = YHWH yislaḥ l-a = h
14aP kul[l] nidr = kul[l] šȧbū*ʿat ʾis⁺ār
aPI = ʿannō*t napš
a ʾīš-a = h yȧqīm-an = [h]u(w)
b = ʾīš-a = h yȧpir[r]-an = [h]u(w)
15a = ʾim haḥriš yaḥrīš l-a = h ʾīš-a = h miy = yōm ʾil yōm
b = hiqīm ʾat kul[l] nȧdȧrē = ha ʾō ʾat kul[l] ʾïsārē = ha
bR ʾȧšr ʿal-ē = ha
c hiqīm ʾō*t-a = m
d hiḥrī*š l-a = h = yōm šumʿ = ō
16a = ʾim hapir[r] yapir[r] ʾō*t-a = m
aI ʾaḥ⁺ȧrē šumʿ = ō
b = naśā(ʾ) ʾat ʿȧwō*n-a = h
17a ʾil⁺ǟ ha = ḥuqqīm
aR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH bēn ʾīš = ʾišt = ō bēn ʾab = bitt = ō = nȧʿū*rē = ha bēt ʾabī = ha
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]