[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 3

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yaqum ʾLYŠYB ha = kō*hin ha = gadu(w)l = ʾȧḥ⁺-a(y) = w ha = kō*hïnīm
b wa = yibnū ʾat šaʿr ha = ṣō(ʾ)n
c him⁺a(h) qiddïšū = hu(w)
d wa = yaʿmīdū dalȧtō*t-a(y) = w
e = ʿad migdal ha = miʾā qiddïšū = hu(w) ʿad migdal ḤNNʾL
2a = ʿal yad = ō banū ʾanȧšē YRḤW
b = ʿal yad = ō banā ZKWR bin ʾMRY
3a = ʾȧt šaʿr ha = dagīm banū bȧnē ha = SNʾH
b him⁺a(h) qir[r]ū = hu(w)
c wa = yaʿmīdū dalȧtō*t-a(y) = w manʿūl-a(y) = w = b˙rīḥ-a(y) = w
4a = ʿal yad-a = m hiḥzīq MRMWT bin ʾWRYH bin ha = QWṢ
b = ʿal yad-a = m hiḥzīq MŠLM bin BRKYH bin MŠYZBʾL
c = ʿal yad-a = m hiḥzīq ṢDWQ bin BʿNʾ
5a = ʿal yad-a = m hiḥzīqū ha = TQWʿ-īm
b = ʾaddīrē = him lō(ʾ) hibīʾū ṣawwār-a = m = ʿïbō*dat ʾȧdō*nē = him
6a = ʾȧt šaʿr ha = YŠNH hiḥzīqū YWYDʿ bin PSḤ = MŠLM bin BSWDYH
b him⁺a(h) qir[r]ū = hu(w)
c wa = yaʿmīdū dalȧtō*t-a(y) = w = manʿū*l-a(y) = w = b˙rīḥ-a(y) = w
7x = ʿal yad-a = m hiḥzīq MLṬYH ha = GBʿN-ī = YDWN ha = MRNT-ī ʾanȧšē GBʿWN = ha = MṢP-ā = kissē(ʾ) paḥ⁺at ʿibr ha = nahar
8a ʿal yad = ō hiḥzīq ʿZYʾL bin ḤRHYH ṣōrïpīm
b = ʿal yad = ō hiḥzīq ḤNNYH bin ha = raqqāḥīm
c wa = yïʿzu̇bū YRWŠLM ʿad ha = ḥōmā ha = rȧḥabā
9x = ʿal yad-a = m hiḥzīq RPYH bin ḤWR śar[r] ḥïṣy palk YRWŠLM
10a = ʿal yad-a = m hiḥzīq YDYH bin ḤRWMP
b = nagd bēt = ō
c = ʿal yad = ō hiḥzīq ḤṬWŠ bin ḤŠBNYH
11x middā šinīt hiḥzīq MLKYH bin ḤRM = ḤŠWB bin PḤT MWʾB = ʾȧt migdal ha = tannūrīm
12x = ʿal yad = ō hiḥzīq ŠLWM bin ha = LWḤŠ śar[r] ḥïṣy palk YRWŠLM hū(ʾ) = bȧnōt-a(y) = w
13a ʾȧt šaʿr ha = gay(ʾ) hiḥzīq ḤNWN = yō*šïbē ZNWḤ
b him⁺a(h) banū = hu(w)
c wa = yaʿmīdū dalȧtō*t-a(y) = w manʿū*l-a(y) = w = b˙rīḥ-a(y) = w
d = ʾalp ʾammā = [h]a = ḥōmā ʿad šaʿr ha = [ʾa]špōt
14a = ʾȧt šaʿr ha = ʾašpōt hiḥzīq MLKYH bin RKB śar[r] palk bēt ha = karm
b hū(ʾ) yibn-an = [h]u(w)
c = yaʿmīd dalȧtō*t-a(y) = w manʿū*l-a(y) = w = b˙rīḥ-a(y) = w
15a = ʾȧt šaʿr ha = ʿayn hiḥzīq ŠLWN bin KL ḤZH śar[r] palk ha = MṢP-ā
b hū(ʾ) yibn-an = [h]u(w)
c = y˙ṭal[li]l-an = [h]u(w)
d = yaʿmīdū dalȧtō*t-a(y) = w manʿū*l-a(y) = w = b˙rīḥ-a(y) = w = ʾȧt ḥōmat bȧrikat ha = šalḥ = gan[n] ha = malk = ʿad ha = maʿlōt ha = yōrïdōt mi[n] = ʿīr DWYD
16x ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq NḤMYH bin ʿZBWQ śar[r] ḥïṣy palk BYT ṢWR ʿad nagd qȧbȧrē DWYD = ʿad ha = bȧrikā ha = ʿȧśūyā = ʿad bēt ha = gibbō*rīm
17a ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīqū ha = LW-ī*y⁺ī*m RḤWM bin BNY
b ʿal yad = ō hiḥzīq ḤŠBYH śar[r] ḥïṣy palk QʿYLH = pȧlk = ō
18x ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīqū ʾȧḥē = him BWY bin ḤNDD śar[r] ḥïṣy palk QʿYLH
19x wa = y˙ḥazziq ʿal yad = ō ʿZR bin YŠWʿ śar[r] ha = MṢP-ā middā šinīt min = nagd ʿlō*t ha = našq ha = miqṣō*ʿ
20a ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥrā
