[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 11

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yišïbū śar[r]ē ha = ʿam[m] = YRWŠLM
b = š˙ʾār ha = ʿam[m] hippīlū gōralōt
bI = habī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad min ha = ʿȧśarā
bII la = šïbt = YRWŠLM ʿīr ha = qudš
c = tišʿ ha = yadōt = [h]a = ʿārīm
2a wa = y˙bar[r]ïkū ha = ʿam[m] = kul[l] ha = ʾȧnašīm ha = mitnaddïbīm
aI la = šïbt = YRWŠLM
3a = ʾil⁺ǟ rā(ʾ)šē ha = mȧdīnā
aR ʾȧšr yašȧbū = YRWŠLM
b = = ʿārē YHWDH yašȧbū ʾīš = ʾu̇ḥuzzat = ō = ʿārē = him YŚRʾL ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m = ha = nȧtīnīm = bȧnē ʿabȧdē ŠLMH
4a = = YRWŠLM yašȧbū mib = bȧnē YHWDH = mib = bȧnē BNYMN
b mib = bȧnē YHWDH
c ʿTYH bin ʿZYH bin ZKRYH bin ʾMRYH bin ŠPṬYH bin MHLLʾL mib = bȧnē PRṢ
5v = MʿŚYH bin BRWK bin KL ḤZH bin ḤZYH bin ʿDYH bin YWYRYB bin ZKRYH bin ha = ŠLN-ī
6x kul[l] bȧnē PRṢ ha = yō*šïbīm = YRWŠLM ʾarbaʿ miʾōt šiššīm = šȧmō*nā ʾanȧšē ḥayl
7a = ʾil⁺ǟ bȧnē BNYMN
b SLʾ bin MŠLM bin YWʿD bin PDYH bin QWLYH bin MʿŚYH bin ʾYTYʾL bin YŠʿYH
8x = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w GBY SLY tïšʿ miʾōt ʿȧśrīm = šȧmō*nā
9a = YWʾL bin ZKRY paqīd ʿȧl-ē = him
b = YHWDH bin ha = SNWʾH ʿal ha = ʿīr mišnǟ
10a min ha = kō*hïnīm
b YDʿYH bin YWYRYB YKYN
11v ŚRYH bin ḤLQYH bin MŠLM bin ṢDWQ bin MRYWT bin ʾḤYṬWB nȧgī*d bēt ha = ʾïlō*hīm
12a = ʾȧḥē = him ʿō*śē ha = mȧlā(ʾ)kā = [h]a = bayt šȧmō*nǟ miʾōt ʿȧśrīm = šïnaym
b = ʿDYH bin YRḤM bin PLLYH bin ʾMṢY bin ZKRYH bin PŠḤWR bin MLKYH
13v = ʾȧḥ⁺-a(y) = w rā(ʾ)šīm = ʾabōt mā(ʾ)taym ʾarbaʿīm = šïnaym
a = ʿMŠSY bin ʿZRʾL bin ʾḤZY bin MŠLMWT bin ʾMR
14a = ʾȧḥē = him gibbōrē ḥayl miʾā ʿȧśrīm = šȧmō*nā
b = paqīd ʿȧl-ē = him ZBDYʾL bin ha = GDWLYM
15a = min ha = LW-ī*y⁺ī*m
b ŠMʿYH bin ḤŠWB bin ʿZRYQM bin ḤŠBYH bin BWNY
16x = ŠBTY = YWZBD ʿal ha = mȧlā(ʾ)kā ha = ḥīṣō*nā = bēt ha = ʾïlō*hīm mi[n] = rā(ʾ)šē ha = LW-ī*y⁺ī*m
17a = MTNYH bin MYKH bin ZBDY bin ʾSP rō(ʾ)š ha = tȧḥillā
aR y˙hōdǟ = [h]a = tȧpillā
b = BQBQYH mišnǟ mi[n] = ʾȧḥ⁺-a(y) = w = ʿBDʾ bin ŠMWʿ bin GLL bin YDYTWN
18x kul[l] ha = LW-ī*y⁺ī*m = ʿīr ha = qudš mā(ʾ)taym šȧmō*nīm = ʾarbaʿā
19a = ha = šōʿïrīm
b ʿQWB ṬLMWN = ʾȧḥē = him ha = šō*mïrīm = [h]a = šȧʿarīm miʾā šȧbʿīm = šïnaym
20x = š˙ʾār YŚRʾL ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m = kul[l] ʿārē YHWDH ʾīš = nïḥlat = ō
21a = ha = nȧtīnīm yō*šïbīm = [h]a = ʿupl
b = ṢYḤʾ = GŠPʾ ʿal ha = nȧtīnīm
22x = pȧqīd ha = LW-ī*y⁺ī*m = YRWŠLM ʿZY bin BNY bin ḤŠBYH bin MTNYH bin MYKʾ mib = bȧnē ʾSP ha = m˙šō*rïrīm = nagd mȧlā(ʾ)kt bēt ha = ʾïlō*hīm
23a miṣwat ha = malk ʿȧl-ē = him
b = ʾȧmanā ʿal ha = m˙šō*rïrīm dȧbar yōm = yōm = ō
24x = PTḤYH bin MŠYZBʾL mib = bȧnē ZRḤ bin YHWDH = yad ha = malk = kul[l] dabar = [h]a = ʿam[m]
25x = ʾil ha = ḥȧṣirīm = śȧdō*t-a = m mib = bȧnē YHWDH yašȧbū = QRYT ha = ʾRBʿ = bȧnō*t-ē = ha = = DYBN = bȧnō*t-ē = ha = = YQBṢʾL = ḥȧṣirē = ha
26v = = YŠWʿ = = MWLDH = = BYT PLṬ
27v = = ḤṢR ŠWʿL = = BʾR ŠBʿ = bȧnō*t-ē = ha
28v = = ṢQLG = = MKNH = = bȧnō*t-ē = ha
29v = = ʿYN RMWN = = ṢRʿ-ā = = YRMWT
30v ZNḤ ʿDLM = ḥaṣïrē = him LKYŠ = śȧdō*t-ē = ha ʿZQH = bȧnō*t-ē = ha
a wa = yïḥnū mib = BʾR ŠBʿ ʿad gē(ʾ) HNM
31x = bȧnē BNYMN mig = GBʿ MKMŚ = ʿY-ā = BYT ʾL = bȧnō*t-ē = ha
32v ʿNTWT NB ʿNNYH
33v ḤṢWR RM-ā GTYM
34v ḤDYD ṢBʿYM NBLṬ
35v LD = ʾWNW gē[ʾ] ha = ḥȧr[r]āšīm
36x = min ha = LW-ī*y⁺ī*m maḥlu̇qōt YHWDH = BNYMYN
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]