[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 19

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiṣē(ʾ) ha = gōral ha = šinī = ŠMʿWN = maṭṭē(h) bȧnē ŠMʿWN = mišpȧḥōt-a = m
b wa = yïhy nïḥlat-a = m = tōk nïḥlat bȧnē YHWDH
2x wa = yïhy la = him = nïḥlat-a = m BʾR ŠBʿ = ŠBʿ = MWLDH
3v = ḤṢR ŠWʿL = BLH wa = ʿṢM
4v = ʾLTWLD = BTWL = ḤRMH
5v = ṢQLG = BYT ha = MRKBWT = ḤṢR SWSH
6v = BYT LBʾWT = ŠRWḤN
a ʿārīm šȧlō*š ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
7vv ʿYN RMWN wa = ʿTR = ʿŠN
a ʿārīm ʾarbaʿ = ḥaṣïrē = hin[n]
8vv = kul[l] ha = ḥaṣïrīm
vR ʾȧšr sȧbībōt ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
v ʿad BʿL-at BʾR RʾM-at NGB
a zō(ʾ)t nïḥlat maṭṭē(h) bȧnē ŠMʿWN = mišpȧḥō*t-a = m
9a mi[n] = ḥabl bȧnē YHWDH nïḥlat bȧnē ŠMʿWN
b hayā ḥilq bȧnē YHWDH rab[b] mi[n] = him
c wa = yinḥȧlū bȧnē ŠMʿWN = tōk nïḥlat-a = m
10a wa = yïʿl ha = gōral ha = šȧlīšī = bȧnē ZBWLN = mišpȧḥō*t-a = m
b wa = yïhy gȧbūl nïḥlat-a = m ʿad ŚRYD
11a = ʿalā gȧbūl-a = m = [h]a = yamm-a-h = MRʿLH
b = pagaʿ = DBŠT
c = pagaʿ ʾil ha = naḥl
cR ʾȧšr ʿal pȧnē YQNʿM
12a = šāb miś = ŚRYD qidm-a-h mizraḥ ha = šamš ʿal gȧbūl KSLT TBR
b = yaṣā(ʾ) ʾil ha = DBRT
c = ʿalā YPYʿ
13a = miš = šam[m] ʿabar qidm-a-h mizraḥ-a-h GT-a-h ḤPR ʿT-a-h QṢYN
b = yaṣā(ʾ) RMWN ha = m˙tuʾ[ʾ]ar ha = NʿH
14a = nasab[b] ʾō*t = ō ha = gȧbūl miṣ = ṣȧpōn ḤNTN
b = hayū tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w gē[ʾ] YPTḤ ʾL
15v = QṬT = NHLL = ŠMRWN = YDʾLH = BYT LḤM
a ʿārīm šïttēm ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
16x zō(ʾ)t nïḥlat bȧnē ZBWLN = mišpȧḥōt-a = m ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ḥaṣïrē = hin[n]
17x = YŚŚKR yaṣā(ʾ) ha = gōral ha = rȧbīʿī = bȧnē YŚŚKR = mišpȧḥōt-a = m
18x wa = yïhy gȧbūl-a = m YZRʿʾL-a-h = ha = KSWLT = ŠWNM
19v = ḤPRYM = ŠYʾN = ʾNḤRT
20v = ha = RBYT = QŠYWN wa = ʾBṢ
21v = RMT = ʿYN GNYM = ʿYN ḤDH = BYT PṢṢ
22a = pagaʿ ha = gȧbūl = TBWR = ŠḤṢWMH = BYT ŠMŠ
b = hayū tō*ṣȧʾōt gȧbūl-a = m ha = YRDN
c ʿārīm ši[š]š ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
23x zō(ʾ)t nïḥlat maṭṭē(h) bȧnē YŚŚKR = mišpȧḥō*t-a = m ha = ʿārīm = ḥaṣïrē = hin[n]
24x wa = yiṣē(ʾ) ha = gōral ha = ḥȧmīšī = maṭṭē(h) bȧnē ʾŠR = mišpȧḥōt-a = m
25x wa = yïhy gȧbūl-a = m ḤLQT = ḤLY wa = BṬN = ʾKŠP
26v = ʾLMLK = ʿMʿD = MŠʾL
a = pagaʿ = KRML ha = yamm-a-h = = ŠYḤWR LBNT
27a = šāb mizraḥ ha = šamš BYT DGN
