[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 7

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b = ʾȧšr nibnȧtā ha = ḥōmā
c wa = ʾaʿmīd ha = dȧlatōt
d wa = yippaqïdū ha = šōʿïrīm = ha = m˙šō*rïrīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m
2a wa = ʾ˙ṣawwǟ ʾat ḤNNY ʾaḥī = [y] = ʾat ḤNNYH śar[r] ha = bīrā ʿal YRWŠLM
b hū(ʾ) = ʾīš ʾȧmi[t]t = yarē(ʾ) ʾat ha = ʾïlō*hīm mi[n] = rabbīm
3a wa = yō(ʾ)mïr la = him
b lō(ʾ) yippatïḥū šaʿȧrē YRWŠLM
bI ʿad ḥum[m] ha = šamš
c = ʿad him ʿō*mïdīm
d yagīpū ha = dȧlatōt
e = ʾḥuzū
f = haʿmi(y)d mišmȧrōt yō*šïbē YRWŠLM ʾīš = mišmar = ō = ʾīš nagd bēt = ō
4a = ha = ʿīr raḥȧbat yadaym
b = gȧdu(w)lā
c = ha = ʿam[m] mʿaṭ = tōk-a = h
d = ʾēn bāt⁺īm bȧnūyī*m
5a wa = yittin ʾïlō*h-ay = [y] ʾil libb = ī
b wa = ʾiqbu̇ṣ-a(h) ʾat ha = ḥur[r]īm = ʾat ha = sȧganīm = ʾat ha = ʿam[m]
bI = hityaḥ[ḥ]iś
c wa = ʾimṣā(ʾ) sipr ha = yaḥś ha = ʿōlīm = [h]a = rī(ʾ)šōnā
d wa = ʾimṣā(ʾ) katūb b = ō
6a ʾil⁺ǟ bȧnē ha = mȧdīnā ha = ʿō*līm miš = šȧby ha = gōlā
aR ʾȧšr higlā NBWKDNṢR malk BBL
b wa = yašūbū = YRWŠLM = = YHWDH ʾīš = ʿīr = ō
7a ha = bāʾīm ʿim[m] ZRBBL YŠWʿ NḤMYH ʿZRYH RʿMYH NḤMNY MRDKY BLŠN MSPRT BGWY NḤWM BʿNH
b mispar ʾanȧšē ʿam[m] YŚRʾL
8x bȧnē PRʿŠ ʾalpaym miʾā = šȧbʿīm = šïnaym
9x bȧnē ŠPṬYH šȧlō*š miʾōt šȧbʿīm = šïnaym
10x bȧnē ʾRḤ ši[š]š miʾōt ḥȧmiš⁺īm = šïnaym
11x bȧnē PḤT MWʾB = bȧnē YŠWʿ = YWʾB ʾalpaym = šȧmō*nǟ miʾōt šȧmō*nā ʿaśar
12x bȧnē ʿYLM ʾalp mā(ʾ)taym ḥȧmiš⁺īm = ʾarbaʿā
13x bȧnē ZTWʾ šȧmō*nǟ miʾōt ʾarbaʿīm = ḥȧmiš⁺ā
14x bȧnē ZKY šȧbʿ miʾōt = šiššīm
15x bȧnē BNWY ši[š]š miʾōt ʾarbaʿīm = šȧmō*nā
16x bȧnē BBY ši[š]š miʾōt ʿȧśrīm = šȧmō*nā
17x bȧnē ʿZGD ʾalpaym šȧlō*š miʾōt ʿȧśrīm = šïnaym
18x bȧnē ʾDNYQM ši[š]š miʾōt šiššīm = šȧbʿā
19x bȧnē BGWY ʾalpaym šiššīm = šȧbʿā
