[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 13

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) niqrā(ʾ) = sipr MŠH = ʾuznē ha = ʿam[m]
b = nimṣā(ʾ) katūb b = ō
c ʾȧšr lō(ʾ) yabō(ʾ) ʿMN-ī = MʾB-ī = qȧhal ha = ʾïlō*hīm ʿad ʿōlam
2a lō(ʾ) qiddïmū ʾat bȧnē YŚRʾL = [h]a = laḥm = = [h]a = maym
b wa = yiśkur ʿal-a(y) = w ʾat BLʿM
bI = qal[lï]l = ō
c wa = yïhpuk ʾïlō*hē = ha = qȧlalā = bȧrakā
3a wa = yïhy
aI = šumʿ-a = m ʾat ha = tōrā
b wa = yabdīlū kul[l] ʿirb miy = YŚRʾL
4a = = pȧnē miz = ʾLYŠYB ha = kō*hin natūn = liškat bēt ʾïlō*hē =
b qaru(w)b = ṬWBYH
5a wa = yïʿś l = ō liškā gȧdu(w)lā
b = šam[m] hayū = panīm nō*tïnīm ʾat ha = minḥā ha = lu̇bōnā = ha = kilīm = maʿśïr ha = dagan ha = tīrōš = ha = yiṣhar miṣwat ha = LW-ī*y⁺ī*m = ha = m˙šō*rïrīm = ha = šō*ʿïrīm = tȧrūmat ha = kō*hïnīm
6a = = kul[l] lō(ʾ) hayītī = YRWŠLM
b = šȧnat šȧlō*šīm = šïttaym = ʾRTḤŠSTʾ malk BBL bā(ʾ)tī ʾil ha = malk
c = = qiṣ[ṣ] yamīm nišʾaltī min ha = malk
7a wa = ʾabō(ʾ) = YRWŠLM
b wa = ʾabīn-a(h) = [h]a = raʿ[ʿ]ā
bR ʾȧšr ʿaśā ʾLYŠYB = ṬWBYH
bRI = ʿśōt l = ō niškā = ḥaṣïrē bēt ha = ʾïlō*hīm
8a wa = yiraʿ[ʿ] l = ī m(ʾ)ōd
b wa = ʾašlīk-a(h) ʾat kul[l] kïlē bēt ṬWBYH ha = ḥūṣ min ha = liškā
9a wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h)
b wa = y˙ṭah[h]ïrū ha = lïšakōt
c wa = ʾašīb-a(h) šam[m] kïlē bēt ha = ʾïlō*hīm ʾat ha = minḥā = ha = lu̇bōnā
10a wa = ʾidïʿ-a(h)
b m˙nayōt ha = LW-ī*y⁺ī*m lō(ʾ) nittanā
c wa = yibrȧḥū ʾīš = śad-i = hu(w) ha = LW-ī*y⁺ī*m = ha = m˙šō*rïrīm ʿō*śē ha = mȧlā(ʾ)kā
11a wa = ʾarīb-a(h) ʾat ha = sȧganīm
b wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h)
c maddūʿ niʿzab bēt ha = ʾïlō*hīm
d wa = ʾiqbu̇ṣ-i = m
e wa = ʾaʿmī*d-i = m ʿal ʿumd-a = m
12x = kul[l] YHWDH hibīʾū maʿśïr ha = dagan = ha = tīrōš = ha = yiṣhar = [h]a = ʾōṣarōt
13a wa = ʾō(w)[ʾ]ṣïr-a(h) ʿal ʾōṣarōt ŠLMYH ha = kō*hin = ṢDWQ ha = sōpir = PDYH min ha = LW-ī*y⁺ī*m
b = ʿal yad-a = m ḤNN bin ZKWR bin MTNYH
c niʾmanīm niḥšabū
d = ʿȧl-ē = him
dI = ḥluq = ʾȧḥē = him
14a zukr-a(h) l = ī
aV ʾïlō*h-ay = [y]
a ʿal zō(ʾ)t
b = ʾal tamḥ ḥȧsad-ay = [y]
bR ʾȧšr ʿaśītī = bēt ʾïlō*h-ay = [y] = = mišmar-a(y) = w
15a = [h]a = yamīm ha = him⁺a(h) raʾītī = YHWDH dō*rïkīm gittōt = [h]a = šabbat[t] = mïbīʾīm ha = ʿȧrimōt = ʿō*mïsīm ʿal ha = ḥïmō*rīm = ʾap yayn ʿïnabīm = t(ʾ)ēnīm = kul[l] maśśā(ʾ)
b = mïbīʾīm YRWŠLM = yōm ha = šabbat[t]
c wa = ʾaʿīd = yōm mikr-a = m ṣayd
16a = ha = ṢR-īm
aR yašȧbū b-a = h
a mïbīʾīm da(ʾ)g = kul[l] makr
b = mō*kïrīm = [h]a = šabbat[t] = bȧnē YHWDH = = YRWŠLM
17a wa = ʾarīb-a(h) ʾȧt ḥur[r]ē YHWDH
b wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h) la = him
c mah ha = dabar ha = raʿ[ʿ] ha =
cR1 ʾȧšr ʾattim ʿō*śīm
cR2 = m˙ḥallïlīm ʾat yōm ha = šabbat[t]
