[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 7

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yimʿȧlū bȧnē YŚRʾL maʿl = [h]a = ḥirm
b wa = yiqqaḥ ʿKN bin KRMY bin ZBDY bin ZRḤ = maṭṭē(h) YHWDH min ha = ḥirm
c wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH = bȧnē YŚRʾL
2a wa = yišlaḥ YHWŠʿ ʾȧnašīm mi[n] = YRYḤW ha = ʿY
aR ʾȧšr ʿim[m] BYT ʾWN miq = qadm = BYT ʾL
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him
bI = (ʾ)mur
c ʿlū
d = raggïlū ʾat ha = ʾarṣ
e wa = yïʿlū ha = ʾȧnašīm
f wa = y˙raggïlū ʾat ha = ʿY
3a wa = yašū*bū ʾil YHWŠʿ
b wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w
c ʾal yïʿl kul[l] ha = ʿam[m]
d = ʾalpaym ʾīš ʾō = šȧlušt ʾȧlapīm ʾīš yïʿlū
e = yakkū ʾat ha = ʿY
f ʾal t˙yaggïʿ šamm-a-h ʾat kul[l] ha = ʿam[m]
g mʿaṭ him⁺a(h)
4a wa = yïʿlū min ha = ʿam[m] šamm-a-h = šȧlušt ʾȧlapīm ʾīš
b wa = yanū*sū = pȧnē ʾanȧšē ha = ʿY
5a wa = yakkū mi[n] = him ʾanȧšē ha = ʿY = šȧlō*šīm = šiššā ʾīš
b wa = yirdu̇pū = m = pȧnē ha = šaʿr ʿad ha = šȧbarīm
c wa = yakkū = m = [h]a = mōrad
d wa = yimmas[s] lïbab ha = ʿam[m]
e wa = yïhy = maym
6a wa = yiqraʿ YHWŠʿ śimȧlō*t-a(y) = w
b wa = yippul ʿal pan-a(y) = w ʾarṣ-a-h = pȧnē ʾȧrōn YHWH ʿad ha = ʿarb hū(ʾ) = zȧqïnē YŚRʾL
c wa = yaʿlū ʿapar ʿal rō(ʾ)š-a = m
7a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ
bJ ʾȧhah
bV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b la-mah hiʿbarta haʿbi(y)r ʾat ha = ʿam[m] ha = ʾat ha = YRDN
bI la = ti[t]t ʾō*t-a = = yad ha = ʾMR-ī
bII = haʾbīd-i =
c = hōʾalnū
d wa = nišib = ʿibr ha = YRDN
8aJ b = ī
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a mah ʾō[ʾ]mïr
b ʾaḥ⁺ȧrē ʾȧšr hapak YŚRʾL ʿurp = panē ʾō*yïb-a(y) = w
9a = yišmȧʿū ha = KNʿN-ī = kul[l] yō*šïbē ha = ʾarṣ
b = nasabbū ʿal-ē =
c = hikrītū ʾat šïm-i = min ha = ʾarṣ
d = mah tïʿśē(h) = šim = ka ha = gadu(w)l
10a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b qū*m l-a = k
c la-m⁺ah ʾattā nō*pil ʿal panē = ka
11a ḥaṭā(ʾ) YŚRʾL
b = gam ʿabȧrū ʾat b˙rīt = ī
bR ʾȧšr ṣiwwītī ʾōt-a = m
c = gam laqȧḥū min ha = ḥirm
d = gam ganȧbū
e = gam kiḥ[ḥï]šū
f = gam śāmū = kïlē = him
12a = lō(ʾ) yū*kȧlū bȧnē YŚRʾL
aI la = qūm = pȧnē ʾō*yïbē = him
b ʿurp yipnū = pȧnē ʾō*yïbē = him
c hayū = ḥirm
d lō(ʾ) ʾōsīp
dI = hyōt ʿimm-a = kim
e ʾim lō(ʾ) tašmīdū ha = ḥirm miq = qȧrb = kim
13a qū*m
b qaddiš ʾat ha = ʿam[m]
c = ʾamarta
d hitqaddïšū = maḥar
e kō(h) ʾamar YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
f ḥirm = qȧrb = ka
fV YŚRʾL
g lō(ʾ) tūkal
gI la = qūm = pȧnē ʾō*yïbē = ka
