[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 6

[ Textanmerkungen ]

1a = YRYḤW sō*gïrt
b = m˙suggart mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
c ʾēn yōṣē(ʾ)
d = ʾēn bā(ʾ)
2a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b rʾē(h)
c natattī = yad = ka ʾat YRYḤW = ʾat malk-a = h gibbōrē ha = ḥayl
3a = sabbō*tim ʾat ha = ʿīr
aV kul[l] ʾanȧšē ha = milḥamā
b haqqi(y)p ʾat ha = ʿīr paʿm ʾȧḥ⁺a[d]t
c kō(h) tïʿśǟ šišt yamīm
4a = šȧbʿā kō*hïnīm yiś[śȧ]ʾū šȧbʿā šōpȧrōt ha = yōbïlīm = pȧnē ha = ʾarōn
b = = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī tasubbū ʾat ha = ʿīr šabʿ pȧʿamīm
c = ha = kō*hïnīm yitqȧʿū = [h]a = šōparōt
5a = hayā
aI1 = mšuk = qarn ha = yōbil
aI2 = šumʿ = kim ʾat qōl ha = šōpar
b yarīʿū kul[l] ha = ʿam[m] tȧrūʿā gȧdu(w)lā
c = napȧlā ḥōmat ha = ʿīr taḥtē = ha
d = ʿalū ha = ʿam[m] ʾīš nagd = ō
6a wa = yiqrā(ʾ) YHWŠʿ bin NWN ʾil ha = kō*hïnīm
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
c śȧʾū ʾat ʾȧrōn ha = b˙rīt
d = šȧbʿā kō*hïnīm yiś[śȧ]ʾū šȧbʿā šōpȧrōt yōbïlīm = pȧnē ʾȧrōn YHWH
7a wa = yō(ʾ)mirū ʾil ha = ʿam[m]
b ʿibrū
c = subbū ʾat ha = ʿīr
d = ha = ḥalūṣ yïʿbur = pȧnē ʾȧrōn YHWH
8a wa = yïhy
aI = ʾmur YHWŠʿ ʾil ha = ʿam[m]
b = šȧbʿā ha = kō*hïnīm nō*śïʾīm šȧbʿā šōpȧrōt ha = yōbïlīm = pȧnē YHWH ʿabȧrū
c = taqȧʿū = [h]a = šōparōt
d = ʾȧrōn b˙rīt YHWH hō*lik ʾaḥ⁺ȧrē = him
9a = ha = ḥalūṣ hō*lik = pȧnē ha = kō*hïnīm taqȧʿū ha = šōparōt
b = ha = m˙ʾassip hō*lik ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʾarōn halōk = taqōʿ = [h]a = šōparōt
10a = ʾat ha = ʿam[m] ṣiwwā YHWŠʿ
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) tarīʿū
c = lō(ʾ) tašmīʿū ʾat qōl = kim
d = lō(ʾ) yiṣē(ʾ) mip = = kim dabar ʿad yōm ʾumr = ī ʾïl-ē = kim
e harīʿū
f = hïrīʿō*tim
11a wa = yassib[b] ʾȧrōn YHWH ʾat ha = ʿīr haqqip paʿm ʾȧḥ⁺a[d]t
b wa = yabō*ʾū ha = maḥnǟ
c wa = yalīnū = [h]a = maḥnǟ
12a wa = yaškim YHWŠʿ = [h]a = buqr
b wa = yiś[śȧ]ʾū ha = kō*hïnīm ʾat ʾȧrōn YHWH
13a = šȧbʿā ha = kō*hïnīm nō*śïʾīm šȧbʿā šōpȧrōt ha = yō*bïlīm = pȧnē ʾȧrōn YHWH hō*lïkīm halōk
b = taqȧʿū = [h]a = šōparōt
c = ha = ḥalūṣ hō*lik = pȧnē = him
d = ha = m˙ʾassip hō*lik ʾaḥ⁺ȧrē ʾȧrōn YHWH hōlik = taqōʿ = [h]a = šōparōt
14a wa = yasubbū ʾat ha = ʿīr = [h]a = yōm ha = šinī paʿm ʾaḥ⁺a[d]t
b wa = yašū*bū ha = maḥnǟ
c kō(h) ʿaśū šišt yamīm
15a wa = yïhy = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī
b wa = yaškī*mū
