[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 11

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ha = ʿam[m] = mitʾō*nïnīm raʿ[ʿ] = ʾuznē YHWH
b wa = yišmaʿ YHWH
c wa = yiḥr ʾapp = ō
d wa = tibʿar b-a = m ʾiš YHWH
e wa = tō(ʾ)kïl = qȧṣē(h) ha = maḥnǟ
2a wa = yiṣʿaq ha = ʿam[m] ʾil MŠH
b wa = yitpallil MŠH ʾil YHWH
c wa = tišqaʿ ha = ʾiš
3a wa = yiqrā(ʾ) šim ha = maqōm ha = hū(ʾ) TBʿRH
b baʿ˙rā b-a = m ʾiš YHWH
4a = ha = ʾ[ȧ]sapsū*p
aR ʾȧšr = qȧrb = ō
a hitʾawwū taʾwā
b wa = yašū*bū
c wa = yibkū gam bȧnē YŚRʾL
d wa = yō(ʾ)mïrū
e yaʾkī*l-i = baśar
5a zakarnū ʾat ha = dagā
aR ʾȧšr nō(ʾ)kïl = MṢR-aym ḥinn-am
a ʾȧt ha = qiššū*ʾīm = ʾȧt ha = ʾȧbaṭṭī*ḥīm = ʾat ha = ḥaṣīr = ʾat ha = bȧṣalīm = ʾat ha = šūmīm
6a = ʿïtt-a(h) napš-i = yȧbišā
b ʾēn kul[l]
c biltī ʾil ha = man ʿēnē =
7aP = ha = man
a = zȧrʿ gad hū(ʾ)
b = ʿēn = ō = ʿēn ha = bu̇dulḥ
8a šāṭū ha = ʿam[m]
b = laqȧṭū
c = ṭaḥ˙nū = [h]a = riḥaym
d ʾō dākū = [h]a = mȧdō*kā
e = biššïlū = [h]a = par[r]ūr
f = ʿaśū ʾō*t = ō ʿū*gōt
g = hayā ṭaʿm = ō = ṭaʿm lȧšad ha = šamn
9aI = = rïdt ha = ṭal[l] ʿal ha = maḥnǟ layl-a(h)
a yirid ha = man ʿal-a(y) = w
10a wa = yišmaʿ MŠH ʾat ha = ʿam[m] bō*kǟ = mišpȧḥō*t-a(y) = w ʾīš = patḥ ʾuhl = ō
b wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH m(ʾ)ōd
c = = ʿēnē MŠH raʿ[ʿ]
11a wa = yō(ʾ)mir MŠH ʾil YHWH
b la-mah hïriʿ[ʿ]ō*ta = ʿabd-i = ka
c = la-m⁺ah lō(ʾ) maṣā[ʾ]tī ḥin[n] = ʿēnē = ka
cI la = śūm ʾat maśśā(ʾ) kul[l] ha = ʿam[m] ha = ʿal-ay = [y]
12a ha = ʾanō*kī harītī ʾȧt kul[l] ha = ʿam[m] ha =
b ʾim ʾanō*kī yȧlȧdtī = hu(w)
c tō(ʾ)mïr ʾil-ay = [y]
d śaʾ-i = hu(w) = ḥēq-i = ka
e = ʾȧšr yiśśā(ʾ) ha = ʾō*min ʾat ha = yō*niq
d ʿal ha = ʾȧdamā
dR ʾȧšr nišbaʿta = ʾȧbō*t-a(y) = w
13a mi[n] = ʾayn l = ī baśar
aI la = ti[t]t = kul[l] ha = ʿam[m] ha =
b yibkū ʿal-ay = [y]
bI = (ʾ)mur
c tïn-a(h) la = baśar
d = nō(ʾ)kil-a(h)
14a lō(ʾ) ʾūkal ʾanō*kī = badd = ī
aI la = śē(ʾ)t ʾat kul[l] ha = ʿam[m] ha =
b kabid mim-min⁺ = ī
15a = ʾim ka-ka(h) ʾatt ʿō*śǟ l = ī
b hurg-i = nā(ʾ) harō*g
c ʾim maṣā(ʾ)tī ḥin[n] = ʿēnē = ka
d = ʾal ʾirʾǟ = raʿ[ʿ]at = ī
16a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b ʾisp-a(h) l = ī šȧbʿīm ʾīš miz = zȧqïnē YŚRʾL
bR ʾȧšr yadaʿta
c him zȧqïnē ha = ʿam[m] = šō*ṭïr-a(y) = w
d = laqaḥta ʾō*t-a = m ʾil ʾuhl mōʿid
e = hityaṣṣïbū šam[m] ʿimm-a = k
17a = yaradtī
b = dibbartī ʿimm = ka šam[m]
c = ʾaṣaltī min ha = rūḥ
cR ʾȧšr ʿal-ē = ka
d = śamtī ʿȧl-ē = him
e = naśȧʾū ʾitt = ka = maśśā(ʾ) ha = ʿam[m]
f = lō(ʾ) tiśśā(ʾ) ʾattā = badd-i = ka
18a = ʾil ha = ʿam[m] tō(ʾ)mïr
b hitqaddïšū = maḥar
c = ʾȧkaltim baśar
d bȧkītim = ʾuznē YHWH
dI = (ʾ)mur
e yaʾkī*l-i = baśar
f ṭōb la = = MṢR-aym