gII ʿad hȧsīr = kim ha = ḥirm miq = qȧrb = kim
14a = niqrabtim = [h]a = buqr = šibȧṭē = kim
b = hayā
c ha = šibṭ
cR ʾȧšr yilku̇d-an = [h]u(w) YHWH
c yiqrab = [h]a = mišpaḥōt
d = ha = mišpaḥā
dR ʾȧšr yilku̇d-an = [h]a(h) YHWH
d tiqrab = [h]a = bāt⁺īm
e = ha = bayt
eR ʾȧšr yilku̇d-an = [h]u(w) YHWH
e yiqrab = [h]a = gȧbarīm
15a = hayā
bP ha = nilkad = [h]a = ḥirm
b yiśśarip = [h]a = ʾiš ʾō*t = ō = ʾat kul[l]
bR ʾȧšr l = ō
c ʿabar ʾat b˙rīt YHWH
d = ʿaśā nȧbalā = YŚRʾL
16a wa = yaškim YHWŠʿ = [h]a = buqr
b wa = yaqrib ʾat YŚRʾL = šïbaṭ-a(y) = w
c wa = yillakid šibṭ YHWDH
17a wa = yaqrib ʾat mišpaḥt YHWDH
b wa = yilkud ʾȧt mišpaḥt ha = ZRḤ-ī
c wa = yaqrib ʾat mišpaḥt ha = ZRḤ-ī = [h]a = gȧbarīm
d wa = yillakid ZBDY
18a wa = yaqrib ʾat bēt = ō = [h]a = gȧbarīm
b wa = yillakid ʿKN bin KRMY bin ZBDY bin ZRḤ = maṭṭē(h) YHWDH
19a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil ʿKN
bV bïn = ī
b śīm nā(ʾ) kabōd = YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
c = tin l = ō tōdā
d = haggid nā(ʾ) l = ī
e mah ʿaśīta
f ʾal t˙kaḥ[ḥ]id mim-min⁺ = ī
20a wa = yïʿn ʿKN ʾat YHWŠʿ
b wa = yō(ʾ)mïr
cJ ʾumn-a(h)
c ʾanō*kī ḥaṭā(ʾ)tī = YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
d = ka = zō(ʾ)t = ka = zō(ʾ)t ʿaśītī
21a wa = ʾirʾǟ = [h]a = šalal ʾaddïrt ŠNʿR ʾaḥ⁺a[d]t ṭōbā = mā(ʾ)taym šȧqalīm kasp = lȧšōn zahab ʾȧḥ⁺ad
aR ḥȧmiš⁺īm šȧqalīm mišqal = ō
b wa = ʾiḥmu̇d-i = m
c wa = ʾiqqaḥ-i = m
d = hinn-a = m ṭȧmūnīm = [h]a = ʾarṣ = tōk ha = ʾuhl = ī
e = ha = kasp taḥtē = ha
22a wa = yišlaḥ YHWŠʿ malʾakīm
b wa = yarū*ṣū ha = ʾuhl-a-h
c = hinni(h) ṭȧmūnā = ʾuhl = ō
d = ha = kasp taḥtē = ha
23a wa = yiqqaḥū = m mit = tōk ha = ʾuhl
b wa = yȧbī*ʾū = m ʾil YHWŠʿ = ʾil kul[l] bȧnē YŚRʾL
c wa = yaṣ⁺ī*qū* = m = pȧnē YHWH
24a wa = yiqqaḥ YHWŠʿ ʾat ʿKN bin ZRḤ = ʾat ha = kasp = ʾat ha = ʾaddïrt = ʾat lȧšōn ha = zahab = ʾat ban-a(y) = w = ʾat bȧnō*t-a(y) = w = ʾat šōr = ō = ʾat ḥïmō*r = ō = ʾat ṣō(ʾ)n = ō = ʾat ʾuhl = ō = ʾat kul[l]
aR ʾȧšr l = ō
b = kul[l] YŚRʾL ʿimm = ō
c wa = yaʿlū ʾō*t-a = m ʿimq ʿKWR
25a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ
b mah ʿȧkarta =
c yïʿku̇r = ka YHWH = [h]a = yōm ha =
d wa = yirg˙mū ʾō*t = ō kul[l] YŚRʾL ʾabn
e wa = yiśru̇pū ʾō*t-a = m = [h]a = ʾiš
f wa = yisq˙lū ʾō*t-a = m = [h]a = ʾȧbanīm
26a wa = yaqīmū ʿal-a(y) = w gal[l] ʾȧbanīm gadu(w)l ʿad ha = yōm ha =
b wa = yašub YHWH mi[n] = ḥȧrōn ʾapp = ō
c ʿal kin qarā(ʾ) šim ha = maqōm ha = hū(ʾ) ʿimq ʿKWR ʿad ha = yōm ha =
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]