20x bȧnē ʿDYN ši[š]š miʾōt ḥȧmiš⁺īm = ḥȧmiš⁺ā
21x bȧnē ʾṬR = ḤZQYH tišʿīm = šȧmō*nā
22x bȧnē ḤŠM šȧlō*š miʾōt ʿȧśrīm = šȧmō*nā
23x bȧnē BṢY šȧlō*š miʾōt ʿȧśrīm = ʾarbaʿā
24x bȧnē ḤRYP miʾā šïnēm ʿaśar
25x bȧnē GBʿWN tišʿīm = ḥȧmiš⁺ā
26x ʾanȧšē BYT LḤM = NṬP-ā miʾā šȧmō*nīm = šȧmō*nā
27x ʾanȧšē ʿNTWT miʾā ʿȧśrīm = šȧmō*nā
28x ʾanȧšē BYT ʿZMWT ʾarbaʿīm = šïnaym
29x ʾanȧšē QRYT YʿRYM KPYRH = BʾRWT šȧbʿ miʾōt ʾarbaʿīm = šȧlō*šā
30x ʾanȧšē ha = RM-ā = GBʿ ši[š]š miʾōt ʿȧśrīm = ʾȧḥ⁺ad
31x ʾanȧšē MKMS miʾā = ʿȧśrīm = šïnaym
32x ʾanȧšē BYT ʾL = ha = ʿY miʾā ʿȧśrīm = šȧlō*šā
33x ʾanȧšē NBW ʾaḥ⁺ir ḥȧmiš⁺īm = šïnaym
34x bȧnē ʿYLM ʾaḥ⁺ir ʾalp mā(ʾ)taym ḥȧmiš⁺īm = ʾarbaʿā
35x bȧnē ḤRM šȧlō*š miʾōt = ʿȧśrīm
36x bȧnē YRḤW šȧlō*š miʾōt ʾarbaʿīm = ḥȧmiš⁺ā
37x bȧnē LD ḤDYD = ʾWNW šȧbʿ miʾōt = ʿȧśrīm = ʾȧḥ⁺ad
38x bȧnē SNʾH šȧlušt ʾȧlapīm tïšʿ miʾōt = šȧlō*šīm
39a ha = kō*hïnīm
b bȧnē YDʿYH = bēt YŠWʿ tïšʿ miʾōt šȧbʿīm = šȧlō*šā
40x bȧnē ʾMR ʾalp ḥȧmiš⁺īm = šïnaym
41x bȧnē PŠḤWR ʾalp mā(ʾ)taym ʾarbaʿīm = šȧbʿā
42x bȧnē ḤRM ʾalp šȧbʿā ʿaśar
43a ha = LW-ī*y⁺ī*m
b bȧnē YŠWʿ = QDMYʾL = bȧnē = HWDWH šȧbʿīm = ʾarbaʿā
44a ha = m˙šō*rïrīm
b bȧnē ʾSP miʾā ʾarbaʿīm = šȧmō*nā
45a ha = šō*ʿïrīm
b bȧnē ŠLWM bȧnē ʾṬR bȧnē ṬLMN bȧnē ʿQWB bȧnē ḤṬYṬʾ bȧnē ŠBY miʾā šȧlō*šīm = šȧmō*nā
46a ha = nȧtīnīm
b bȧnē ṢḤʾ bȧnē ḤŚPʾ bȧnē ṬBʿWT
47v bȧnē QYRS bȧnē SYʿʾ bȧnē PDWN
48v bȧnē LBNH bȧnē ḤGBH bȧnē ŠLMY
49v bȧnē ḤNN bȧnē GDL bȧnē GḤR
50v bȧnē RʾYH bȧnē RṢYN bȧnē NQWDʾ
51v bȧnē GZM bȧnē ʿZʾ bȧnē PSḤ
52v bȧnē BSY bȧnē MʿWN-īm bȧnē NPWŠS-īm
53v bȧnē BQBWQ bȧnē ḤQWPʾ bȧnē ḤRḤWR
54v bȧnē BṢLYT bȧnē MḤYDʾ bȧnē ḤRŠʾ
55v bȧnē BRQWS bȧnē SYSRʾ bȧnē TMḤ
56v bȧnē NṢYḤ bȧnē ḤṬYPʾ
57a bȧnē ʿabȧdē ŠLMH
b bȧnē SWṬY bȧnē SWPRT bȧnē PRYDʾ
58v bȧnē YʿLʾ bȧnē DRQWN bȧnē GDL