bI = ʿlōt ha = šaḥr
c wa = yasubbū ʾat ha = ʿīr = [h]a = mišpaṭ ha = šabʿ pȧʿamīm
d raq[q] = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) sabȧbū ʾat ha = ʿīr šabʿ pȧʿamīm
16a wa = yïhy = [h]a = paʿm ha = šȧbīʿīt
b taqȧʿū ha = kō*hïnīm = [h]a = šōparōt
c wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil ha = ʿam[m]
d harīʿū
e natan YHWH la = kim ʾat ha = ʿīr
17a = hayȧtā ha = ʿīr ḥirm hī(ʾ) = kul[l]
aR ʾȧšr b-a = h
a = YHWH
b raq[q] RḤB ha = zōnā tiḥyǟ hī(ʾ) = kul[l]
bR ʾȧšr ʾitt-a = h = [h]a = bayt
c hiḥbïʾ(at)ā ʾat ha = malʾakīm
cR ʾȧšr šalaḥnū
18a = raq[q]
aV ʾattim
a šimrū min ha = ḥirm
b pan taḥrīmū
c = lȧqaḥtim min ha = ḥirm
d = śamtim ʾat maḥnē(h) YŚRʾL = ḥirm
e = ʿȧkartim ʾōt = ō
19aP = kul[l] kasp = zahab = kïlē nu̇ḥušt = barzil[l]
a qudš hū(ʾ) = YHWH
b ʾōṣar YHWH yabō(ʾ)
20a wa = yarïʿ ha = ʿam[m]
b wa = yitqȧʿū = [h]a = šō*parōt
c wa = yïhy
cI = šmuʿ ha = ʿam[m] ʾat qōl ha = šōpar
d wa = yarīʿū ha = ʿam[m] tȧrūʿā gȧdu(w)lā
e wa = tippul ha = ḥōmā taḥtē = ha
f wa = yïʿl ha = ʿam[m] ha = ʿīr-a-h ʾīš nagd = ō
g wa = yilku̇dū ʾat ha = ʿīr
21a wa = yaḥrīmū ʾat kul[l]
aR ʾȧšr = [h]a = ʿīr
a mi[n] = ʾīš = ʿad ʾiššā min = naʿr = ʿad zaqin = ʿad šōr wa = śǟ = ḥïmōr = ḥarb
22a = = šïnaym ha = ʾȧnašīm ha = m˙raggïlīm ʾat ha = ʾarṣ ʾamar YHWŠʿ
b bō*ʾū bēt ha = ʾiššā ha = zōnā
c = hōṣīʾū miš = šam[m] ʾat ha = ʾiššā = ʾat kul[l]
cR ʾȧšr l-a = h
d = ʾȧšr nišbaʿtim l-a = h
23a wa = yabō*ʾū ha = nȧʿarīm ha = m˙raggïlīm
b wa = yō*ṣīʾū ʾat RḤB = ʾat ʾabī = ha = ʾat ʾimm-a = h = ʾat ʾaḥ⁺ē = ha = ʾat kul[l]
bR ʾȧšr l-a = h
c = ʾȧt kul[l] mišpȧḥōt-ē = ha hōṣīʾū
d wa = yan⁺īḥū = m mi[ḥ] = ḥūṣ = maḥnē(h) YŚRʾL
24a = ha = ʿīr śarȧpū = [h]a = ʾiš = kul[l]
aR ʾȧšr b-a = h
b raq[q] ha = kasp = ha = zahab = kïlē ha = nu̇ḥušt = ha = barzil[l] natȧnū ʾōṣar bēt YHWH
25a = ʾat RḤB ha = zōnā = ʾat bēt ʾabī = ha = ʾat kul[l]
aR ʾȧšr l-a = h
a hiḥyā YHWŠʿ
b wa = tišib = qarb YŚRʾL ʿad ha = yōm ha =
c hiḥbīʾā ʾat ha = malʾakīm
cR ʾȧšr šalaḥ YHWŠʿ
cRI = raggil ʾat YRYḤW
26a wa = yašbïʿ YHWŠʿ = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ)
aI = (ʾ)mur
b ʾarūr ha = ʾīš = pȧnē YHWH
bR1 ʾȧšr yaqūm
bR2 = banā ʾat ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t ʾat YRYḤW
c = bu̇kur = ō y˙yassïd-an = [h]a(h)
d = = ṣȧʿīr = ō yaṣṣīb dȧlatē = ha
27a wa = yïhy YHWH ʾit[t] YHWŠʿ
b wa = yïhy šumʿ = ō = kul[l] ha = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]