[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 44

[ Textanmerkungen ]

1a = ʿïtt-a(h) šmaʿ
aV YʿQB ʿabd = ī = YŚRʾL
aVR baḥartī b = ō
2a kō(h) ʾamar YHWH ʿō*ś-i = ka = yō*ṣir = ka
b mib = baṭn yïʿzu̇r-ak = ka
c ʾal tīrā(ʾ)
cV ʿabd = ī YʿQB = YŠRWN
cVR baḥartī b = ō
3a ʾiṣ⁺uq maym ʿal ṣamē(ʾ)
b = nō*zïlīm ʿal yabbašā
c ʾiṣ⁺uq rūḥ = ī ʿal zarʿ-i = ka
d = bȧrȧkat = ī ʿal ṣaʾṣaʾē = ka
4x = ṣamȧḥū = bēn ḥaṣīr = ʿȧrabīm ʿal yȧbȧlē maym
5a yō(ʾ)mïr
b = YHWH ʾanī
c = yiqrā(ʾ) = šim YʿQB
d = yiktub yad = ō
e = YHWH
f = = šim YŚRʾL y˙kannǟ
6a kō(h) ʾamar YHWH malk YŚRʾL = gō*ʾïl = ō YHWH ṣȧbaʾōt
b ʾȧnī rī(ʾ)šōn
c = ʾȧnī ʾaḥrōn
d = mib = balʿad-ay = [y] ʾēn ʾïlō*hīm
7a = ka-mō =
b yiqrā(ʾ)
c = yaggīd-i = ha
d = yïʿru̇k-i = ha l = ī
dI miś = śūm = ī ʿam[m] ʿōlam = ʾō*tiy⁺ōt
e = ʾȧšr tabō*(ʾ)na(h)
f yaggīdū la =
8a ʾal tipḥȧdū
b = ʾal tī*rȧhū
c = lō(ʾ) mi[n] = ʾaz hišmaʿtī = ka
d = higgadtī
e = ʾattim ʿē*d-ay = [y]
f = yiš ʾïlōh mib = balʿad-ay = [y]
g = ʾēn ṣūr
h bal yadaʿtī
9a yō*ṣïrē pasl kull-a = m tuhw
b = ḥȧmūdē = him bal yōʿīlū
cP = ʿē*dē = him
c him⁺a(h) bal yirʾū
d = bal yidïʿū
e = maʿn yibō*šū
10a yaṣar ʾil
b = pasl nasak
bI = biltī hōʿīl
11a hin[n] kul[l] ḥȧbir-a(y) = w yibō*šū
bP = ḥar[r]āšīm
b him⁺a(h) mi[n] = ʾadam
c yitqabbïṣū kull-a = m
d yïʿmudū
e yipḥȧdū
f yibō*šū yaḥd
12a ḥar[r]āš barzil[l] maʿṣad
b = paʿal = [h]a = paḥ⁺am
c = = [h]a = maqqabōt yī*ṣ⁺ȧr-i = hu(w)
d wa = yipʿal-i = hu(w) = zïrōʿ kuḥ[ḥ] = ō
e gam raʿib
f = ʾēn kuḥ[ḥ]
g lō(ʾ) šatā maym
h wa = yīʿap
13a ḥar[r]āš ʿiṣīm naṭā qaw[w]
b y˙taʾ[ʾ]ïr-i = hu(w) = [h]a = śard
c yïʿś-i = hu(w) = [h]a = maqṣū*ʿōt
d = = [h]a = mȧḥūgā y˙taʾ[ʾ]u̇r-i = hu(w)
e wa = yïʿś-i = hu(w) = tabnīt ʾīš
f = tipʾart ʾadam
fI la = šïbt bayt
14aIP = krut l = ō ʾȧrazīm
a wa = yiqqaḥ tirzā = ʾallōn
b wa = y˙ʾammiṣ l = ō = ʿïṣē yaʿr
c naṭaʿ ʾurn
d = gašm y˙gaddil
15a = hayā = ʾadam
aI = baʿ[ʿ]ir
b wa = yiqqaḥ mi[n] = him