59v bȧnē ŠPṬYH bȧnē ḤṬYL bȧnē PKRT ha = ṢBYYM bȧnē ʾMWN
60x kul[l] ha = nȧtīnīm = bȧnē ʿabȧdē ŠLMH šȧlō*š miʾōt tišʿīm = šïnaym
61a = ʾil⁺ǟ ha = ʿōlīm mit = TL MLḤ TL ḤRŠʾ KRWB ʾDWN = ʾMR
b = lō(ʾ) yaku̇lū
bI = haggīd bēt ʾȧbōt-a = m = zarʿ-a = m
c ʾim miy = YŚRʾL him
62x bȧnē DLYH bȧnē ṬWBYH bȧnē NQWDʾ ši[š]š miʾōt = ʾarbaʿīm = šïnaym
63a = min ha = kō*hïnīm bȧnē ḤBYH bȧnē ha = QWṢ bȧnē BRZLY
aR1 ʾȧšr laqaḥ mib = bȧnōt BRZLY ha = GLʿD-ī ʾiššā
aR2 wa = yiqqarē(ʾ) ʿal šïm-a = m
64a ʾil⁺ǟ biq[qï]šū k˙tāb-a = m ha = mityaḥ[ḥï]śīm
b = lō(ʾ) nimṣā(ʾ)
c wa = y˙guʾ[ʾ]ȧlū min ha = ku̇hunnā
65a wa = yō(ʾ)mir ha = tiršatā(ʾ) la = him
b ʾȧšr lō(ʾ) yō(ʾ)kïlū miq = qudš ha = qu̇dašīm
bI ʿad ʿmud ha = kō*hin = ʾūrīm = tu(w)mmīm
66x kul[l] ha = qahal = ʾȧḥ⁺ad ʾarbaʿ ribbō(ʾ) ʾalpaym šȧlō*š miʾōt = šiššīm
67a mil = = bad[d] ʿabȧdē = him = ʾamȧhō*t-ē = him
b ʾil⁺ǟ šȧbʿat ʾȧlapīm šȧlō*š miʾōt šȧlō*šīm = šȧbʿā
c = la = him m˙šō*rïrīm = m˙šō*rïrōt mā(ʾ)taym = ʾarbaʿīm = ḥȧmiš⁺ā
68a gȧmal⁺īm ʾarbaʿ miʾōt šȧlō*šīm = ḥȧmiš⁺ā
b ḥïmō*rīm šišt ʾȧlapīm šȧbʿ miʾōt = ʿȧśrīm
69a = mi[q] = q˙ṣāt rā(ʾ)šē ha = ʾabōt natȧnū = [h]a = mȧlā(ʾ)kā
b ha = tiršatā(ʾ) natan = [h]a = ʾōṣar zahab dark˙mō*nīm ʾalp mizraqōt ḥȧmiš⁺īm kutu̇nōt kō*hïnīm šȧlō*šīm = ḥȧmiš miʾōt
70x = mi[n] = rā(ʾ)šē ha = ʾabōt natȧnū = ʾōṣar ha = mȧlā(ʾ)kā zahab dark˙mōnīm šïttē ribbōt = kasp manīm ʾalpaym = mā(ʾ)taym
71a = ʾȧšr natȧnū š(ʾ)ērīt ha = ʿam[m]
b zahab dark˙mōnīm šïttē ribbō(ʾ) = kasp manīm ʾalpaym = kutu̇nō*t kō*hïnīm šiššīm = šȧbʿā
72a wa = yišïbū ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m = ha = šōʿïrīm = ha = m˙šō*rïrīm = min ha = ʿam[m] = ha = nȧtīnīm = kul[l] YŚRʾL = ʿārē = him
b wa = yiggaʿ ha = ḥudš ha = šȧbīʿī
c = bȧnē YŚRʾL = ʿārē = him
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]