[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 17

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ha = gōral = maṭṭē(h) MNŠH
b hū(ʾ) bu̇ku(w)r YWSP
cP = MKYR bu̇ku(w)r MNŠH ʾȧbī ha = GLʿD
d hū(ʾ) hayā ʾīš milḥamā
c wa = yïhy l = ō ha = GLʿD = ha = BŠN
2a wa = yïhy = bȧnē MNŠH ha = nōtarīm = mišpȧḥō*t-a = m = bȧnē ʾBYʿZR = = bȧnē ḤLQ = = bȧnē ʾŚRYʾL = = bȧnē ŠKM = = bȧnē ḤPR = = bȧnē ŠMYDʿ
b ʾil⁺ǟ bȧnē MNŠH bin YWSP ha = zȧkarīm = mišpȧḥō*t-a = m
3aP = = ṢLPḤD bin ḤPR bin GLʿD bin MKYR bin MNŠH
a lō(ʾ) hayū l = ō banīm
b ʾim banōt
c = ʾil⁺ǟ šïmōt bȧnō*t-a(y) = w MḤLH = NʿH ḤGLH MLKH = TRṢH
4a wa = tiqrabna(h) = pȧnē ʾLʿZR ha = kō*hin = = pȧnē YHWŠʿ bin NWN = = pȧnē ha = nȧśīʾīm
aI = (ʾ)mur
b YHWH ṣiwwā ʾat MŠH
bI la = ti[t]t la = nïḥlā = tōk ʾaḥ⁺ē =
c wa = yittin la = him ʾil YHWH nïḥlā = tōk ʾȧḥē ʾȧbī = hin[n]
5a wa = yippu̇lū ḥabȧlē MNŠH ʿȧśarā = bad[d] mi[n] = ʾarṣ ha = GLʿD = ha = BŠN
aR ʾȧšr mi[n] = ʿibr = [h]a = YRDN
6a bȧnōt MNŠH naḥȧlū nïḥlā = tōk ban-a(y) = w
b = ʾarṣ ha = GLʿD hayȧtā = bȧnē MNŠH ha = nōtarīm
7a wa = yïhy gȧbūl MNŠH mi[n] = ʾŠR ha = MKMTT
aR ʾȧšr ʿal pȧnē ŠKM
b = halak ha = gȧbūl ʾil ha = yamīn ʾil yō*šïbē ʿYN TPWḤ
8a = MNŠH hayȧtā ʾarṣ TPWḤ
b = TPWḤ ʾil gȧbūl MNŠH = bȧnē ʾPRYM
9a = yarad ha = gȧbūl naḥl QNH nagb-a-h = [h]a = naḥl
b ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ʾPRYM = tōk ʿārē MNŠH
c = gȧbūl MNŠH miṣ = ṣȧpōn = [h]a = naḥl
d wa = yïhy tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w ha = yamm-a-h
10a nagb-a-h = ʾPRYM
b = ṣapōn-a-h = MNŠH
c wa = yïhy ha = yam[m] gȧbūl = ō
d = = ʾŠR yipgȧʿū-n miṣ = ṣapōn
e = = YŚŚKR mim = mizraḥ
11x wa = yïhy = MNŠH = YŚŚKR = = ʾŠR BYT ŠʾN = bȧnōt-ē = ha = YBLʿM = bȧnōt-ē = ha = ʾat yō*šïbē DʾR = bȧnōt-ē = ha = yō*šïbē ʿYN DR = bȧnō*t-ē = ha = yō*šïbē TʿNK = bȧnō*t-ē = ha = yō*šïbē MGDW = bȧnōt-ē = ha šȧlušt ha = napt
12a = lō(ʾ) yaku̇lū bȧnē MNŠH
aI = hōrīš ʾat ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
b wa = yōʾil ha = KNʿN-ī
bI la = šïbt = [h]a = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
13a wa = yïhy
b ḥazȧqū bȧnē YŚRʾL
c wa = yittïnū ʾat ha = KNʿN-ī la = mas[s]
d = hōriš lō(ʾ) hōrīš = ō
14a wa = y˙dabbïrū bȧnē YWSP ʾit[t] YHWŠʿ
aI = (ʾ)mur
b maddūʿ natatta(h) l = ī nïḥlā gōral ʾȧḥ⁺ad = ḥabl ʾȧḥ⁺ad
c = ʾȧnī ʿam[m] rab[b]
d ʿad ʾȧšr ʿad kō(h) bir[rï]k-a = YHWH
15a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him YHWŠʿ
b ʾim ʿam[m] rab[b] ʾattā
c ʿlē(h) = ka ha = yaʿr-a-h
d = bir[r]ē(ʾ)ta = ka šam[m] = ʾarṣ ha = PRZ-ī = ha = RPʾ-īm
e ʾāṣ = ka har[r] ʾPRYM
16a wa = yō(ʾ)mïrū bȧnē YWSP
b lō(ʾ) yimmaṣē(ʾ) la = ha = har[r]
c = rakb barzil[l] = kul[l] ha = KNʿN-ī ha = yō*šib = ʾarṣ ha = ʿimq
d = ʾȧšr = BYT ŠʾN = bȧnōt-ē = ha
e = = ʾȧšr = ʿimq YZRʿʾL
17a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil bēt YWSP = ʾPRYM = = MNŠH
aI = (ʾ)mur
b ʿam[m] rab[b] ʾattā
c = kuḥ[ḥ] gadu(w)l l-a = k
d lō(ʾ) yihyǟ = ka gōral ʾȧḥ⁺ad
18a har[r] yihyǟ l-a = k
b yaʿr hū(ʾ)
c = bir[r]ē(ʾ)t = ō
d = hayā = ka tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w
e tōrīš ʾat ha = KNʿN-ī
f rakb barzil[l] l = ō
g ḥazaq hū(ʾ)
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]