[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 10

[ Textanmerkungen ]

1a = = kul[l] zō(ʾ)t ʾȧnaḥnū kō*rïtīm ʾȧmanā
b = kō*tïbīm
c = ʿal ha = ḥatūm śar[r]ē = LW-ī*y⁺ē* = kō*hïnē =
2a = ʿal ha = ḥȧtūmīm NḤMYH ha = tiršatā(ʾ) bin ḤKLYH = ṢDQYH
3v ŚRYH ʿZRYH YRMYH
4v PŠḤWR ʾMRYH MLKYH
5v ḤṬWŠ ŠBNYH MLWK
6v ḤRM MRMWT ʿBDYH
7v DNYʾL GNTWN BRWK
8v MŠLM ʾBYH MYMN
9v MʿZYH BLGY ŠMʿYH
a ʾil⁺ǟ ha = kō*hïnīm
10a = ha = LW-ī*y⁺ī*m
b = YŠWʿ bin ʾZNYH BNWY mib = bȧnē ḤNDD QDMYʾL
11a = ʾȧḥē = him ŠBNYH HWDYH QLYṬʾ PLʾYH ḤNN
12v MYKʾ RḤWB ḤŠBYH
13v ZKWR ŠRBYH ŠBNYH
14v HWDYH BNY BNYNW
15a rā(ʾ)šē ha = ʿam[m]
b PRʿŠ PḤT MWʾB ʿYLM ZTWʾ BNY
16v BNY ʿZGD BBY
17v ʾDNYH BGWY ʿDYN
18v ʾṬR ḤZQYH ʿZWR
19v HWDYH ḤŠM BṢY
20v ḤRYP ʿNTWT NWBY
21v MGPYʿŠ MŠLM ḤZYR
22v MŠYZBʾL ṢDWQ YDWʿ
23v PLṬYH ḤNN ʿNYH
24v HWŠʿ ḤNNYH ḤŠWB
25v ha = LWḤŠ PLḤʾ ŠWBQ
26v RḤWM ḤŠBNH MʿŚYH
27v = ʾḤYH ḤNN ʿNN
28v MLWK ḤRM BʿNH
29x = š˙ʾār ha = ʿam[m] ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = šōʿïrīm ha = m˙šō*rïrīm ha = nȧtīnīm = kul[l] ha = nibdal mi[n] = ʿammē ha = ʾȧraṣōt ʾil tōrat ha = ʾïlō*hīm nȧšē = him bȧnē = him = bȧnō*t-ē = him kul[l] yōdiʿ mibīn
30v maḥzīqīm ʿal ʾȧḥē = him ʾaddīrē = him
a = bāʾīm = ʾalā = = šȧbūʿā
aI1 la = lïkt = tōrat ha = ʾïlō*hīm
aI1R ʾȧšr nittȧnā = yad MŠH ʿabd ha = ʾïlō*hīm
aI2 = = šmu(w)r
aI3 = = ʿśōt ʾat kul[l] miṣwō*t YHWH ʾȧdō*nē = = mišpaṭ-a(y) = w = ḥuqq-a(y) = w
31a = ʾȧšr lō(ʾ) nittin bȧnō*t-ē = = ʿammē ha = ʾarṣ
b = ʾat bȧnō*t-ē = him lō(ʾ) niqqaḥ = banē =
32aP = ʿammē ha = ʾarṣ ha = mïbīʾīm ʾat ha = maqqaḥōt = kul[l] šabr = yōm ha = šabbat[t]
aPI = mku(w)r
a lō(ʾ) niqqaḥ mi[n] = him = [h]a = šabbat[t] = = yōm qudš
b = niṭṭuš ʾat ha = šanā ha = šȧbīʿīt = maššā(ʾ) kul[l] yad
33a = hiʿmadnū ʿal-ē = miṣwō*t
aI la = ti[t]t ʿal-ē = šȧlī*šīt ha = šaql = [h]a = šanā = ʿïbō*dat bēt ʾïlō*hē =
34v = laḥm ha = maʿrakt = minḥat ha = tamīd = = ʿōlat ha = tamīd ha = šabbatōt ha = ḥu̇dašīm = [h]a = mōʿïdīm = = [h]a = qu̇dašīm = = [h]a = ḥaṭṭaʾōt
vI = kappir ʿal YŚRʾL
v = kul[l] mȧlā(ʾ)kt bēt ʾïlō*hē =
35a = ha = gōralōt hippalnū ʿal qurbān ha = ʿiṣīm ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m = ha = ʿam[m]
aI = habī(ʾ) = bēt ʾïlō*hē = = bēt ʾȧbō*t-ē = = ʿittīm m˙zummanīm šanā = šanā
aII = baʿ[ʿ]ir ʿal mizbïḥ YHWH ʾïlō*hē = = [h]a = katūb = [h]a = tōrā
36vI = = habī(ʾ) ʾat bikkūrē ʾadȧmat-i = = bikkūrē kul[l] pïry kul[l] ʿiṣ šanā = šanā = bēt YHWH
37v = ʾat bu̇kur[r]ōt banē = = bȧhimt-ē = = [h]a = katūb = [h]a = tōrā = ʾat bu̇ku(w)rē bȧqarē = = ṣō(ʾ)n-i(y) =
vI = habī(ʾ) = bēt ʾïlō*hē = = [h]a = kō*hïnīm ha = m˙šar[rï]tīm = bēt ʾïlō*hē =
38a = ʾat rē(ʾ)šīt ʿȧrīsō*t-ē = = tȧrūmō*t-ē = = pïry kul[l] ʿiṣ tīrōš = yiṣhar nabī(ʾ) = [h]a = kō*hïnīm ʾil lišȧkōt bēt ʾïlō*hē =
b = maʿśïr ʾadȧmat-i = = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
cP = him
c ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = m˙ʿaśśïrīm = kul[l] ʿārē ʿïbō*dat-i =
39a = hayā ha = kō*hin bin ʾHRN ʿim[m] ha = LW-ī*y⁺ī*m
aI ba = ʿśir ha = LW-ī*y⁺ī*m
b = ha = LW-ī*y⁺ī*m yaʿlū ʾat maʿśïr ha = maʿśir = bēt ʾïlō*hē = ʾil ha = lïšakōt = bēt ha = ʾōṣar
40a ʾil ha = lïšakōt yabīʾū bȧnē YŚRʾL = bȧnē ha = LW-ī ʾat tȧrūmat ha = dagan ha = tīrōš = ha = yiṣhar
b = šam[m] kïlē ha = miqdaš = ha = kō*hïnīm ha = m˙šar[rï]tīm = ha = šōʿïrīm = ha = m˙šō*rïrīm
c = lō(ʾ) nïʿzub ʾat bēt ʾïlō*hē =
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]