[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 4

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b = ʾȧšr tammū kul[l] ha = gōy
bI = ʿbu(w)r ʾat ha = YRDN
c wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
cI = (ʾ)mur
2x qȧḥū la = kim min ha = ʿam[m] šïnēm ʿaśar ʾȧnašīm ʾīš ʾȧḥ⁺ad ʾīš ʾȧḥ⁺ad miš = šïbṭ
3a = ṣawwū ʾōt-a = m
aI = (ʾ)mur
b śȧʾū la = kim miz = mit = tōk ha = YRDN mim = maṣṣab ragȧlē ha = kō*hïnīm
bI hakīn
b šïttēm ʿȧśrē(h) ʾȧbanīm
c = hïʿbartim ʾōt-a = m ʿimm-a = kim
d = hin⁺aḥtim ʾōt-a = m = [h]a = malōn
dR ʾȧšr talīnū b = ō ha = laylā
4a wa = yiqrā(ʾ) YHWŠʿ ʾil šïnēm ha = ʿaśar ʾīš
aR ʾȧšr hikīn mib = bȧnē YŚRʾL
a ʾīš ʾȧḥ⁺ad ʾīš ʾȧḥ⁺ad miš = šïbṭ
5a wa = yō(ʾ)mir la = him YHWŠʿ
b ʿibrū = pȧnē ʾȧrōn YHWH ʾïlō*hē = kim ʾil tōk ha = YRDN
c = harīmū la = kim ʾīš ʾabn ʾaḥ⁺a[d]t ʿal šȧkm = ō = mispar šibȧṭē bȧnē YŚRʾL
6a = maʿn tihyǟ zō(ʾ)t ʾōt = qȧrb = kim
b yišʾalū-n bȧnē = kim maḥar
bI = (ʾ)mur
c mah ha = ʾȧbanīm ha = ʾil⁺ǟ la = kim
7a = ʾȧmartim la = him
b ʾȧšr nikrȧtū mēmē ha = YRDN mip = pȧnē ʾȧrōn b˙rīt YHWH
cI = ʿubr = ō = [h]a = YRDN
c nikratū ha = YRDN
d = hayū ha = ʾȧbanīm ha = ʾil⁺ǟ = zikkarōn = bȧnē YŚRʾL ʿad ʿōlam
8a wa = yïʿśū kin bȧnē YŚRʾL
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWŠʿ
c wa = yiś[śȧ]ʾū šïttē ʿȧśrē(h) ʾȧbanīm mit = tōk ha = YRDN
d = ʾȧšr dibbir YHWH ʾil YHWŠʿ = mispar šibȧṭē bȧnē YŚRʾL
e wa = yaʿbī*rū = m ʿimm-a = m ʾil ha = malōn
f wa = yan⁺ī*ḥū = m šam[m]
9a = šïttēm ʿȧśrē(h) ʾȧbanīm hiqīm YHWŠʿ = tōk ha = YRDN taḥt maṣṣab ragȧlē ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ʾȧrōn ha = b˙rīt
b wa = yihyū šam[m] ʿad ha = yōm ha =
10a = ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ha = ʾarōn ʿō*mïdīm = tōk ha = YRDN
aI ʿad tum[m] kul[l] ha = dabar
aIR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat YHWŠʿ
aIRI = dabbir ʾil ha = ʿam[m] = kul[l]
aIRIR ʾȧšr ṣiwwā MŠH ʾat YHWŠʿ
b wa = y˙mah[h]ïrū ha = ʿam[m]
c wa = yïʿburū
11a wa = yïhy
b = ʾȧšr tam[m] kul[l] ha = ʿam[m]
bI = ʿbu(w)r
c wa = yïʿbur ʾȧrōn YHWH = ha = kō*hïnīm = pȧnē ha = ʿam[m]
12a wa = yïʿbu̇rū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH ḥȧmū*šīm = pȧnē bȧnē YŚRʾL
b = ʾȧšr dibbir ʾïl-ē = him MŠH
13x = ʾarbaʿīm ʾalp ḥȧlūṣē ha = ṣabā(ʾ) ʿabȧrū = pȧnē YHWH = [h]a = milḥamā ʾil ʿarȧbōt YRYḤW
14a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) giddal YHWH ʾat YHWŠʿ = ʿēnē kul[l] YŚRʾL
b wa = yī*rȧʾū ʾō*t = ō
c = ʾȧšr yarïʾū ʾat MŠH kul[l] yȧmē ḥayy-a(y) = w
15a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
aI = (ʾ)mur
16a ṣawwē(h) ʾat ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ʾȧrōn ha = ʿē*dūt
b = yïʿlū min ha = YRDN
17a wa = y˙ṣaw[w] YHWŠʿ ʾat ha = kō*hïnīm
aI = (ʾ)mur
b ʿlū min ha = YRDN
18a wa = yïhy
aI = ʿlōt ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ʾȧrōn b˙rīt YHWH mit = tōk ha = YRDN
b nittȧqū kappōt ragȧlē ha = kō*hïnīm ʾil ha = ḥar[r]abā
c wa = yašū*bū ha = YRDN = mȧqōm-a = m
d wa = yilïkū = tïmōl šilš-u(w)m ʿal kul[l] gïdōt-a(y) = w
19a = [h]a = ʿam[m] ʿalū min ha = YRDN = [h]a = ʿaśu(w)r = [h]a = ḥudš ha = rī(ʾ)šōn
b wa = yïḥnū = [h]a = GLGL = qȧṣē(h) mizraḥ YRYḤW
20a = ʾȧt šittēm ʿȧśrē(h) ha = ʾȧbanīm ha = ʾil⁺ǟ
aR ʾȧšr laqȧḥū min ha = YRDN
a hiqīm YHWŠʿ = [h]a = GLGL
21a wa = yō(ʾ)mir ʾil bȧnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b ʾȧšr yišʾalū-n bȧnē = kim maḥar ʾat ʾȧbōt-a = m
bI = (ʾ)mur
c mah ha = ʾȧbanīm ha = ʾil⁺ǟ
22a = hōdaʿtim ʾat bȧnē = kim
aI = (ʾ)mur
b = [h]a = yabbašā ʿabar YŚRʾL ʾat ha = YRDN ha =
23a ʾȧšr hōbīš YHWH ʾïlō*hē = kim ʾat ha = YRDN mip = pȧnē = kim
aI ʿad ʿubr = kim
b = ʾȧšr ʿaśā YHWH ʾïlō*hē = kim = yam[m] sūp
bR ʾȧšr hōbīš mip = panē =
bRI1 ʿad ʿubr-i =
24vI = maʿn dïʿt kul[l] ʿammē ha = ʾarṣ ʾat yad YHWH
a ḥȧzaqā hī(ʾ)
b = maʿn yȧrē(ʾ)tim ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim kul[l] ha = yamīm
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]