b hiḥzīq BRWK bin ZBY middā šinīt min ha = miqṣōʿ ʿad patḥ bēt ʾLYŠYB ha = kō*hin ha = gadu(w)l
21x ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq MRMWT bin ʾWRYH bin ha = QWṢ middā šinīt mip = patḥ bēt ʾLYŠYB = ʿad taklīt bēt ʾLYŠYB
22x = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīqū ha = kō*hïnīm ʾanȧšē ha = kikkar
23a ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq BNYMN = ḤŠWB nagd bēt-a = m
b ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq ʿZRYH bin MʿŚYH bin ʿNNYH ʾiṣl bēt = ō
24x ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq BNWY bin ḤNDD middā šinīt mib = bēt ʿZRYH ʿad ha = miqṣōʿ = ʿad ha = pinnā
25a PLL bin ʾWZY min = nagd ha = miqṣōʿ = ha = migdal ha = yōṣē(ʾ) mib = bēt ha = malk ha = ʿilyōn
aR ʾȧšr = ḥȧṣïr ha = maṭṭarā
b ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w PDYH bin PRʿŠ
26a = ha = nȧtīnīm hayū yō*šïbīm = [h]a = ʿupl
b ʿad nagd šaʿr ha = maym = [h]a = mizraḥ = ha = migdal ha = yōṣē(ʾ)
27x ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīqū ha = TQʿ-īm middā šinīt min = nagd ha = migdal ha = gadu(w)l ha = yōṣē(ʾ) = ʿad ḥōmat ha = ʿupl
28x mi[n] = ʿal šaʿr ha = sūsīm hiḥzīqū ha = kō*hïnīm ʾīš = nagd bēt = ō
29a ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq ṢDWQ bin ʾMR nagd bēt = ō
b = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq ŠMʿYH bin ŠKNYH šō*mir šaʿr ha = mizraḥ
30a ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y] hiḥzīq ḤNNYH bin ŠLMYH = ḤNWN bin ṢLP ha = šiššī middā šinī
b ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w hiḥzīq MŠLM bin BRKYH nagd niškat = ō
31x ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y] hiḥzīq MLKYH bin ha = ṣō*rïpī ʿad bēt ha = nȧtīnīm = ha = rō*kïlīm nagd šaʿr ha = mipqad = ʿad ʿȧlī*y⁺at ha = pinnā
32x = bēn ʿȧlī*y⁺at ha = pinnā = šaʿr ha = ṣō(ʾ)n hiḥzīqū ha = ṣō*rïpīm = [h]a = rō*kïlīm
33a wa = yïhy
b = ʾȧšr šamaʿ SNBLṬ
c ʾȧnaḥnū bōnīm ʾat ha = ḥōmā
d wa = yiḥr l = ō
e wa = yikʿas harbē(h)
f wa = yalʿig ʿal ha = YHWD-īm
34a wa = yō(ʾ)mir = pȧnē ʾȧḥ⁺-a(y) = w = ḥēl ŠMRWN
b wa = yō(ʾ)mir
c mah ha = YHWD-īm ha = ʾȧmilalīm ʿō*śīm
d = yïʿzu̇bū la = him
e = yizbaḥū
f ha = y˙kallū = [h]a = yōm
g ha = y˙ḥayyū ʾat ha = ʾȧbanīm mi[n] = ʿȧrimōt ha = ʿapar
h = him⁺a(h) śȧrūpōt
35a = ṬWBYH ha = ʿMN-ī ʾiṣl = ō
b wa = yō(ʾ)mir
c gam ʾȧšr him bōnīm
d ʾim yïʿlǟ šūʿal
e = paraṣ ḥōmat ʾabȧnē = him
36a šmaʿ
aV ʾïlō*hē =
b hayīnū būzā
c = hašib ḥarpat-a = m ʾil rō(ʾ)š-a = m
d = tïn-i = m = bizzā = ʾarṣ šȧbyā
37a = ʾal t˙kas[s] ʿal ʿȧwō*n-a = m
b = ḥaṭṭā(ʾ)t-a = m mil = = panē = ka ʾal timmaḥǟ
c hikʿīsū = nagd ha = bōnīm
38a wa = nibnǟ ʾat ha = ḥōmā
b wa = tiqqašir kul[l] ha = ḥōmā ʿad ḥïṣy-a = h
c wa = yïhy lib[b] = [h]a = ʿam[m]
cI = ʿśōt
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]