[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 3

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yaškim YHWŠʿ = [h]a = buqr
b wa = yis[sȧ]ʿū mi[n] = ha = ŠṬYM
c wa = yabō*ʾū ʿad ha = YRDN hū(ʾ) = kul[l] bȧnē YŚRʾL
d wa = yalī*nū šam[m]
e ṭarm yïʿburū
2a wa = yïhy mi[q] = qȧṣē(h) šȧlušt yamīm
b wa = yïʿbu̇rū ha = šō*ṭïrīm = qarb ha = maḥnǟ
3a wa = y˙ṣawwū ʾat ha = ʿam[m]
aI = (ʾ)mur
bIP = rʾōt = kim ʾȧt ʾȧrōn b˙rīt YHWH ʾïlō*hē = kim
c = ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m nō*śïʾīm ʾō*t = ō
b = ʾattim tis[sȧ]ʿū mim = mȧqōm = kim
d = hȧlaktim ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
4a ʾak raḥu(w)q yihyǟ bēnē = kim = bēn-a = w = ʾalpaym ʾammā = [h]a = middā
b ʾal tiqrȧbū ʾil-a(y) = w
c = maʿn ʾȧšr tidïʿū ʾat ha = dark
cR ʾȧšr tilïkū b-a = h
d lō(ʾ) ʿȧbartim = [h]a = dark mit = tïmōl šilš-u(w)m
5a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil ha = ʿam[m]
b hitqaddïšū
c maḥar yïʿśǟ YHWH = qȧrb = kim niplaʾōt
6a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil ha = kō*hïnīm
aI = (ʾ)mur
b śȧʾū ʾat ʾȧrōn ha = b˙rīt
c = ʿibrū = pȧnē ha = ʿam[m]
d wa = yiś[śȧ]ʾū ʾat ʾȧrōn ha = b˙rīt
e wa = yilïkū = pȧnē ha = ʿam[m]
7a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b ha = yōm ha = ʾaḥil[l]
bI gaddil = ka = ʿēnē kul[l] YŚRʾL
c ʾȧšr yidïʿū-n
d = ʾȧšr hayītī ʿim[m] MŠH
e ʾihyǟ ʿimm-a = k
8a = ʾattā t˙ṣawwǟ ʾat ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ʾȧrōn ha = b˙rīt
aI = (ʾ)mur
bI = bō*ʾ = kim ʿad qȧṣē(h) ha = YRDN
b = [h]a = YRDN tïʿmudū
9a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil bȧnē YŚRʾL
b gušū hinn-a-h
c = šimʿū ʾat dȧbȧrē YHWH ʾïlō*hē = kim
10a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ
b = zō(ʾ)t tidïʿū-n
c ʾil ḥay[y] = qȧrb = kim
d = hōriš yōrīš mip = pȧnē = kim ʾat ha = KNʿN-ī = ʾat ha = ḤT-ī = ʾat ha = ḤW-ī = ʾat ha = PRZ-ī = ʾat ha = GRGŠ-ī = ha = ʾMR-ī = ha = YBWS-ī
11x hinni(h) ʾȧrōn ha = b˙rīt ʾȧdōn kul[l] ha = ʾarṣ ʿō*bir = pȧnē = kim = [h]a = YRDN
12x = ʿïtt-a(h) qȧḥū la = kim šïnē ʿaśar ʾīš miš = šibȧṭē YŚRʾL ʾīš ʾȧḥ⁺ad ʾīš ʾȧḥ⁺ad = [h]a = šïbṭ
13a = hayā
aI = nōḥ kappōt ragȧlē ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ʾȧrōn YHWH ʾȧdōn kul[l] ha = ʾarṣ = ha = YRDN
b ha = YRDN yikkaritū-n
cP ha = maym ha = yō*rïdīm mi[l] = = maʿl-a-h
c = yïʿmu̇dū nid[d] ʾȧḥ⁺ad
14a wa = yïhy
aI = nsuʿ ha = ʿam[m] mi[n] = ʾu̇hu̇lē = him
aII = ʿbur ʾat ha = YRDN
b = ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ha = ʾarōn ha = b˙rīt = pȧnē ha = ʿam[m]
15aIP16a = = bō(ʾ) nō*śïʾē ha = ʾarōn ʿad ha = YRDN
b = ragȧlē ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ha = ʾarōn niṭbȧlū = qȧṣē(h) ha = maym
c = ha = YRDN malē(ʾ) ʿal kul[l] gïdōt-a(y) = w kul[l] yȧmē qaṣīr
16a wa = yïʿmu̇dū ha = maym
b ha = yō*rïdīm mi[l] = = maʿl-a-h qāmū nid[d] ʾȧḥ⁺ad harḥiq m(ʾ)ōd = ʾDM ha = ʿīr
bR ʾȧšr miṣ = ṣad[d] ṢRTN
c = ha = yō*rïdīm ʿal yam[m] ha = ʿȧrabā yam[m] ha = malḥ tammū
d nikratū
e = ha = ʿam[m] ʿabȧrū nagd YRYḤW
17a wa = yïʿmu̇dū ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ha = ʾarōn b˙rīt YHWH = [h]a = ḥar[r]abā = tōk ha = YRDN hakin
b = kul[l] YŚRʾL ʿō*bïrīm = [h]a = ḥar[r]abā
c ʿad ʾȧšr tammū kul[l] ha = gōy
cI = ʿbur ʾat ha = YRDN
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]