b = pagaʿ = ZBLWN = = gē[ʾ] YPTḤ ʾL ṣapōn-a-h BYT ha = ʿMQ = NʿYʾL
c = yaṣā(ʾ) ʾil KBWL miś = śïmō(ʾ)*l
28v = ʿBRN = RḤB = ḤMWN = QNH ʿad ṢYDWN rabbā
29a = šāb ha = gȧbūl ha = RM-ā = ʿad ʿīr mibṣar ṢR
b = šāb ha = gȧbūl ḤSH
c wa = yihyū tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w ha = yamm-a-h mi[n] = ḤBL ʾKZYB-a-h
30v = ʿMH = ʾPQ = RḤB
a ʿārīm ʿȧśrīm = šïttaym = ḥaṣïrē = hin[n]
31a zō(ʾ)t nïḥlat maṭṭē(h) bȧnē ʾŠR = mišpȧḥō*t-a = m ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ḥaṣïrē = hin[n]
32x = bȧnē NPTLY yaṣā(ʾ) ha = gōral ha = šiššī = bȧnē NPTLY = mišpȧḥō*t-a = m
33a wa = yïhy gȧbūl-a = m mi[n] = ḤLP mi[n] = ʾLWN = ṢʿNNYM = ʾDMY ha = NQB = YBNʾL ʿad LQWM
b wa = yïhy tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w ha = YRDN
34a = šāb ha = gȧbūl yamm-a-h ʾZNWT TBWR
b = yaṣā(ʾ) miš = šam[m] ḤWQQ-a-h
c = pagaʿ = ZBLWN min = nagb
d = = ʾŠR pagaʿ miy = yam[m]
e = = YHWDH ha = YRDN mizraḥ ha = šamš
35x = ʿārē mibṣar ha = ṢDYM ṢR = ḤMT RQT = KNRT
36v = ʾDMH = ha = RM-ā = ḤṢWR
37v = QDŠ = ʾDRʿY = ʿYN ḤṢWR
38v = YRʾWN = MGDL ʾL ḤRM = BYT ʿNT = BYT ŠMŠ
a ʿārīm tïšʿ ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
39x zō(ʾ)t nïḥlat maṭṭē(h) bȧnē NPTLY = mišpȧḥō*t-a = m ha = ʿārīm = ḥaṣïrē = hin[n]
40x = maṭṭē(h) bȧnē DN = mišpȧḥō*t-a = m yaṣā(ʾ) ha = gōral ha = šȧbīʿī
41x wa = yïhy gȧbūl nïḥlat-a = m ṢRʿ-ā = ʾŠTʾWL = ʿYR ŠMŠ
42v = ŠʿLBYN = ʾYLWN = YTLH
43v = ʾYLWN = TMN-at-a-h = ʿQRWN
44v = ʾLTQH = GBTWN = BʿL-at
45v = YHD = BNY BRQ = GT RMWN
46v = MY ha = YRQWN = ha = RQWN ʿim[m] ha = gȧbūl mūl YPW
47a wa = yiṣē(ʾ) gȧbūl bȧnē DN mi[n] = him
b wa = yïʿlū bȧnē DN
c wa = yillaḥïmū ʿim[m] LŠM
d wa = yilku̇dū ʾōt-a = h
e wa = yakkū ʾōt-a = h = ḥarb
f wa = yī*rȧšū ʾōt-a = h
g wa = yišïbū b-a = h
h wa = yiqrȧʾū = LŠM DN = šim DN ʾȧbī = him
48x zō(ʾ)t nïḥlat maṭṭē(h) bȧnē DN = mišpȧḥō*t-a = m ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ḥaṣïrē = hin[n]
49a wa = y˙kallū
aI = nḥul ʾat ha = ʾarṣ = gȧbūlō*t-ē = ha
b wa = yittïnū bȧnē YŚRʾL nïḥlā = YHWŠʿ bin NWN = tōk-a = m
50a ʿal YHWH natȧnū l = ō ʾat ha = ʿīr
aR ʾȧšr šaʾal
a ʾat TMN-at SRḤ = har[r] ʾPRYM
b wa = yibnǟ ʾat ha = ʿīr
c wa = yišib b-a = h
51a ʾil⁺ǟ ha = nïḥalō*t
aR ʾȧšr niḥ[ḥ]ïlū ʾLʿZR ha = kō*hin = YHWŠʿ bin NWN = rā(ʾ)šē ha = ʾabōt = maṭṭōt bȧnē YŚRʾL = gōral = ŠLH = pȧnē YHWH patḥ ʾuhl mōʿid
b wa = y˙kallū
bI mi[n] = ḥalliq ʾat ha = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]