[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 21

[ Textanmerkungen ]

1x wa = yiggȧšū rā(ʾ)šē ʾȧbōt ha = LW-ī*y⁺ī*m ʾil ʾLʿZR ha = kō*hin = ʾil YHWŠʿ bin NWN = ʾil rā(ʾ)šē ʾȧbōt ha = maṭṭōt = bȧnē YŚRʾL
2a wa = y˙dabbïrū ʾïl-ē = him = ŠLH = ʾarṣ KNʿN
aI = (ʾ)mur
b YHWH ṣiwwā = yad MŠH
bI1 la = ti[t]t la = ʿārīm
bI1I la = šïbt
bI2 = migrȧšē = hin[n] = bȧhimt-i =
3x wa = yittïnū bȧnē YŚRʾL = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m min = nïḥlat-a = m ʾil YHWH ʾat ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ʾat migrȧšē = hin[n]
4a wa = yiṣē(ʾ) ha = gōral = mišpȧḥō*t ha = QHT-ī
b wa = yïhy = bȧnē ʾHRN ha = kō*hin min ha = LW-ī*y⁺ī*m mim = maṭṭē(h) YHWDH = mim = maṭṭē(h) ha = ŠMʿN-ī = mim = maṭṭē(h) BNYMN = [h]a = gōral ʿārīm šȧlō*š ʿȧśrē(h)
5x = = bȧnē QHT ha = nōtarīm mim = mišpȧḥō*t maṭṭē(h) ʾPRYM = mim = maṭṭē(h) DN = mi[n] = ḥïṣy maṭṭē(h) MNŠH = [h]a = gōral ʿārīm ʿaśr
6x = = bȧnē GRŠWN mim = mišpȧḥōt maṭṭē(h) YŚŚKR = mim = maṭṭē(h) ʾŠR = mim = maṭṭē(h) NPTLY = mi[n] = ḥïṣy maṭṭē(h) MNŠH = [h]a = BŠN = [h]a = gōral ʿārīm šȧlō*š ʿȧśrē(h)
7x = bȧnē MRRY = mišpȧḥō*t-a = m mim = maṭṭē(h) RʾWBN = mim = maṭṭē(h) GD = mim = maṭṭē(h) ZBWLN ʿārīm šittēm ʿȧśrē(h)
8a wa = yittïnū bȧnē YŚRʾL = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m ʾat ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ʾat migrȧšē = hin[n]
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH = yad MŠH
a = [h]a = gōral
9a wa = yittïnū mim = maṭṭē(h) bȧnē YHWDH = mim = maṭṭē(h) bȧnē ŠMʿWN ʾȧt ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
aR ʾȧšr yiqrā(ʾ) ʾat = hin[n] = šim
10a wa = yïhy
bP = bȧnē ʾHRN mim = mišpȧḥōt ha = QHT-ī mib = bȧnē LW-ī
b la = him hayā ha = gōral rī(yʾ)šō*n-a(h)
11a wa = yittïnū la = him ʾat QRYT ʾRBʿ ʾȧbī ha = ʿNWQ
b hī(ʾ) ḤBRWN
a = har[r] YHWDH = ʾat migraš-i = ha sȧbībō*t-ē = ha
12x = ʾat śȧdē(h) ha = ʿīr = ʾat ḥȧṣirē = ha natȧnū = KLB bin YPNH = ʾu̇ḥuzzat = ō
13x = = bȧnē ʾHRN ha = kō*hin natȧnū ʾat ʿīr miqlaṭ ha = rō*ṣiḥ ʾat ḤBRWN = ʾat migraš-i = ha = ʾat LBNH = ʾat migraš-i = ha
14v = ʾat YTR = ʾat migraš-i = ha = ʾat ʾŠTMʿ = ʾat migraš-i = ha
15v = ʾat ḤLN = ʾat migraš-i = ha = ʾat DBR = ʾat migraš-i = ha
16v = ʾat ʿYN = ʾat migraš-i = ha = ʾat YṬH = ʾat migraš-i = ha ʾat BYT ŠMŠ = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm tišʿ mi[n] = ʾit[t] šïnē ha = šïbaṭīm ha = ʾil⁺ǟ
17vv = mim = maṭṭē(h) BNYMN ʾat GBʿWN = ʾat migraš-i = ha ʾat GBʿ = ʾat migraš-i = ha
18v ʾat ʿNTWT = ʾat migraš-i = ha = ʾat ʿLMWN = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
19x kul[l] ʿārē bȧnē ʾHRN ha = kō*hïnīm šȧlō*š ʿȧśrē(h) ʿārīm = migrȧšē = hin[n]
20aP = = mišpȧḥōt bȧnē QHT ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = nōtarīm mib = bȧnē QHT
a wa = yïhy ʿārē gōral-a = m mim = maṭṭē(h) ʾPRYM
21x wa = yittïnū la = him ʾat ʿīr miqlaṭ ha = rō*ṣiḥ ʾat ŠKM = ʾat migraš-i = ha = har[r] ʾPRYM = ʾat GZR = ʾat migraš-i = ha