c wa = yaḥum[m]
d ʾap yaśśīq
e = ʾapā laḥm
f ʾap yipʿal ʾil
g wa = yištaḥw
h ʿaśā = hu(w) pasl
i wa = yisgud la =
16a ḥiṣy = ō śarap b˙-mō ʾiš
b ʿal ḥiṣy = ō baśar yō(ʾ)kil
c yiṣlǟ ṣalīy
d = yiśbaʿ
e ʾap yaḥum[m]
f = yō(ʾ)mïr
gJ haʾaḥ
g ḥammōtī
h raʾītī ʾūr
17a = š(ʾ)ērīt = ō = ʾil ʿaśā = pȧsl = ō
b yisgu(w)d l = ō
c = yištaḥw
d = yitpallil ʾil-a(y) = w
e = yō(ʾ)mïr
f haṣṣīl-i =
g ʾil = ī ʾattā
18a lō(ʾ) yadȧʿū
b = lō(ʾ) yabīnū
c ṭaḥ[ḥ]
cI1 mi[n] = rʾōt ʿēnē = him
cI2 mi[n] = haśkīl libbō*t-a = m
19a = lō(ʾ) yašīb ʾil libb = ō
b = lō(ʾ) dïʿt
c = lō(ʾ) tȧbūnā
cI = (ʾ)mur
d ḥiṣy = ō śaraptī b˙-mō ʾiš
e = ʾap ʾapītī ʿal gaḥ[ḥ]al-a(y) = w laḥm
f ʾiṣlǟ baśar
g = ʾō[ʾ]kil
h = yȧtr = ō = tōʿibā ʾiʿśǟ
i = būl ʿiṣ ʾisgu(w)d
20a rō*ʿǟ ʾipr
b lib[b] hūtal[l]
c hiṭṭā = hu(w)
d = lō(ʾ) yaṣṣīl ʾat napš = ō
e = lō(ʾ) yō(ʾ)mïr
f = lō(wʾ) šaqr = yȧmīn = ī
21a zkur ʾil⁺ǟ
aV YʿQB = YŚRʾL
b ʿabd = ī ʾattā
c yȧṣartī = ka
d ʿabd l = ī ʾattā
eV YŚRʾL
e lō(ʾ) tinnaš-i =
22a maḥītī = [h]a = ʿāb pȧšaʿē = ka
b = = [h]a = ʿanan ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt-ē = ka
c šūb-a(h) ʾil-ay = [y]
d gȧʾaltī = ka
23a runnū
aV šamaym
b ʿaśā YHWH
c harīʿū
cV taḥtī*y⁺ōt ʾarṣ
d piṣḥū
dV1 har[r]īm
d rinnā
dV2 yaʿr = kul[l] ʿiṣ b = ō
e gaʾal YHWH YʿQB
f = = YŚRʾL yitpaʾ[ʾ]ar
24a kō(h) ʾamar YHWH gō*ʾïl-i = ka = yō*ṣir = ka mib = baṭn
b ʾanō*kī YHWH
c ʿō*śǟ kul[l]
d nō*ṭǟ šamaym = badd = ī
e rō*qïʿ ha = ʾarṣ
f ʾitt = ī
25a mipir[r] ʾō*tōt baddīm
b = qō*sïmīm y˙hōlil
c mišīb ḥȧkamīm ʾaḥōr
d = dïʿt-a = m y˙śakkil
26a miqīm dȧbar ʿabd = ō
b = ʿïṣat malʾak-a(y) = w yašlīm
c ha = ʾō*mir = YRWŠLM
d tūšab
e = = ʿārē YHWDH
f tibbanēna(h)
g = ḥurȧbōt-ē = ha ʾ˙qōmim
27a ha = ʾō*mir = [h]a = ṣūlā
b ḥrubī
c = nahȧrō*t-ay = k ʾōbīš
28a ha = ʾō*mir = KWRŠ
b rō*ʿ = ī
c = kul[l] ḥipṣ = ī yašlī*m
dI = = (ʾ)mur = YRWŠLM
d tibbanǟ
e = hēkal tiwwasid
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]