[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 1

[ Textanmerkungen ]

1a dȧbȧrē NḤMYH bin ḤKLYH
b wa = yïhy = ḥudš kisliw šȧnat ʿȧśrīm
c = ʾȧnī hayītī = ŠWŠN ha = bīrā
2a wa = yabō*(ʾ) ḤNNY ʾȧḥ⁺ad mi[n] = ʾaḥ⁺-ay = [y] hū(ʾ) = ʾȧnašīm mi[n] = YHWDH
b wa = ʾišʾal-i = m ʿal ha = YHWD-īm ha = pȧli(y)ṭā
bR ʾȧšr nišʾȧrū min ha = šȧby
b = ʿal YRWŠLM
3a wa = yō(ʾ)mïrū l = ī
b ha = nišʾarīm
bR ʾȧšr nišʾȧrū min ha = šȧby šam[m] = [h]a = mȧdīnā
b = raʿ[ʿ]ā gȧdulā = = ḥarpā
c = ḥōmat YRWŠLM m˙pur[r]aṣt
d = šȧʿarē = ha niṣ⁺ȧtū = [h]a = ʾiš
4a wa = yïhy
aI = šumʿ = ī ʾat ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
b yašabtī
c wa = ʾibkǟ
d wa = ʾitʾabbïl-a(h) yamīm
e wa = ʾïhy ṣām = mitpallil = pȧnē ʾïlō*hē ha = šamaym
5a wa = ʾō[ʾ]mïr
bJ ʾān⁺ā(ʾ)
bV YHWH ʾïlō*hē ha = šamaym ha = ʾil ha = gadu(w)l = ha = nōrā(ʾ)
b šō*mir ha = b˙rīt wa = ḥasd = ʾō*hïb-a(y) = w = = šō*mïrē miṣwō*t-a(y) = w
6a tïhy nā(ʾ) ʾuzn = ka qaššabt
b = ʿēnē = ka pȧtūḥōt
bI = šmuʿ ʾil tȧpillat ʿabd = ka
bIR1 ʾȧšr ʾanō*kī mitpallil = panē = ka ha = yōm yōm-am wa = layl-a(h) ʿal bȧnē YŚRʾL ʿȧbadē = ka
bIR2 = mitwaddǟ ʿal ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt bȧnē YŚRʾL
bIR2R ʾȧšr ḥaṭā(ʾ)nū l-a = k
c = ʾȧnī = bēt ʾabī = [y] ḥaṭā(ʾ)nū
7a ḥbul ḥabalnū l-a = k
b = lō(ʾ) šamarnū ʾat ha = miṣwō*t = ʾat ha = ḥuqqīm = ʾat ha = mišpaṭīm
bR ʾȧšr ṣiwwīta ʾat MŠH ʿabd-i = ka
8a zkur nā(ʾ) ʾat ha = dabar
aR ʾȧšr ṣiwwīta ʾat MŠH ʿabd = ka
aRI = (ʾ)mur
b ʾattim timʿalū
c ʾȧnī ʾapīṣ ʾat = kim = [h]a = ʿammīm
9a = šabtim ʾil-ay = [y]
b = šȧmartim miṣwō*t-ay = [y]
c = ʿȧśītim ʾō*t-a = m
d ʾim yihyǟ niddaḥ = kim = qȧṣē(h) ha = šamaym
e miš = šam[m] ʾ˙qabbïṣ-i = m
f = hïbōʾō*tī = m ʾil ha = maqōm
fR ʾȧšr baḥartī
fRI = šakkin ʾat šïm = ī šam[m]
10a = him ʿȧbadē = ka = ʿamm-i = ka
aR ʾȧšr padīta = kuḥ[ḥ] = ka ha = gadu(w)l = = yad = ka ha = ḥȧzaqā
11aJ ʾān⁺ā(ʾ)
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a tïhy nā(ʾ) ʾuzn = ka qaššabt ʾil tȧpillat ʿabd = ka = ʾil tȧpillat ʿȧbadē = ka ha = ḥȧpiṣīm
aI = yirʾā ʾat šïm-i = ka
b = haṣlīḥ-a(h) nā(ʾ) = ʿabd = ka ha = yōm
c = tïn-i = hu(w) = raḥmīm = pȧnē ha = ʾīš ha =
d = ʾȧnī hayītī mašqǟ = [h]a = malk
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]