18a = lō(wʾ) kō(h) ʿaśū ʾȧbō*t-ē = kim
b wa = yabē*(ʾ) ʾïlō*hē = ʿal-ē = ʾȧt kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā ha = zō(ʾ)t = ʿal ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t
c = ʾattim mōsīpīm ḥarōn ʿal YŚRʾL
cI = ḥallil ʾat ha = šabbat[t]
19a wa = yïhy
b = ʾȧšr ṣalȧlū šaʿȧrē YRWŠLM = pȧnē ha = šabbat[t]
c wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h)
d wa = yissagïrū ha = dȧlatōt
e wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h)
f ʾȧšr lō(ʾ) yiptaḥū = m ʿad ʾaḥ⁺ar ha = šabbat[t]
g = min = nȧʿar-ay = [y] hiʿmadtī ʿal ha = šȧʿarīm
h lō(ʾ) yabō(ʾ) maśśā(ʾ) = yōm ha = šabbat[t]
20x wa = yalīnū ha = rō*kïlīm = mō*kïrē kul[l] mimkar mi[ḥ] = ḥūṣ = YRWŠLM paʿm = šïttaym
21a wa = ʾaʿīd-a(h) ba = him
b wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h) ʾïl-ē = him
c maddūʿ ʾattim lē*nīm nagd ha = ḥōmā
d ʾim tišnū
e yad ʾišlaḥ ba = kim
f min ha = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) lō(ʾ) bāʾū = [h]a = šabbat[t]
22a wa = ʾō[ʾ]mïr-a(h) = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
b ʾȧšr yihyū miṭṭah[h]ïrīm = bāʾīm šō*mïrīm ha = šȧʿarīm
bI = qaddiš ʾat yōm ha = šabbat[t]
c gam zō(ʾ)t zukr-a(h) l = ī
cV ʾïlō*h-ay = [y]
d = ḥūs-a(h) ʿal-ay = [y] = rub[b] ḥasd-i = ka
23a gam = [h]a = yamīm ha = him raʾītī ʾat ha = YHWD-īm
aR hō*šībū našīm ʾŠDWD-ī*y⁺ōt ʿMWN-ī*y⁺ōt MWʾB-ī*y⁺ōt
24a = bȧnē = him ḥïṣy m˙dabbir ʾŠDWD-īt
b = ʾēn-a = m makkīrīm
bI = dabbir YHWD-īt
c = = lȧšōn ʿam[m] wa = ʿam[m]
25a wa = ʾarīb ʿimm-a = m
b wa = ʾ˙qal[lï]l-i = m
c wa = ʾakkǟ mi[n] = him ʾȧnašīm
d wa = ʾimr˙ṭ-i = m
e wa = ʾašbīʿ-i = m = ʾïlō*hīm
f ʾim tittïnū bȧnō*t-ē = kim = bȧnē = him
g = ʾim tiś[śȧ]ʾū mib = bȧnō*t-ē = him = bȧnē = kim = la = kim
26a = lō(wʾ) ʿal ʾil⁺ǟ ḥaṭā(ʾ) ŠLMH malk YŚRʾL
b = = [h]a = gōyī*m ha = rabbīm lō(ʾ) hayā malk ka-mō = hu(w)
c = ʾahūb = ʾïlō*h-a(y) = w hayā
d wa = yittïn-i = hu(w) ʾïlō*hīm malk ʿal kul[l] YŚRʾL
e gam ʾōt = ō hiḥṭīʾū ha = našīm ha = nukrī*y⁺ōt
27aP = la = kim
a = nišmaʿ
aI = ʿśō*t ʾȧt kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā ha = gȧdu(w)lā ha = zō(ʾ)t
aII = mʿul = ʾïlō*hē =
aIII = hō*šīb našīm nukrī*y⁺ōt
28a = mib = bȧnē YWYDʿ bin ʾLYŠYB ha = kō*hin ha = gadu(w)l ḥatan = SNBLṬ ha = ḤRN-ī
b wa = ʾabrīḥ-i = hu(w) mi[n] = ʿal-ay = [y]
29a zukr-a(h) la = him
aV ʾïlō*h-ay = [y]
a ʿal guʾu̇lē ha = ku̇hunnā = b˙rīt ha = ku̇hunnā = ha = LW-ī*y⁺ī*m
30a = ṭih[h]artī = m mik = kul[l] nikar
b wa = ʾaʿmīd-a(h) mišmarōt = [h]a = kō*hïnīm = = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m ʾīš = mȧlā(ʾ)kt = ō
31a = = qurbān ha = ʿiṣīm = ʿittīm m˙zummanōt = = [h]a = bikkūrīm
b zukr-a(h) l = ī
bV ʾïlō*h-ay = [y]
b = ṭōbā
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]