[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 4

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b = ʾȧšr šamaʿ SNBLṬ = ṬWBYH = ha = ʿRB-īm = ha = ʿMN-īm = ha = ʾŠDWD-īm
c ʿalȧtā ʾȧrūkā = ḥō*mōt YRWŠLM
d hiḥillū ha = pȧrū*ṣīm
dI = hissatim
e wa = yiḥr la = him m(ʾ)ōd
2a wa = yiqšu̇rū kull-a = m yaḥd-aw
aI la = bō(ʾ)
aII1 = hillaḥim = YRWŠLM
aII2 = = ʿśōt l = ō tōʿā
3a wa = nitpallil ʾil ʾïlō*hē =
b wa = naʿmīd mišmar ʿȧl-ē = him yōm-am wa = layl-a(h) mip = pȧnē = him
4a wa = yō(ʾ)mir YHWDH
b kašal kuḥ[ḥ] ha = sabbāl
c = ha = ʿapar harbē(h)
d = ʾȧnaḥnū lō(ʾ) nūkal
dI = bnōt = [h]a = ḥōmā
5a wa = yō(ʾ)mïrū ṣar[r]ē =
b lō(ʾ) yidïʿū
c = lō(ʾ) yirʾū
d ʿad ʾȧšr nabō(ʾ) ʾil tōk-a = m
e = hȧragnū = m
f = hišbatnū ʾat ha = mȧlā(ʾ)kā
6a wa = yïhy
b = ʾȧšr bāʾū ha = YHWD-īm ha = yō*šïbīm ʾiṣl-a = m
c wa = yō(ʾ)mïrū la = ʿaśr pȧʿamīm mik = kul[l] ha = mȧqō*mōt
d ʾȧšr tašūbū ʿal-ē =
7a wa = ʾaʿmīd mit = taḥtī*y⁺ōt = [h]a = maqōm mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē = [h]a = ḥōmā = [h]a = ṣȧḥī*ḥī*y⁺īm
b wa = ʾaʿmīd ʾat ha = ʿam[m] = mišpaḥōt ʿim[m] ḥarȧbōt-ē = him rumȧḥē = him = qaš⁺ȧtō*t-ē = him
8a wa = ʾirʾ
b wa = ʾaqūm
c wa = ʾō[ʾ]mïr ʾil ha = ḥur[r]īm = ʾil ha = sȧganīm = ʾil yatr ha = ʿam[m]
d ʾal tīrȧʾū mip = pȧnē = him
e ʾat ʾȧdō*n-ay = [y] ha = gadu(w)l = ha = nōrā(ʾ) zkurū
f = hillaḥïmū ʿal ʾȧḥē = kim bȧnē = kim = bȧnō*t-ē = kim nȧšē = kim = bāt⁺ē = kim
9a wa = yïhy
b = ʾȧšr šamïʿū ʾōyïbē =
c nōdaʿ la =
d wa = yapir[r] ha = ʾïlō*hīm ʾat ʿïṣat-a = m
e wa = našu(w)b kull-a = ʾil ha = ḥōmā ʾīš ʾil mȧlā(ʾ)kt = ō
10a wa = yïhy min ha = yōm ha = hū(ʾ)
b ḥïṣy nȧʿar-ay = [y] ʿō*śīm = [h]a = mȧlā(ʾ)kā
c = ḥïṣy-a = m maḥzīqīm = ha = ru̇maḥīm ha = maginnīm = ha = qȧšatōt = ha = širyō*nīm
d = ha = śar[r]īm ʾaḥ⁺ȧrē kul[l] bēt YHWDH
11v ha = bōnīm = [h]a = ḥōmā
a = ha = nō*śïʾīm = [h]a = sïbl ʿō*mïśīm
b = ʾaḥ⁺a[d]t yad = ō ʿō*śǟ = [h]a = mȧlā(ʾ)kā
c = ʾaḥ⁺a[d]t maḥzïqt ha = šalḥ
12a = ha = bōnīm ʾīš ḥarb = ō ʾȧsūrīm ʿal mutn-a(y) = w
b = bōnīm
c = ha = tōqiʿ = [h]a = šōpar ʾiṣl = ī
13a wa = ʾō[ʾ]mïr ʾil ha = ḥur[r]īm = ʾil ha = sȧganīm = ʾil yatr ha = ʿam[m]
b ha = mȧlā(ʾ)kā harbē(h)
c = rȧḥabā
d = ʾȧnaḥnū nipradīm ʿal ha = ḥōmā rȧḥu(w)qīm ʾīš mi[n] = ʾaḥī = w
14aP = mȧqōm
aPR ʾȧšr tišmȧʿū ʾat qōl ha = šōpar
a šamm-a-h tiqqabïṣū ʾil-ē =
b ʾïlō*hē = yillaḥim la =
15a = ʾȧnaḥnū ʿō*śīm = [h]a = mȧlā(ʾ)kā
b = ḥïṣy-a = m maḥzīqīm = [h]a = ru̇maḥīm mi[n] = ʿlōt ha = šaḥr ʿad ṣē(ʾ)t ha = kōkabīm
16a gam = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) ʾamartī = [h]a = ʿam[m]
b ʾīš = naʿr = ō yalīnū = tōk YRWŠLM
c = hayū la = ha = laylā mišmar
d = ha = yōm mȧlā(ʾ)kā
17aP = ʾēn ʾȧnī = ʾaḥ⁺-ay = [y] = nȧʿar-ay = [y] = ʾanȧšē ha = mišmar
aPR ʾȧšr ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
a ʾēn ʾȧnaḥnū pō*šïṭīm bȧgadē =
b ʾīš šȧlḥ = ō ha = maym
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]