[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 4

[ Textanmerkungen ]

1a = hiḥzīqū šabʿ našīm = ʾīš ʾȧḥ⁺ad = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aI = (ʾ)mur
b laḥm-i = nō(ʾ)kil
c = śimlat-i = nilbaš
d raq[q] yiqqarē(ʾ) šim = ka ʿal-ē =
e ʾsup ḥarpat-i =
2a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yihyǟ ṣamḥ YHWH = ṣȧby = = kabōd
b = pïry ha = ʾarṣ = gaʾōn = = tipʾart = pȧli(y)ṭat YŚRʾL
3a = hayā
bP ha = nišʾar = ṢYWN = ha = nōtar = YRWŠLM
b qadu(w)š yi[ʾ]ʾamir l = ō
c kul[l] ha = katūb = [h]a = ḥayyīm = YRWŠLM
4a ʾim raḥaṣ ʾȧdō*n-ay = [y] ʾȧt ṣuʾat bȧnōt ṢYWN
b = ʾat dȧmē YRWŠLM yadīḥ miq = qȧrb-a = h = rūḥ mišpaṭ = = rūḥ baʿ[ʿ]ir
5a = barā(ʾ) YHWH ʿal kul[l] mȧkōn har[r] ṢYWN = ʿal miqraʾ-i = ha ʿanan yōm-am = ʿašan = nugh ʾiš lah[h]abā layl-a(h)
b ʿal kul[l] kabōd ḥuppā
6x = sukkā tihyǟ = ṣil[l] yōm-am mi[n] = ḥurb = = maḥsǟ = = mistōr miz = zarm = mim = maṭar
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]