[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 13

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
2a šlaḥ = ka ʾȧnašīm
b = yatū*rū ʾat ʾarṣ KNʿN
bR ʾȧšr ʾȧnī nō*tin = bȧnē YŚRʾL
c ʾīš ʾȧḥ⁺ad ʾīš ʾȧḥ⁺ad = maṭṭē(h) ʾȧbō*t-a(y) = w tišlaḥū kul[l] naśī(ʾ) ba = him
3a wa = yišlaḥ ʾō*t-a = m MŠH mim = midbar PʾRN ʿal YHWH kull-a = m ʾȧnašīm
aR rā(ʾ)šē bȧnē YŚRʾL him⁺a(h)
4a = ʾil⁺ǟ šïmōt-a = m
b = maṭṭē(h) RʾWBN ŠMWʿ bin ZKWR
5x = maṭṭē(h) ŠMʿWN ŠPṬ bin ḤWRY
6x = maṭṭē(h) YHWDH KLB bin YPNH
7x = maṭṭē(h) YŚŚKR YGʾL bin YWSP
8x = maṭṭē(h) ʾPRYM HWŠʿ bin NWN
9x = maṭṭē(h) BNYMN PLṬY bin RPWʾ
10x = maṭṭē(h) ZBWLN GDYʾL bin SWDY
11x = maṭṭē(h) YWSP = maṭṭē(h) MNŠH GDY bin SWSY
12x = maṭṭē(h) DN ʿMYʾL bin GMLY
13x = maṭṭē(h) ʾŠR STWR bin MYKʾL
14x = maṭṭē(h) NPTLY NḤBY bin WPSY
15x = maṭṭē(h) GD GʾWʾL bin MKY
16a ʾil⁺ǟ šïmōt ha = ʾȧnašīm
aR ʾȧšr šalaḥ MŠH
aRI la = tūr ʾat ha = ʾarṣ
b wa = yiqrā(ʾ) MŠH = HWŠʿ bin NWN YHWŠʿ
17a wa = yišlaḥ ʾō*t-a = m MŠH
aI la = tūr ʾat ʾarṣ KNʿN
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
c ʿlū = [h]a = nagb
d = ʿȧlītim ʾat ha = har[r]
18a = rȧʾītim ʾat ha = ʾarṣ
b mah hī(wʾ)
c = ʾat ha = ʿam[m] ha = yō*šib ʿal-ē = ha
d ha = ḥazaq hū(ʾ)
e = rapǟ
f ha = mʿaṭ hū(ʾ)
g ʾim rab[b]
19a = mah ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr hū(ʾ) yō*šib b-a = h
b = ṭōbā hī(wʾ)
c ʾim raʿ[ʿ]ā
d = mah ha = ʿārīm
dR ʾȧšr hū(ʾ) yōšib ba = hinna(h)
e ha = = maḥnīm
f ʾim = mibṣarīm
20a = mah ha = ʾarṣ
b ha = šȧminā hī(wʾ)
c ʾim razā
d = yiš b-a = h ʿiṣ
e ʾim ʾayn
f = hitḥazzaqtim
g = lȧqaḥtim mip = pïry ha = ʾarṣ
h = ha = yamīm yȧmē bikkūrē ʿïnabīm
21a wa = yïʿlū
b wa = yatū*rū ʾat ha = ʾarṣ mim = midbar ṢN ʿad RḤB LBʾ ḤMT
22a wa = yïʿlū = [h]a = nagb
b wa = yabō*(ʾ) ʿad ḤBRWN
c = šam[m] ʾḤYMN ŠŠY = TLMY yȧlīdē ha = ʿNQ
d = ḤBRWN šabʿ šanīm nibnȧtā = pȧnē ṢʿN MṢR-aym
23a wa = yabō*ʾū ʿad naḥl ʾŠKL
b wa = yikru̇tū miš = šam[m] z˙mōrā = ʾiškōl ʿïnabīm ʾȧḥ⁺ad
c wa = yiśśaʾū* = hu(w) = [h]a = mōṭ = šïnaym = min ha = rimmō*nīm = min ha = t(ʾ)ēnīm
24a = [h]a = maqōm ha = hū(ʾ) qarā(ʾ) naḥl ʾŠKWL ʿal ʾō*dōt ha = ʾiškōl
aR ʾȧšr karȧtū miš = šam[m] bȧnē YŚRʾL
25a wa = yašū*bū
aI mit = tūr ha = ʾarṣ miq = qiṣ[ṣ] ʾarbaʿīm yōm
26a wa = yilïkū
b wa = yabō*ʾū ʾil MŠH = ʾil ʾHRN = ʾil kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL ʾil midbar PʾRN QDŠ-a-h
c wa = yašībū ʾōt-a = m dabar = ʾat kul[l] ha = ʿidā
d wa = yarʾū = m ʾat pïry ha = ʾarṣ
27a wa = y˙sappïrū l = ō
b wa = yō(ʾ)mïrū
c bā(ʾ)nū ʾil ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr šȧlaḥta =
d = gam zābat ḥalab = dïbš hī(wʾ)
e = piry-a = h
28a ʾaps ʿaz[z] ha = ʿam[m] ha = yō*šib = [h]a = ʾarṣ
b = ha = ʿārīm bȧṣū*rōt
c gȧdulō*t m(ʾ)ōd
d = gam yȧlī*dē ha = ʿNQ raʾīnū šam[m]
29a ʿMLQ yōšib = ʾarṣ ha = nagb
b = ha = ḤT-ī = ha = YBWS-ī = ha = ʾMR-ī yōšib = [h]a = har[r]
c = ha = KNʿN-ī yō*šib ʿal ha = yam[m] = ʿal yad ha = YRDN
30a wa = yahs KLB ʾat ha = ʿam[m] ʾil MŠH
b wa = yō(ʾ)mir
c ʿalō(h) nïʿlǟ
d = yarašnū ʾō*t-a = h
e yakōl nūkal l-a = h
31a = ha = ʾȧnašīm
aR ʾȧšr ʿalū ʿimm = ō
a ʾamȧrū
b lō(ʾ) nūkal
bI = ʿlōt ʾil ha = ʿam[m]
c ḥazaq hū(ʾ) mim-min =
32a wa = yōṣīʾū dibbat ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr tārū ʾō*t-a = h
a ʾil bȧnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
bP ha = ʾarṣ
bPR ʾȧšr ʿabarnū b-a = h
bPRI la = tūr ʾō*t-a = h
b ʾarṣ ʾō*kïlt yōšïbē = ha hī(wʾ)
c = kul[l] ha = ʿam[m]
cR ʾȧšr raʾīnū = tōk-a = h
c ʾanȧšē middōt
33a = šam[m] raʾīnū ʾat ha = n˙pīlīm bȧnē ʿNQ min ha = n˙pī*līm
b wa = nïhy = ʿēnē = = ḥȧgabīm
c = kin hayīnū = ʿēnē = him
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]