[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 5

[ Textanmerkungen ]

1x wa = tïhy ṣaʿȧqat ha = ʿam[m] = nȧšē = him gȧdu(w)lā ʾil ʾȧḥē = him ha = YHWD-īm
2a = yiš
b ʾȧšr ʾō*mïrīm
cP banē = = bȧnō*t-ē =
c ʾȧnaḥnū rabbīm
d = niq[qȧ]ḥ-a(h) dagan
e = nō(ʾ)kïl-a(h)
f = niḥyǟ
3a = yiš
b ʾȧšr ʾō*mïrīm
c śȧdō*t-ē = = kȧramē = = bāt⁺ē = ʾȧnaḥnū ʿō*rïbīm
d = niq[qȧ]ḥ-a(h) dagan = [h]a = raʿab
4a = yiš
b ʾȧšr ʾō*mïrīm
c lawīnū kasp = midda[t]t ha = malk śȧdō*t-ē = = kȧramē =
5a = ʿïtt-a(h) = bȧśar ʾaḥ⁺ē = bȧśar-i =
b = bȧnē = him banē =
c = hinni(h) ʾȧnaḥnū kō*bïšīm ʾat banē = = ʾat bȧnō*t-ē = = ʿȧbadīm
d = yiš mib = bȧnō*t-ē = nikbašōt
e = ʾēn = ʾē*l yad-i =
f = śȧdō*t-ē = = kȧramē = = ʾȧḥirīm
6a wa = yiḥr l = ī m(ʾ)ōd
b = ʾȧšr šamaʿtī ʾat zaʿȧqat-a = m = ʾȧt ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
7a wa = yimmalik libb = ī ʿal-ay = [y]
b wa = ʾarīb-a(h) ʾat ha = ḥur[r]īm = ʾat ha = sȧganīm
c wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h) la = him
d maššā(ʾ) ʾīš = ʾaḥī = w ʾattim nō*š(ïʾ)īm
e wa = ʾittin ʿȧl-ē = him qȧhil⁺ā gȧdu(w)lā
8a wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h) la = him
b ʾȧnaḥnū qanīnū ʾat ʾaḥ⁺ē = ha = YHWD-īm ha = nimkarīm = [h]a = gōyī*m
c = ba =
d = gam ʾattim timku̇rū ʾat ʾȧḥē = kim
e = nimkȧrū la =
f wa = yaḥrīšū
g = lō(ʾ) maṣȧʾū dabar
9a wa = yō(ʾ)mïr
b lō(ʾ) ṭōb ha = dabar
bR ʾȧšr ʾattim ʿō*śīm
c = lō(wʾ) = yirʾat ʾïlō*hē = tilikū mi[n] = ḥarpat ha = gōyī*m ʾōyïbē =
10a = gam ʾȧnī ʾaḥ⁺-ay = [y] = nȧʿar-ay = [y] nō*šīm ba = him kasp = dagan
b nïʿzu̇b-a(h) nā(ʾ) ʾat ha = maššā(ʾ) ha =
11a hašībū nā(ʾ) la = him = [h]a = yōm śȧdō*t-ē = him karȧmē = him zētē = him = bāt⁺ē = him = mïʾat ha = kasp = ha = dagan ha = tīrōš = ha = yiṣhar
aR ʾȧšr ʾattim nō*šīm ba = him
12a wa = yō(ʾ)mïrū
b našīb
c = mi[n] = him lō(ʾ) n˙baqqiš
d kin nïʿśǟ
e = ʾȧšr ʾattā ʾōmir
f wa = ʾiqrā(ʾ) ʾat ha = kō*hïnīm
g wa = ʾašbīʿ-i = m
gI = ʿśōt = [h]a = dabar ha =
13a gam ḥuṣn = ī naʿartī
b wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h)
c ka-ka(h) y˙naʿ[ʿ]ir ha = ʾïlō*hīm ʾat kul[l] ha = ʾīš
cR ʾȧšr lō(ʾ) yaqīm ʾat ha = dabar ha =
c mib = bēt = ō = mi[y] = y˙gīʿ = ō
d = ka-ka(h) yihyǟ naʿūr wa = rē*q
e wa = yō(ʾ)mïrū kul[l] ha = qahal
f ʾamin
g wa = y˙hal[lï]lū ʾat YHWH
h wa = yïʿś ha = ʿam[m] = [h]a = dabar ha =
14a gam miy = yōm
aR ʾȧšr ṣiwwā ʾō*t = ī
aRI = hyōt pȧḥ⁺am = ʾarṣ YHWDH
a miš = šȧnat ʿȧśrīm = ʿad šȧnat šȧlō*šīm = šïttaym = ʾRTḤŠSTʾ ha = malk šanīm šïttēm ʿȧśrē(h) ʾȧnī = ʾaḥ⁺-ay = [y] laḥm ha = pȧḥ⁺ā lō(ʾ) ʾakaltī
15a = ha = paḥ⁺ōt ha = rī(ʾ)šō*nīm
aR ʾȧšr = pan-ay = [y]
a hikbīdū ʿal ha = ʿam[m]
b wa = yiq[qȧ]ḥū mi[n] = him = laḥm wa = yayn ʾaḥ⁺ar kasp šȧqalīm ʾarbaʿīm
c gam nȧʿarē = him šal˙ṭū ʿal ha = ʿam[m]
d = ʾȧnī lō(ʾ) ʿaśītī kin mip = pȧnē yirʾat ʾïlō*hīm
16a = gam = mȧlā(ʾ)kt ha = ḥōmā ha = zō(ʾ)t hiḥzaqtī
b = śadǟ lō(ʾ) qanīnū
c = kul[l] nȧʿar-ay = [y] qȧbūṣīm šam[m] ʿal ha = mȧlā(ʾ)kā
17a = ha = YHWD-īm = ha = sȧganīm miʾā = ḥȧmiš⁺īm ʾīš
b = ha = bāʾīm ʾil-ē = min ha = gōyī*m
bR ʾȧšr sȧbībō*t-ē =
b ʿal šulḥān = ī
18a = ʾȧšr hayā nïʿśǟ = yōm ʾȧḥ⁺ad šōr ʾȧḥ⁺ad ṣō(ʾ)n ši[š]š bȧrū*rōt = ṣippu̇rīm
b nïʿśū l = ī
c = bēn ʿȧśart yamīm = kul[l] yayn = harbē(h)
d = ʿim[m] laḥm ha = pȧḥ⁺ā lō(ʾ) biqqaštī
e kabïdā ha = ʿïbō*dā ʿal ha = ʿam[m] ha =
19a zukr-a(h) l = ī
aV ʾïlō*h-ay = [y]
a = ṭōbā kul[l]
aR ʾȧšr ʿaśītī ʿal ha = ʿam[m] ha =
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]