[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 8

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yi[ʾ]ʾasïpū kul[l] ha = ʿam[m] = ʾīš ʾaḥ⁺ad ʾil ha = ru̇ḥōb
aR ʾȧšr = pȧnē šaʿr ha = maym
b wa = yō(ʾ)mïrū = ʿZRʾ ha = sō*pir
bI = habī(ʾ) ʾat sipr tōrat MŠH
bIR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat YŚRʾL
2a wa = yabī(ʾ) ʿZRʾ ha = kō*hin ʾat ha = tōrā = pȧnē ha = qahal mi[n] = ʾīš = ʿad ʾiššā = kul[l] mibīn
aI = šmuʿ
a = yōm ʾȧḥ⁺ad = [h]a = ḥudš ha = šȧbīʿī
3a wa = yiqrā(ʾ) b = ō = pȧnē ha = ru̇ḥōb
aR ʾȧšr = pȧnē šaʿr ha = maym
a min ha = ʾōr ʿad maḥṣīt ha = yōm nagd ha = ʾȧnašīm = ha = našīm = ha = mïbīnīm
b = ʾuznē kul[l] ha = ʿam[m] ʾil sipr ha = tōrā
4a wa = yïʿmud ʿZRʾ ha = sō*pir ʿal migdal ʿiṣ
aR ʾȧšr ʿaśū = [h]a = dabar
b wa = yïʿmud ʾiṣl = ō MTTYH = ŠMʿ = ʿNYH = ʾWRYH = ḤLQYH = MʿŚYH ʿal yȧmīn = ō
c = miś = śïmō(ʾ)*l = ō PDYH = MYŠʾL = MLKYH = ḤŠM = ḤŠBDNH ZKRYH MŠLM
5a wa = yiptaḥ ʿZRʾ ha = sipr = ʿēnē kul[l] ha = ʿam[m]
b mi[n] = ʿal kul[l] ha = ʿam[m] hayā
cI = = pitḥ = ō
c ʿamȧdū kul[l] ha = ʿam[m]
6a wa = y˙bar[r]ik ʿZRʾ ʾat YHWH ha = ʾïlō*hīm ha = gadu(w)l
b wa = yïʿnū kul[l] ha = ʿam[m]
c ʾamin
d ʾamin
b = muʿl yȧdē = him
e wa = yiqqu̇d[d]ū
f wa = yištaḥwū* = YHWH ʾappaym ʾarṣ-a-h
7a = YŠWʿ = BNY = ŠRBYH YMYN ʿQWB ŠBTY HWDYH MʿŚYH QLYṬʾ ʿZRYH YWZBD ḤNN PLʾYH = ha = LW-ī*y⁺ī*m mïbīnīm ʾat ha = ʿam[m] = [h]a = tōrā
b = ha = ʿam[m] ʿal ʿumd-a = m
8a wa = yiqrȧʾū = [h]a = sipr = tōrat ha = ʾïlō*hīm m˙pur[r]aš
b = śōm śakl
c wa = yabīnū = [h]a = miqrā(ʾ)
9a wa = yō(ʾ)mir NḤMYH
b hū(ʾ) ha = tiršatā(ʾ)
a = ʿZRʾ ha = kō*hin ha = sō*pir = ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = mïbīnīm ʾat ha = ʿam[m] = kul[l] ha = ʿam[m]
cP ha = yōm
c qaduš hū(ʾ) = YHWH ʾïlō*hē = kim
d ʾal titʾabbïlū
e = ʾal tibkū
f bōkīm kul[l] ha = ʿam[m]
fI = šumʿ-a = m ʾat dȧbȧrē ha = tōrā
10a wa = yō(ʾ)mir la = him
b lïkū
c ʾiklū mašman⁺īm
d = štū mamtaq⁺īm
e = šilḥū manōt
f = ʾēn nakōn l = ō
g qadu(w)š ha = yōm = ʾȧdō*nē =
h = ʾal ti[ʿ]ʿaṣibū
iP ḥidwat YHWH
i hī(ʾ) maʿuzz = kim
11a = ha = LW-ī*y⁺ī*m maḥšīm = kul[l] ha = ʿam[m]
aI = (ʾ)mur
b hassū
c ha = yōm qaduš
d = ʾal ti[ʿ]ʿaṣibū
12a wa = yilïkū kul[l] ha = ʿam[m]
aI1 = ʾkul
aI2 = = štōt
aI3 = = šallïḥ manōt
aI4 = = ʿśōt śimḥā gȧdu(w)lā
b hibīnū = [h]a = dȧbarīm
bR ʾȧšr hōdīʿū la = him
13a = = [h]a = yōm ha = šinī niʾsȧpū rā(ʾ)šē ha = ʾabōt = kul[l] ha = ʿam[m] ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m ʾil ʿZRʾ ha = sō*pir
aI = = haśkīl ʾil dȧbȧrē ha = tōrā
14a wa = yimṣȧʾū katūb = [h]a = tōrā
aR ʾȧšr ṣiwwā YHWH = yad MŠH
b ʾȧšr yišïbū bȧnē YŚRʾL = [h]a = sukkōt = [h]a = ḥag[g] = [h]a = ḥudš ha = šȧbīʿī
15a = ʾȧšr yašmīʿū
b = yaʿbīrū qōl = kul[l] ʿārē = him = = YRWŠLM
cI = (ʾ)mur
c ṣïʾū ha = har[r]
d = habīʾū ʿȧlē zayt = ʿȧlē ʿiṣ šamn = ʿȧlē hȧdas = ʿȧlē tȧmarīm = ʿȧlē ʿiṣ ʿabut
dI = ʿśō*t sukkō*t = [h]a = katūb
16a wa = yiṣïʾū ha = ʿam[m]
b wa = yabīʾū
c wa = yïʿśū la = him sukkōt ʾīš ʿal gagg = ō = = ḥaṣïrō*t-ē = him = = ḥaṣïrōt bēt ha = ʾïlō*hīm = = ru̇ḥōb šaʿr ha = maym = = ru̇ḥōb šaʿr ʾPRYM
17a wa = yïʿśū kul[l] ha = qahal ha = šābīm min ha = šȧby sukkōt
b wa = yišïbū = [h]a = sukkōt
c lō(ʾ) ʿaśū mi[y] = yȧmē YŠWʿ bin NWN kin bȧnē YŚRʾL ʿad ha = yōm ha = hū(ʾ)
d wa = tïhy śimḥā gȧdu(w)lā m(ʾ)ōd
18a wa = yiqrā(ʾ) = sipr tōrat ha = ʾïlō*hīm yōm = yōm min ha = yōm ha = rī(ʾ)šōn ʿad ha = yōm ha = ʾaḥrōn
b wa = yïʿśū ḥag[g] šȧbʿat yamīm
c = = [h]a = yōm ha = šȧmīnī ʿȧṣart = [h]a = mišpaṭ
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]