22v = ʾat QBṢYM = ʾat migraš-i = ha = ʾat BYT ḤWRN = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
23vv = mim = maṭṭē(h) DN ʾat ʾLTQʾ = ʾat migraš-i = ha ʾat GBTWN = ʾat migraš-i = ha
24v ʾat ʾYLWN = ʾat migraš-i = ha ʾat GT RMWN = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
25vv = mim = maḥṣīt maṭṭē(h) MNŠH ʾat TʿNK = ʾat migraš-i = ha = ʾat GT RMWN = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm šïttaym
26x kul[l] ʿārīm ʿaśr = migrȧšē = hin[n] = mišpȧḥōt bȧnē QHT ha = nōtarīm
27a = = bȧnē GRŠWN mim = mišpȧḥō*t ha = LW-ī*y⁺ī*m mi[n] = ḥïṣy maṭṭē(h) MNŠH ʾat ʿīr miqlaṭ ha = rō*ṣiḥ ʾat GLWN = [h]a = BŠN = ʾat migraš-i = ha = ʾat BʿŠTRH = ʾat migraš-i = ha
b ʿārīm šïttaym
28va = mim = maṭṭē(h) YŚŚKR ʾat QŠYWN = ʾat migraš-i = ha ʾat DBRT = ʾat migraš-i = ha
29v ʾat YRMWT = ʾat migraš-i = ha ʾat ʿYN GNYM = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
30vv = mim = maṭṭē(h) ʾŠR ʾat MŠʾL = ʾat migraš-i = ha ʾat ʿBDWN = ʾat migraš-i = ha
31v ʾat ḤLQT = ʾat migraš-i = ha = ʾat RḤB = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
32vv = mim = maṭṭē(h) NPTLY ʾat ʿīr miqlaṭ ha = rō*ṣiḥ ʾat QDŠ = [h]a = GLYL = ʾat migraš-i = ha = ʾat ḤMT DʾR = ʾat migraš-i = ha = ʾat QRTN = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm šalō*š
33x kul[l] ʿārē ha = GRŠN-ī = mišpȧḥō*t-a = m šȧlō*š ʿȧśrē(h) ʿīr = migrȧšē = hin[n]
34x = = mišpȧḥōt bȧnē MRRY ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = nōtarīm mi[n] = ʾit[t] maṭṭē(h) ZBWLN ʾat YQNʿM = ʾat migraš-i = ha ʾat QRTH = ʾat migraš-i = ha
35v ʾat DMNH = ʾat migraš-i = ha ʾat NHLL = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
36vv = mim = maṭṭē(h) RʾWBN ʾat BṢR = ʾat migraš-i = ha = ʾat YHṢH = ʾat migraš-i = ha
37v ʾat QDMWT = ʾat migraš-i = ha = ʾat MYPʿT = ʾat migraš-i = ha
a ʿārīm ʾarbaʿ
38vv = mim = maṭṭē(h) GD ʾat ʿīr miqlaṭ ha = rō*ṣiḥ ʾat RM-ō*t = [h]a = GLʿD = ʾat migraš-i = ha = ʾat MḤNYM = ʾat migraš-i = ha
39v ʾat ḤŠBWN = ʾat migraš-i = ha ʾat YʿZR = ʾat migraš-i = ha
a kul[l] ʿārīm ʾarbaʿ
40aP kul[l] ha = ʿārīm = bȧnē MRRY = mišpȧḥō*t-a = m ha = nōtarīm mim = mišpȧḥōt ha = LW-ī*y⁺ī*m
a wa = yïhy gōral-a = m ʿārīm šïttēm ʿȧśrē(h)
41x kul[l] ʿārē ha = LW-ī*y⁺ī*m = tōk ʾu̇ḥuzzat bȧnē YŚRʾL ʿārīm ʾarbaʿīm = šȧmō*nǟ = migrȧšē = hin[n]
42a tihyēna(h) ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ ʿīr ʿīr = migrašē = ha sȧbībō*t-ē = ha
b kin = kul[l] ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
43a wa = yittin YHWH = YŚRʾL ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr nišbaʿ
aRI la = ti[t]t = ʾȧbōt-a = m
b wa = yī*rašū = ha
c wa = yišïbū b-a = h
44a wa = yanïḥ YHWH la = him mis = sabīb
b = kul[l] ʾȧšr nišbaʿ = ʾȧbōt-a = m
c = lō(ʾ) ʿamad ʾīš = pȧnē = him mik = kul[l] ʾō*yïbē = him
d ʾȧt kul[l] ʾō*yïbē = him natan YHWH = yad-a = m
45a lō(ʾ) napal dabar mik = kul[l] ha = dabar ha = ṭōb
aR ʾȧšr dibbïr YHWH ʾil bēt YŚRʾL
b ha = kul[l] bā(ʾ)
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]