[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 28

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
2a ṣaw[w] ʾat bȧnē YŚRʾL
b = ʾamarta ʾïl-ē* = him
c ʾat qurbān = ī laḥm = ī = ʾiš⁺-ay = [y] rēḥ nīḥō*ḥ = ī tišmu̇rū
cI = haqrīb l = ī = mōʿïd = ō
3a = ʾamarta la = him
b ha = ʾiš⁺ǟ
bR ʾȧšr taqrībū = YHWH
c kȧbaśīm bȧnē šanā tȧmīmī*m šïnaym = [h]a = yōm ʿō*lā tamīd
4a ʾat ha = kabś ʾȧḥ⁺ad tïʿśǟ = [h]a = buqr
b = ʾȧt ha = kabś ha = šinī tïʿśǟ bēn ha = ʿarbaym
5x = ʿȧśīrīt ha = ʾēpā sult = minḥā bȧlūlā = šamn katīt rȧbīʿī*t ha = hīn
6x ʿō*lat tamīd ha = ʿȧśū*yā = har[r] SYNY = rēḥ nīḥō*ḥ ʾiš⁺ǟ = YHWH
7a = nȧsk = ō rȧbīʿī*t ha = hīn = [h]a = kabś ha = ʾȧḥ⁺ad
b = [h]a = qudš hassik nask šikar = YHWH
8a = ʾȧt ha = kabś ha = šinī tïʿśǟ bēn ha = ʿarbaym
b = minḥat ha = buqr = = nȧsk = ō tïʿśǟ ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
9x = = yōm ha = šabbat[t] šïnē kȧbaśīm bȧnē šanā tȧmīmī*m = šïnē ʿiś[śȧ]rō*nīm sult minḥā bȧlūlā = [h]a = šamn = nȧsk = ō
10x ʿō*lat šabbat[t] = šabbatt = ō ʿal ʿō*lat ha = tamīd = nȧsk-a = h
11x = = rā(ʾ)šē ḥudȧšē = kim taqrībū ʿō*lā = YHWH par[r]īm bȧnē baqar šïnaym = ʾayl ʾȧḥ⁺ad kȧbaśīm bȧnē šanā šȧbʿā tȧmīmī*m
12v = šȧlō*šā ʿiś[śȧ]rō*nīm sult minḥā bȧlūlā = [h]a = šamn = [h]a = par[r] ha = ʾȧḥ⁺ad = šïnē ʿiś[śȧ]rō*nīm sult minḥā bȧlūlā = [h]a = šamn = [h]a = ʾayl ha = ʾȧḥ⁺ad
13v = ʿiśśarō*n ʿiśśarōn sult minḥā bȧlūlā = [h]a = šamn = [h]a = kabś ha = ʾȧḥ⁺ad
a ʿō*lā rēḥ nīḥō*ḥ ʾiš⁺ǟ = YHWH
14a = nȧsȧkē = him ḥïṣy ha = hīn yihyǟ = [h]a = par[r]
b = šȧlīšī*t ha = hīn = [h]a = ʾayl
c = rȧbīʿī*t ha = hīn = [h]a = kabś yayn
d zō(ʾ)t ʿō*lat ḥudš = ḥudš = ō = ḥudȧšē ha = šanā
15x = śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t = YHWH ʿal ʿō*lat ha = tamīd yi[ʿ]ʿaśǟ = nȧsk = ō
16x = = [h]a = ḥudš ha = rī(ʾ)šōn = ʾarbaʿā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš pasḥ = YHWH
17a = = ḥȧmiš⁺ā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš ha = ḥag[g]
b šȧbʿat yamīm maṣṣōt yi[ʾ]ʾakil
18a = [h]a = yōm ha = rī(ʾ)šōn miqrā(ʾ) qudš
b kul[l] mȧlā(ʾ)kt ʿïbō*dā lō(ʾ) tïʿśū
19a = hiqrabtim ʾiš⁺ǟ ʿō*lā = YHWH par[r]īm bȧnē baqar šïnaym = ʾayl ʾȧḥ⁺ad = šȧbʿā kȧbaśīm bȧnē šanā
b tȧmīmī*m yihyū la = kim
20a = minḥat-a = m sult bȧlūlā = [h]a = šamn
b šȧlō*šā ʿiś[śȧ]rō*nīm = [h]a = par[r]
c = šïnē ʿiś[śȧ]rō*nīm = [h]a = ʾayl tïʿśū
21x ʿiśśarōn ʿiśśarōn tïʿśǟ = [h]a = kabś ha = ʾȧḥ⁺ad = šȧbʿat ha = kȧbaśīm
22a = śȧʿīr ḥaṭṭā(ʾ)t ʾȧḥ⁺ad
aI = kappir ʿȧl-ē = kim
23a mil = = bad[d] ʿō*lat ha = buqr
aR ʾȧšr = ʿō*lat ha = tamīd
a tïʿśū ʾat ʾil⁺ǟ
24a ka = ʾil⁺ǟ tïʿśū = [h]a = yōm šȧbʿat yamīm laḥm ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
b ʿal ʿōlat ha = tamīd yi[ʿ]ʿaśǟ = nȧsk = ō
25a = = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī miqrā(ʾ) qudš yihyǟ la = kim
b kul[l] mȧlā(ʾ)kt ʿïbō*dā lō(ʾ) tïʿśū
26a = = yōm ha = bikkūrīm
aI = haqrīb = kim minḥā ḥȧdašā = YHWH
a = šȧbū*ʿō*t-ē = kim miqrā(ʾ) qudš yihyǟ la = kim
b kul[l] mȧlā(ʾ)kt ʿïbō*dā lō(ʾ) tïʿśū
27x = hiqrabtim ʿōlā = rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH par[r]īm bȧnē baqar šïnaym ʾayl ʾȧḥ⁺ad šȧbʿā kȧbaśīm bȧnē šanā
28v = minḥat-a = m sult bȧlūlā = [h]a = šamn šȧlō*šā ʿiś[śȧ]rō*nīm = [h]a = par[r] ha = ʾȧḥ⁺ad šïnē ʿiś[śȧ]rō*nīm = [h]a = ʾayl ha = ʾȧḥ⁺ad
29v ʿiśśarōn ʿiśśarōn = [h]a = kabś ha = ʾȧḥ⁺ad = šȧbʿat ha = kȧbaśīm
30v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad
vI = kappir ʿȧl-ē = kim
31a mil = = bad[d] ʿō*lat ha = tamīd = minḥat = ō tïʿśū
b tȧmīmī*m yihyū la = kim = nȧsȧkē = him
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]