[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 1

[ Textanmerkungen ]

1a dȧbar YHWH
aR1 ʾȧšr hayā ʾil MYKH ha = MRŠT-ī = yȧmē YWTM ʾḤZ YḤZQYH malȧkē YHWDH
aR2 ʾȧšr ḥazā ʿal ŠMRWN = YRWŠLM
2a šimʿū
aV ʿammīm kull-a = m
b haqšībī
bV ʾarṣ = m˙lō*ʾ-a = h
c = yïhy ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH ba = kim = ʿē*d ʾȧdō*n-ay = [y] mi[n] = hēkal qudš = ō
3a hinni(h) YHWH yō*ṣē(ʾ) mim = mȧqōm = ō
b = yarad
c = darak ʿal bāmōt-ē ʾarṣ
4a = namassū ha = har[r]īm taḥt-a(y) = w
b = ha = ʿïmaqīm yitbaqqaʿū = [h]a = dōnag mip = pȧnē ha = ʾiš = maym muggarīm = mōrad
5a = pašʿ YʿQB kul[l] zō(ʾ)t
b = = ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt bēt YŚRʾL
c pašʿ YʿQB
d = lō(wʾ) ŠMRWN
e = bāmōt YHWDH
f = lō(wʾ) YRWŠLM
6a = śamtī ŠMRWN = ʿīy ha = śadǟ = maṭṭaʿē karm
b = higgartī = [h]a = gay[ʾ] ʾȧbanē = ha
c = y˙sō*dē = ha ʾ˙gallǟ
7a = kul[l] pȧsīlē = ha yukkattū
b = kul[l] ʾitnan⁺ē = ha yiśśarïpū = [h]a = ʾiš
c = kul[l] ʿȧṣab⁺ē = ha ʾaśīm šȧmamā
d mi[n] = ʾitnan zōnā qibbaṣā
e = ʿad ʾitnan zōnā yašūbū
8a ʿal zō(ʾ)t ʾispu̇d-a(h)
b = ʾēlīl-a(h)
c ʾi(y)lïk-a(h) šēlal = ʿaru(w)m
d ʾiʿśǟ mispid = [h]a = tannīm
e = ʾibl = bȧnōt yaʿnā
9a ʾȧnūšā makkōt-ē = ha
b bāʾā ʿad YHWDH
c nagaʿ ʿad šaʿr ʿamm = ī ʿad YRWŠLM
10a = GT ʾal taggīdū
b bakō ʾal tibkū
c = BYT LʿPRH ʿapar hitpallaštī
11a ʿibrī la = kim
aV yōšïbt ŠPYR
b ʿiryā bušt lō(ʾ) yaṣȧʾā yōšïbt ṢʾNN
c mispïd BYT ha = ʾṢL
d yiqqaḥ mik = kim ʿimdat = ō
12a ḥālā = ṭōb yōšïbt MRWT
b yarad raʿ[ʿ] mi[n] = ʾit[t] YHWH = šaʿr YRWŠLM
13a rtum ha = markabā = [h]a = rakš
aV yōšïbt LKYŠ
b rē(ʾ)šīt ḥaṭṭā(ʾ)t hī(ʾ) = bï[t]t ṢYWN
c b-a = k nimṣȧʾū pȧšȧʿē YŚRʾL
14a la-kin tittïnī šillūḥīm ʿal MWRŠT GT
b bāt⁺ē ʾKZYB = ʾakzab = malȧkē YŚRʾL
15a ʿō*d ha = yō*riš ʾabī[ʾ] l-a = k
aV yōšïbt MRŠH
b ʿad ʿDLM yabō(ʾ) kȧbōd YŚRʾL
16a qurḥī
b wa = guzzī ʿal bȧnē taʿnūg-ay = k
c harḥī*bī qurḥat-i = k = [h]a = našr
d galū mim-mi[k] = k
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]