g = natan YHWH la = kim baśar
h = ʾȧkaltim
19a lō(ʾ) yōm ʾȧḥ⁺ad tō(ʾ)kïlū-n
b = lō(ʾ) yōmaym
c = lō(ʾ) ḥȧmiš⁺ā yamīm
d = lō(ʾ) ʿȧśarā yamīm
e = lō(ʾ) ʿȧśrīm yōm
20a ʿad ḥudš yamīm
b ʿad ʾȧšr yiṣē(ʾ) mi[n] = ʾapp = kim
c = hayā la = kim = zarā(ʾ)
d yaʿn mȧʾastim ʾat YHWH
dR ʾȧšr = qȧrb = kim
e wa = tibkū = pan-a(y) = w
eI = (ʾ)mur
f la-m⁺ah yaṣā(ʾ)nū mim = MṢR-aym
21a wa = yō(ʾ)mir MŠH
b ši[š]š miʾōt ʾalp raglī ha = ʿam[m]
bR ʾȧšr ʾanō*kī = qȧrb = ō
c = ʾattā ʾamarta
d baśar ʾittin la = him
e = ʾakȧlū ḥudš yamīm
22a = ṣō(ʾ)n = baqar yiššaḥiṭ la = him
b = maṣā(ʾ) la = him
c ʾim ʾat kul[l] dȧgē ha = yam[m] yi[ʾ]ʾasip la = him
d = maṣā(ʾ) la = him
23a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b = yad YHWH tiqṣar
c ʿïtt-a(h) tirʾǟ
d = yiqr = ka dȧbar = ī
e ʾim lō(ʾ)
24a wa = yiṣē(ʾ) MŠH
b wa = y˙dabbir ʾil ha = ʿam[m] ʾȧt dȧbȧrē YHWH
c wa = yiʾsup šȧbʿīm ʾīš miz = zȧqïnē ha = ʿam[m]
d wa = yaʿmid ʾō*t-a = m sȧbībō*t ha = ʾuhl
25a wa = yirid YHWH = [h]a = ʿanan
b wa = y˙dabbir ʾil-a(y) = w
c wa = yā(ʾ)ṣil min ha = rūḥ
cR ʾȧšr ʿal-a(y) = w
d wa = yittin ʿal šȧbʿīm ʾīš ha = zȧqinīm
e wa = yïhy
eI = nōḥ ʿȧl-ē = him ha = rūḥ
f wa = yitnabbïʾū
g = lō(ʾ) yasapū
26a wa = yiššaʾïrū šïnē ʾȧnašīm = [h]a = maḥnǟ
b šim ha = ʾȧḥ⁺ad ʾLDD
c = šim ha = šinī MYDD
d wa = tanu̇ḥ ʿȧl-ē = him ha = rūḥ
e = him⁺a(h) = [h]a = kȧtū*bīm
f = lō(ʾ) yaṣȧʾū ha = ʾuhl-a-h
g wa = yitnabbïʾū = [h]a = maḥnǟ
27a wa = yaruṣ ha = naʿr
b wa = yaggid = MŠH
c wa = yō(ʾ)mïr
d ʾLDD = MYDD mitnabbïʾīm = [h]a = maḥnǟ
28a wa = yïʿn YHWŠʿ bin NWN m˙šar[r]it MŠH mib = bȧḥū*r-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mïr
cV ʾȧdō*n = ī MŠH
c klaʾ-i = m
29a wa = yō(ʾ)mir l = ō MŠH
b ha = m˙qannē(ʾ) ʾattā l = ī
c = yittin kul[l] ʿam[m] YHWH nȧbīʾīm
d yittin YHWH ʾat rūḥ = ō ʿȧl-ē = him
30x wa = yi[ʾ]ʾasip MŠH ʾil ha = maḥnǟ hū(ʾ) = zȧqïnē YŚRʾL
31a = rūḥ nasaʿ mi[n] = ʾit[t] YHWH
b wa = yaguz śalwīm min ha = yam[m]
c wa = yiṭṭuš ʿal ha = maḥnǟ = dark yōm kō(h) = = dark yōm kō(h) sȧbībōt ha = maḥnǟ = = ʾammataym ʿal pȧnē ha = ʾarṣ
32a wa = yaqum ha = ʿam[m] kul[l] ha = yōm ha = hū(ʾ) = kul[l] ha = layl-a(h) = kul[l] yōm ha = muḥrat
b wa = yïʾsu̇pū ʾat ha = śȧlw
c ha = mamʿīṭ ʾasap ʿȧśarā ḥu̇marīm
d wa = yišṭȧḥū la = him šaṭōḥ sȧbībōt ha = maḥnǟ
33aP ha = baśar
a ʿōd-an = [h]u(w) bēn šinnē = him
b ṭarm yikkarit
c = ʾa[p]p YHWH ḥarā = [h]a = ʿam[m]
d wa = ya[k]k YHWH = [h]a = ʿam[m] makkā rabbā m(ʾ)ōd
34a wa = yiqrā(ʾ) ʾat šim ha = maqōm ha = hū(ʾ) QBRWT ha = TʾWH
b šam[m] qabȧrū ʾat ha = ʿam[m] ha = mitʾawwīm
35a miq = QBRWT ha = TʾWH nasȧʿū ha = ʿam[m] ḤṢRWT
b wa = yihyū = ḤṢRWT
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]