[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 29

[ Textanmerkungen ]

1a hōy ʾRYʾL ʾRYʾL qiryat
aR ḥanā DWD
b sïpū šanā ʿal šanā
c ḥaggīm yinqupū
2a = hïṣīqōtī = ʾRYʾL
b = hayȧtā taʾnī*y⁺ā = ʾȧn(i)y⁺ā
c = hayȧtā l = ī = ʾRYʾL
3a = ḥanītī = [h]a = dūr ʿal-ay = k
b = ṣartī ʿal-ay = k muṣṣab
c = hïqīmō*tī ʿal-ay = k mȧṣū*rō*t
4a = šapalt mi[n] = ʾarṣ
b t˙dabbirī
c = mi[n] = ʿapar tiššaḥ[ḥ] ʾimrat-i = k
d = hayā = ʾōb mi[n] = ʾarṣ qōl-i = k
e = mi[n] = ʿapar ʾimrat-i = k t˙ṣapṣip
5a = hayā = ʾabaq daq[q] hȧmōn zār-ay = k
b = = mō*ṣ ʿō*bir hȧmōn ʿar[r]īṣīm
c = hayā = patʿ pitʾ-um
6x mi[n] = ʿim[m] YHWH ṣȧbaʾōt tippaqid = raʿm = = raʿš = qōl gadu(w)l sūpā = sȧʿarā = lahb ʾiš ʾōkilā
7x = hayā = ḥ˙lōm ḥȧzōn laylā hȧmōn kul[l] ha = gōyī*m ha = ṣō*bïʾīm ʿal ʾRYʾL = kul[l] ṣō*b[ïʾ]ē = ha = mȧṣō*dat-a = h = ha = mïṣīqīm l-a = h
8a = hayā
b = ʾȧšr yïḥlum ha = raʿib
c = hinni(h) ʾōkil
d = hiqīṣ
e = rēqā napš = ō
f = = ʾȧšr yïḥlum ha = ṣamē(ʾ)
g = hinni(h) šō*tǟ
h = hiqīṣ
i = hinni(h) ʿayip
j = napš = ō šōqiqā
k kin yihyǟ hȧmōn kul[l] ha = gōyī*m ha = ṣō*bïʾīm ʿal har[r] ṢYWN
9a hitmahmïhū
b = tmahū
c hištaʿšȧʿū
d wa = šuʿ[ʿ]ū
e šak˙rū
f = lō(ʾ) yayn
g nāʿū
h = lō(ʾ) šikar
10a nasak ʿȧl-ē = kim YHWH rūḥ tardimā
b wa = y˙ʿaṣṣim ʾat ʿēnē = kim
bV ʾat ha = nȧbīʾīm
c = ʾat rā(ʾ)šē = kim
cV ha = ḥō*zīm
c kissā
11a wa = tïhy la = kim ḥazūt ha = kul[l] = dȧbȧrē ha = sipr ha = ḥatūm
aR ʾȧšr yittïnū ʾō*t = ō ʾil yōdiʿ [h]a = sipr
aI = (ʾ)mur
b qrā(ʾ) nā(ʾ)
c = ʾamar
d lō(ʾ) ʾūkal
e ḥatūm hū(ʾ)
12a = nittan ha = sipr
b ʿal ʾȧšr lō(ʾ) yadaʿ sipr
bI = (ʾ)mur
c qrā(ʾ) nā(ʾ)
d = ʾamar
e lō(ʾ) yadaʿtī sipr
13a wa = yō(ʾ)mir ʾȧdō*n-ay = [y]
b yaʿn niggaš ha = ʿam[m] ha = = = w
c = = śȧpat-a(y) = w kibbïdū =
d = libb = ō riḥ[ḥ]aq mim-min⁺ = ī
e wa = tïhy yirʾat-a = m ʾō*t = ī miṣwat ʾȧnašīm m˙lummadā
14a la-kin hin[nï] = yōsī*p
aI = haplī(ʾ) ʾat ha = ʿam[m] ha = haplē(ʾ) wa = palʾ
b = ʾabȧdā ḥukmat ḥȧkam-a(y) = w
c = bīnat nȧbō*n-a(y) = w tistattar
15a hōy ha = maʿmīqīm mi[n] = YHWH
aI = [h]asti*r ʿiṣā
b = hayā = maḥšak maʿśē = him
c wa = yō(ʾ)mïrū
d rō*ʾ-i =
e = yōdïʿ-i =
16a hïpk = kim
b ʾim = ḥumr ha = yō*ṣir yi[ḥ]ḥašib
c yō(ʾ)mïr maʿśǟ = ʿō*ś-i = hu(w)
d lō(ʾ) ʿaś-a =
e = yiṣr ʾamar = yōṣïr = ō
f lō(ʾ) hibīn
17a = lō(wʾ) ʿōd mʿaṭ mizʿar
b = šāb LBNWN = [h]a = karmil
c = ha = karmil = [h]a = yaʿr yi[ḥ]ḥašib
18a = šamïʿū = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ha = ḥir[rï]šīm dȧbȧrē sipr
b = mi[n] = ʾupl = mi[n] = ḥušk ʿēnē ʿiw[wï]rīm tirʾēna(h)
19a = yasȧpū ʿȧnawīm = YHWH śimḥā
b = ʾibyōnē ʾadam = qȧdu(w)š YŚRʾL yagīlū
20a ʾapis ʿar[r]īṣ
b = kalā lē*ṣ
c = nikrȧtū kul[l] šō*qïdē ʾawn
21v maḥṭīʾē ʾadam = dabar
a = = [h]a = mōkīḥ = [h]a = šaʿr y˙qō*šū-n
b wa = yaṭṭū = [h]a = tuhw ṣaddīq
22a la-kin kō(h) ʾamar YHWH ʾil bēt YʿQB
aR ʾȧšr padā ʾat ʾBRHM
b lō(ʾ) ʿïtt-a(h) yibōš YʿQB
c = lō(ʾ) ʿïtt-a(h) pan-a(y) = w yiḥwarū
23a
aI = rʾō*t = ō yȧlad-a(y) = w maʿśē(h) yad-ay = [y] = qȧrb = ō
a yaqdīšū šïm = ī
b = hiqdīšū ʾat qȧdu(w)š YʿQB
c = ʾat ʾïlō*hē YŚRʾL yaʿrīṣū
24a = yȧdaʿū tō*ʿē rūḥ bīnā
b = rōgïnīm yilmȧdū laqḥ
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]