[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 3

[ Textanmerkungen ]

1a wa = ʾō[ʾ]mïr
b šïmʿū nā(ʾ)
bV rā(ʾ)šē YʿQB = qȧṣīnē bēt YŚRʾL
c = lō(wʾ) la = kim
cI la = dïʿt ʾat ha = mišpaṭ
2a śō*nïʾē ṭōb
b = ʾō*hïbē raʿ[ʿ]ā
c gō*zïlē ʿōr-a = m mi[n] = ʿȧl-ē = him
d = š(ʾ)ēr-a = m mi[n] = ʿal ʿaṣȧmōt-a = m
3a = ʾȧšr ʾakȧlū š(ʾ)ēr ʿamm = ī
b = ʿōr-a = m mi[n] = ʿȧl-ē = him hipšīṭū
c = ʾat ʿaṣȧmō*t-ē = him piṣṣiḥū
d = parȧśū
e = ʾȧšr = [h]a = sīr
d = = baśar = tōk qallaḥt
4a ʾaz yizʿȧqū ʾil YHWH
b = lō(ʾ) yïʿnǟ ʾōt-a = m
c = yastir pan-a(y) = w mi[n] = him = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ)
d = ʾȧšr hiriʿ[ʿ]ū maʿlȧlē = him
5a kō(h) ʾamar YHWH ʿal ha = nȧbīʾīm ha = matʿīm ʾat ʿamm = ī
bP ha = nō*šïkīm = šinnē = him
b = qarȧʾū šalōm
cP = ʾȧšr lō(ʾ) yittin ʿal = him
c = qiddïšū ʿal-a(y) = w milḥamā
6a la-kin laylā la = kim mi[n] = ḥazōn
b = ḥašȧkā la = kim
bI miq = qsum
c = bāʾā ha = šamš ʿal ha = nȧbīʾīm
d = qadar ʿȧl-ē = him ha = yōm
7a = bō*šū ha = ḥō*zīm
b = ḥapïrū ha = qō*sïmīm
c = ʿaṭū ʿal śapam kull-a = m
d ʾēn maʿnē(h) ʾïlō*hīm
8a = ʾūlam ʾanō*kī malē(ʾ)tī kuḥ[ḥ] ʾit[t] rūḥ YHWH = mišpaṭ = gȧbūrā
aI1 = haggīd = YʿQB pȧšʿ = ō
aI2 = = YŚRʾL ḥaṭṭā(ʾ)t = ō
9a šimʿū nā(ʾ) zō(ʾ)t
aV rā(ʾ)šē bēt YʿQB = qȧṣīnē bēt YŚRʾL
b ha = m˙taʿ[ʿ]ïbīm mišpaṭ
c = ʾȧt kul[l] ha = yȧšarā y˙ʿaqqišū
10a bō*nǟ ṢYWN = damīm
b = YRWŠLM = ʿawlā
11a rā(ʾ)šē = ha = šuḥd yišpuṭū
b = kō*hïnē = ha = m˙ḥīr yōrū
c = nȧbīʾē = ha = kasp yiqsumū
d = ʿal YHWH yiššaʿinū
dI = (ʾ)mur
e = lō(wʾ) YHWH = qȧrb-i =
f lō(ʾ) tabō(ʾ) ʿal-ē = raʿ[ʿ]ā
12a la-kin = gȧlal = kim ṢYWN śadǟ ti[ḥ]ḥariš
b = YRWŠLM ʿī*y⁺īn tihyǟ
c = har[r] ha = bayt = bāmōt yaʿr
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]