[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 7

[ Textanmerkungen ]

1a ʾal˙l-ay l = ī
b hayītī = ʾusȧpē qayṣ = ʿō*lïlō*t baṣīr
c ʾēn ʾiškō*l
cI = ʾku(w)l
d bikkūrā
dR ʾiwwïtā napš = ī
2a ʾabad ḥasīd min ha = ʾarṣ
b = yašar = [h]a = ʾadam ʾayn
c kull-a = m = damīm yiʾrubū
d ʾīš ʾat ʾaḥī = hu(w) yaṣūdū ḥirm
3a ʿal ha = raʿ[ʿ] kappaym
bI = hēṭīb
b ha = śar[r] šō*ʾil
c = ha = šō*piṭ = [h]a = šillūm
dP = ha = gadu(w)l
d dō*bir hawwat napš = ō hū(ʾ)
e wa = y˙ʿabbïtū = ha
4a ṭōb-a = m = ḥidq
b yašar mim = mȧsūkā
c yōm m˙ṣappē = ka pu̇quddat = ka bāʾā
d ʿïtt-a(h) tihyǟ mȧbūkat-a = m
5a ʾal taʾmīnū = riʿ
b ʾal tibṭȧḥū = ʾallūp
c miš = šō*kïbt ḥēq-i = ka šmur pȧtȧḥē = ka
6a bin m˙nabbil ʾab
b bï[t]t qāmā = ʾimm-a = h
c kallā = ḥamō*t-a = h
d ʾō*yïbē ʾīš ʾanȧšē bēt = ō
7a = ʾȧnī = YHWH ʾ˙ṣappǟ
b ʾōḥīl-a(h) = ʾïlō*hē yišʿ = ī
c yišmaʿ-i = ʾïlō*h-ay = [y]
8a ʾal tiśmȧḥī
aV ʾō*yïbt = ī
a l = ī
b napaltī
c qamtī
d ʾišib = [h]a = ḥušk
e YHWH ʾōr l = ī
9a zaʿp YHWH ʾiśśā(ʾ)
b ḥaṭā(ʾ)tī l = ō
c ʿad ʾȧšr yarīb rīb = ī
d = ʿaśā mišpaṭ = ī
e yōṣīʾ-i = = [h]a = ʾōr
f ʾirʾǟ = ṣȧdȧqat = ō
10a = tirʾ ʾō*yïbt = ī
b = t˙kass-i = ha būšā
c ha = ʾō*mïrā ʾil-ay = [y]
d ʾayy = ō YHWH ʾïlō*h-ay = k
e ʿēn-ay = [y] tirʾēn⁺a(h) b-a = h
f ʿïtt-a(h) tihyǟ = mirmas = ṭīṭ ḥūṣōt
11a yōm
aI = bnōt gȧdir-ay = k
b yōm ha = hū(ʾ) yirḥaq ḥuq[q]
12x yōm hū(ʾ) = ʿad-ē = ka yabō(ʾ) = min⁺-ī ʾŠWR = ʿārē maṣōr = = min⁺-ī maṣōr = ʿad nahar = yam[m] miy = yam[m] = har[r] ha = har[r]
13x = hayȧtā ha = ʾarṣ = šȧmamā ʿal yō*šïbē = ha mip = pïry maʿlȧlē = him
14a rʿē(h) ʿamm = ka = šibṭ-i = ka ṣō(ʾ)n nïḥlat-i = ka
b šō*kïn-ī = badad yaʿr = tōk karmil
c yirʿū BŠN = GLʿD = yȧmē ʿōlam
15x = yȧmē ṣē(ʾ)t = ka mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym ʾarʾ-an = [h]u(w) niplaʾōt
16a yirʾū gōyī*m
b = yibō*šū mik = kul[l] gȧbūrat-a = m
c yaśīmū yad ʿal
d ʾuzȧnē = him tiḥrašna(h)
17a y˙laḥ[ḥ]ïkū ʿapar = [h]a = naḥaš = zō*ḥïlē ʾarṣ
b yirgȧzū mim = misgȧrō*t-ē = him ʾil YHWH ʾïlō*hē =
c yipḥadū
d = yī*rȧʾū mim-mik = ka
18a ʾil ka-mō = ka
b nō*śē(ʾ) ʿawō*n
c = ʿō*bir ʿal pašʿ = š(ʾ)ērīt nïḥlat = ō
d lō(ʾ) hiḥzīq la = ʿad ʾapp = ō
e ḥapiṣ ḥasd hū(ʾ)
19a yašūb
b y˙raḥ[ḥ]ïm-i =
c yikbuš ʿȧwō*nō*t-ē =
d = tašlīk = mȧṣū*lōt yam[m] kul[l] ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt-a = m
20a tittin ʾȧmi[t]t = YʿQB
b ḥasd = ʾBRHM
c ʾȧšr nišbaʿta = ʾȧbō*t-ē = mi[y] = yȧmē qadm
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]