[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 6

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b = ʾȧšr nišmaʿ = SNBLṬ = ṬWBYH = = GŠM ha = ʿRB-ī = = yatr ʾō*yïbē =
c banītī ʾat ha = ḥōmā
d = lō(ʾ) nōtar b-a = h parṣ
e gam ʿad ha = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) dȧlatōt lō(ʾ) hiʿmadtī = [h]a = šȧʿarīm
2a wa = yišlaḥ SNBLṬ = GŠM ʾil-ay = [y]
aI = (ʾ)mur
b lïk-a(h)
c = niwwaʿïd-a(h) yaḥd-aw = [h]a = KPYRYM = biqʿat ʾWNW
d = him⁺a(h) ḥō*šïbīm
dI = ʿśōt l = ī raʿ[ʿ]ā
3a wa = ʾišlȧḥ-a(h) ʿȧl-ē = him malʾakīm
aI = (ʾ)mur
b mȧlā(ʾ)kā gȧdu(w)lā ʾȧnī ʿō*śǟ
c = lō(ʾ) ʾūkal
cI la = rïdt
d la-m⁺ah tišbat ha = mȧlā(ʾ)kā
e = ʾȧšr ʾarp-i = ha
f = yaradtī ʾïl-ē = kim
4a wa = yišlȧḥū ʾil-ay = [y] = [h]a = dabar ha = ʾarbaʿ pȧʿamīm
b wa = ʾašīb ʾōt-a = m = [h]a = dabar ha =
5a wa = yišlaḥ ʾil-ay = [y] SNBLṬ = [h]a = dabar ha = paʿm ḥȧmīšīt ʾat naʿr = ō
b = ʾiggart pȧtūḥā = yad = ō
6a katūb b-a = h
b = [h]a = gōyī*m nišmaʿ
c = GŠMW ʾō*mir
d ʾattā = ha = YHWD-īm ḥō*šïbīm
dI = mru(w)d
e ʿal kin ʾattā bōnǟ ha = ḥōmā
f = ʾattā hō*wǟ la = him = malk = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
7a = gam nȧbīʾīm hiʿmadta
aI = qrō(ʾ) ʿal-ē = ka = YRWŠLM
aII = (ʾ)mur
b malk = YHWDH
c = ʿïtt-a(h) yiššamïʿ = [h]a = malk = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
d = ʿïtt-a(h) lïk-a(h)
e = niwwaʿïṣ-a(h) yaḥd-aw
8a wa = ʾišlȧḥ-a(h) ʾil-a(y) = w
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) nihyā = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
bR ʾȧšr ʾattā ʾōmir
c mil = libb = ka ʾattā bōd[ï]-a = m
9a kull-a = m m˙yar[rï]ʾīm ʾōt-a =
aI = (ʾ)mur
b yirpū yȧdē = him min ha = mȧlā(ʾ)kā
c = lō(ʾ) ti[ʿ]ʿaśǟ
d = ʿïtt-a(h) ḥazziq ʾat yad-ay = [y]
10a = ʾȧnī bā(ʾ)tī bēt ŠMʿYH bin DLYH bin MHYṬBʾL
b = hū(ʾ) ʿaṣūr
c wa = yō(ʾ)mir
d niwwaʿid ʾil bēt ha = ʾïlō*hīm ʾil tōk ha = hēkal
e = nisgu̇r-a(h) dalȧtōt ha = hēkal
f bāʾīm
fI = hurg-i = ka
g = layl-a(h) bāʾīm
gI = hurg-i = ka
11a wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h)
b ha = ʾīš ka-mō = yibraḥ
c = ka-mō =
d ʾȧšr yabō(ʾ) ʾil ha = hēkal
e wa = ḥay[y]
f lō(ʾ) ʾabō(ʾ)
12a wa = ʾakkīr-a(h)
b = hinni(h) lō(ʾ) ʾïlō*hīm šȧlaḥ = ō
c ha = nȧbūʾā dibbir ʿal-ay = [y]
d = ṬWBYH = SNBLṬ śȧkar = ō
13a = maʿn śakūr hū(ʾ)
b = maʿn ʾīrā(ʾ)
c = ʾiʿśǟ kin
d = ḥaṭā(ʾ)tī
e = hayā la = him = šim raʿ[ʿ]
f = maʿn y˙ḥar[rï]pū =
14a zukr-a(h)
aV ʾïlō*h-ay = [y]
a = ṬWBYH = = SNBLṬ = maʿś-a(y) = w ʾil⁺ǟ
b = gam = NWʿDYH ha = nȧbīʾā = = yatr ha = nȧbīʾīm
bR ʾȧšr hayū m˙yar[rï]ʾīm ʾōt = ī
15x wa = tišlam ha = ḥōmā = ʿȧśrīm = ḥȧmiš⁺ā = ʾLWL = ḥȧmiš⁺īm = šïnaym yōm
16a wa = yïhy
b = ʾȧšr šamïʿū kul[l] ʾōyïbē =
c wa = yirʾū kul[l] ha = gōyī*m
cR ʾȧšr sȧbībō*t-ē =
d wa = yippu̇lū m(ʾ)ōd = ʿēnē = him
e wa = yidïʿū
f mi[n] = ʾit[t] ʾïlō*hē = nïʿśȧtā ha = mȧlā(ʾ)kā ha = zō(ʾ)t
17a gam = [h]a = yamīm ha = him marbīm ḥur[r]ē YHWDH ʾiggȧrō*t-ē = him hōlïkōt ʿal ṬWBYH
b = ʾȧšr = ṬWBYH
c bāʾōt ʾïl-ē = him
18a rabbīm = YHWDH baʿȧlē šȧbūʿā l = ō
b ḥatan hū(ʾ) = ŠKNYH bin ʾRḤ
c = YHWḤNN bïn = ō laqaḥ ʾat bï[t]t MŠLM bin BRKYH
19a gam ṭōbō*t-a(y) = w hayū ʾō*mïrīm = pan-ay = [y]
b = dȧbar-ay = [y] hayū mōṣīʾīm l = ō
c ʾiggȧrōt šalaḥ ṬWBYH
cI = yar[rï]ʾ-i =
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]