[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 6

[ Textanmerkungen ]

1a šimʿū nā(ʾ)
b ʾȧt ʾȧšr YHWH ʾō*mir
c qūm
d rīb ʾit[t] ha = har[r]īm
e = tišmaʿna(h) ha = gïbaʿōt qōl-i = ka
2a šimʿū
aV1 har[r]īm
a ʾat rīb YHWH
aV2 = ha = ʾē*tanīm mō*sȧdē ʾarṣ
b rīb = YHWH ʿim[m] ʿamm = ō
c = ʿim[m] YŚRʾL yitwakkaḥ
3aV ʿamm = ī
a mah ʿaśītī = ka
b = mah hilʾē*tī = ka
c ʿnē(h) b = ī
4a hiʿlī*tī = ka mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
b = mib = bēt ʿȧbadīm pȧdītī = ka
c wa = ʾišlaḥ = panē = ka ʾat MŠH ʾHRN = MRYM
5aV ʿamm = ī
a zkur nā(ʾ)
b mah yaʿaṣ BLQ malk MWʾB
c = mah ʿanā ʾō*t = ō BLʿM bin BʿWR min ha = šiṭṭīm ʿad ha = GLGL
cI = maʿn dïʿt ṣȧdȧqōt YHWH
6a ba-m⁺ah ʾ˙qaddim YHWH
b ʾikkap[p] = ʾïlō*hē marōm
c ha = ʾ˙qaddïm-an = [h]u(w) = ʿōlōt = ʿïgalīm bȧnē šanā
7a = yirṣǟ YHWH = ʾalȧpē ʾēlīm = rȧbȧbōt naḥȧlē šamn
b ha = ʾittin bu̇ku(w)r = ī pȧšʿ = ī
c pïry bȧṭn = ī ḥaṭṭā(ʾ)t napš = ī
8a higgīd = ka
aV ʾadam
b mah ṭōb
c = mah YHWH dōriš mim-m[ïk] = ka
d ʾim
dI1 ʿśōt mišpaṭ
dI2 = ʾahbat ḥasd
dI3 = haṣniʿ
dI3I lïkt ʿim[m] ʾïlō*hē = ka
9a qōl YHWH = [h]a = ʿīr yiqrā(ʾ)
b = tūšī*y⁺ā yirʾǟ šïm-i = ka
c šimʿū
cV1 maṭṭǟ
cV2 = yȧʿad-a = h
10x ʿōd ha = ʾiš bēt rašaʿ ʾō*ṣȧrōt rašʿ = ʾēpat razōn zȧʿūmā
11x ha = ʾizkǟ = mō(ʾ)z˙nē rašʿ = = kīs ʾabȧnē mirmā
12a ʾȧšr ʿȧšīrē = ha malïʾū ḥamas
b = yō*šïbē = ha dibbïrū šaqr
c = lȧšōn-a = m rȧm(i)y⁺ā = = him
13a = gam ʾȧnī hiḥlētī
aI1 hakkōt-i = ka
aI2 hašmim ʿal ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-ē* = ka
14a ʾattā tō(ʾ)kïl
b = lō(ʾ) tiśbaʿ
c = yašḥ = ka = qȧrb-i = ka
d = tas⁺ig
e = lō(ʾ) taplīṭ
f = ʾȧšr t˙pallïṭ
g = [h]a = ḥarb ʾittin
15a ʾattā tizraʿ
b = lō(ʾ) tiqṣu(w)r
c ʾattā tidruk zayt
d = lō(ʾ) tasūk šamn
e = tīrōš
f = lō(ʾ) tištǟ yayn
16a = yištammir ḥuqqōt ʿMRY = kul[l] maʿśē(h) bēt ʾḤʾB
b wa = tilïkū = mō*ʿïṣōt-a = m
bI1 = maʿn titt = ī ʾō*t = ka = šammā
bI2 = yō*šïbē = ha = šȧriqā
c = ḥarpat ʿamm = ī tiśśaʾū
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]