[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 5

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾattā
aV BYT LḤM ʾPRTH
a ṣaʿīr
aI = hyōt = ʾalȧpē YHWDH
b mim-m[ïk] = ka l = ī yiṣē(ʾ)
bI = hyōt mōšil = YŚRʾL
c = mōṣaʾō*t-a(y) = w miq = qadm mi[y] = yȧmē ʿōlam
2a la-kin yittïn-i = m ʿad ʿi[t]t
aR1 yōlidā yaladā
aR2 = yatr ʾȧḥ⁺-a(y) = w yȧšūbū-n ʿal bȧnē YŚRʾL
3a = ʿamad
b = raʿā = ʿuz[z] YHWH = gȧʾōn šim YHWH ʾïlō*h-a(y) = w
c = yašabū
d ʿïtt-a(h) yigdal ʿad ʾapȧsē ʾarṣ
4a = hayā šalōm
bP ʾŠWR
b yabō(ʾ) = ʾarṣ-i =
c = yidruk = ʾarmu̇nō*t-ē =
d = hïqē*mō*nū ʿal-a(y) = w šȧbʿā rō*ʿīm = šȧmō*nā nȧsīkē ʾadam
5a = raʿū ʾat ʾarṣ ʾŠWR = [h]a = ḥarb
b = ʾat ʾarṣ NMRD = pȧtaḥē = ha
c = hiṣṣīl mi[n] = ʾŠWR
d yabō(ʾ) = ʾarṣ-i =
e = yidruk = gȧbūl-i =
6a = hayā š(ʾ)ērīt YʿQB = qarb ʿammīm rabbīm = ṭal[l] mi[n] = ʾit[t] YHWH = r˙bībīm ʿȧl-ē ʿiśb
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) y˙qawwǟ = ʾīš
aR2 = lō(ʾ) y˙yaḥ[ḥ]il = bȧnē ʾadam
7a = hayā š(ʾ)ērīt YʿQB = [h]a = gōyī*m = qarb ʿammīm rabbīm = ʾaryē(h) = bȧhïmōt yaʿr = k˙pīr = ʿidȧrē ṣō(ʾ)n
b ʾȧšr ʾim ʿabar
c = ramas
d = ṭarap
e = ʾēn maṣṣīl
8a tarum yad = ka ʿal ṣar[r]ē = ka
b = kul[l] ʾō*yïbē = ka yikkaritū
9a = hayā = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aJ nȧʾū*m YHWH
b = hikrattī sūsē = ka miq = qȧrb-i = ka
c = hïʾbadtī markȧbō*t-ē = ka
10a = hikrattī ʿārē ʾarṣ-i = ka
b = harastī kul[l] mibṣarē = ka
11a = hikrattī kȧšapīm miy = yad-i = ka
b = m˙ʿōnïnīm lō(ʾ) yihyū l-a = k
12a = hikrattī pȧsīlē = ka = maṣṣibōt-ē = ka miq = qȧrb-i = ka
b = lō(ʾ) tištaḥwǟ ʿōd = maʿśē(h) yadē = ka
13a = nataštī ʾȧši(y)rē = ka miq = qȧrb-i = ka
b = hišmadtī ʿārē = ka
14a = ʿaśītī = ʾa[p]p = = ḥimā naqam ʾit[t] ha = gōyī*m
aR ʾȧšr lō(ʾ) šamiʿū
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]