[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 28

[ Textanmerkungen ]

1a hōy ʿȧṭart giʾ[ʾ]ūt šikkō*rē ʾPRYM
b = ṣīṣ nō*bil ṣȧby tipʾart = ō
bR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š gē(ʾ) šȧmanīm hȧlūmē yayn
2a hinni(h) ḥazaq = ʾammī*ṣ = ʾȧdō*n-ay = [y]
b = zarm barad śaʿr qaṭb = zarm maym kabbīrīm šō*ṭïpīm hin⁺īḥ = [h]a = ʾarṣ = yad
3x = raglaym ti[r]ramasna(h) ʿȧṭart giʾ[ʾ]ūt šikkōrē ʾPRYM
4a = hayȧtā ṣīṣat nō*bil ṣȧby tipʾart = ō
aR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š gē(ʾ) šȧmanīm
a = bikkūr-a = h = ṭarm qayṣ
b ʾȧšr yirʾǟ ha = rō*ʾǟ ʾōt-a = h
c = ʿōd-a = h = kapp = ō
d yiblaʿ-an = [h]a(h)
5x = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yihyǟ YHWH ṣȧbaʾōt = ʿȧṭart ṣȧby = = ṣȧpīrat tipʾarā = š˙ʾār ʿamm = ō
6v = = rūḥ mišpaṭ = [h]a = yōšib ʿal ha = mišpaṭ = = gȧbūrā mïšībē milḥamā šaʿr-a-h
7a = gam ʾil⁺ǟ = [h]a = yayn šagū
b = = [h]a = šikar taʿū
c kō*hin = nabī(ʾ) šagū = [h]a = šikar
d niblȧʿū min ha = yayn
e taʿū min ha = šikar
f šagū = [h]a = ruʾ[y]
g pāqū pȧlīlī*y⁺ā
8x kul[l] šulḥānōt malïʾū qī(ʾ) ṣuʾā bȧly maqōm
9a ʾat yōrǟ diʿā
b = ʾat yabīn šȧmūʿā
c gȧmūlē mi[n] = ḥalab
d ʿattīqē miš = šadaym
10a ṣaw[w] la = ṣaw[w]
b ṣaw[w] la = ṣaw[w]
c qaw[w] la = qaw[w]
d qaw[w] la = qaw[w]
e zu̇ʿēr šam[m]
f zu̇ʿēr šam[m]
11x = laʿȧgē śapā = = lašōn ʾaḥ⁺ïrt y˙dabbir ʾil ha = ʿam[m] ha =
12a ʾȧšr ʾamar ʾïl-ē = him
b zō(ʾ)t ha = mȧnūḥā
c hanīḥū = [h]a = ʿayip
d = zō(ʾ)t ha = margiʿā
e = lō(ʾ) ʾabū(ʾ)
eI šmu(w)ʿ
13a = hayā la = him dȧbar YHWH
b ṣaw[w] la = ṣaw[w]
c ṣaw[w] la = ṣaw[w]
d qaw[w] la = qaw[w]
e qaw[w] la = qaw[w]
f zu̇ʿēr šam[m]
g zu̇ʿēr šam[m]
h = maʿn yilïkū
i = kašȧlū ʾaḥōr
j = nišbarū
k = nōqȧšū
l = nilkadū
14a la-kin šimʿū dȧbar YHWH
aV1 ʾanȧšē laṣōn
aV2 mō*šïlē ha = ʿam[m] ha =
aV2R ʾȧšr = YRWŠLM
15a ʾȧmartim
b karatnū b˙rīt ʾit[t] mawt
c = ʿim[m] š˙ʾōl ʿaśīnū ḥō*zǟ
d šayṭ šōṭip
e ʿabar
d lō(ʾ) yȧbōʾ-i =
f śamnū kazab maḥs-i =
g = = [h]a = šaqr nistarnū
16a la-kin kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b hin[nï] = yissad = ṢYWN ʾabn ʾabn buḥn pinnat yȧqȧrat mūsad mūs⁺ad
c ha = maʾmīn lō(ʾ) yaḥīš
17a = śamtī mišpaṭ = qaw[w]
b = ṣȧdaqā = mišqalt
c = yaʿā barad maḥsē(h) kazab
d = sitr maym yišṭupū
18a = kuppar b˙rīt = kim ʾit[t] mawt
b = ḥazūt = kim ʾit[t] š˙ʾōl lō(ʾ) taqūm
cP šōṭ šōṭip
d yïʿbur
c = hȧyītim l = ō = mirmas
19aI mid = ʿubr = ō
a yiqqaḥ ʾat = kim
b = [h]a = buqr = [h]a = buqr yïʿbur = [h]a = yōm = = [h]a = laylā
c = hayā raq[q] zȧwaʿā
cI habīn šȧmūʿā
20a qaṣar ha = maṣṣaʿ
aI mi[n] = hiśtar[r]iʿ
b = ha = massikā ṣar[r]ā
bI = hitkannis
21a = har[r] PRṢYM yaqūm YHWH
b = ʿimq = GBʿWN yirgaz
bI1 = ʿśōt maʿś-i = hu(w)
c zār maʿś-i = hu(w)
bI2 = = ʿbud ʿïbō*dat = ō
d nukrī*y⁺ā ʿïbō*dat = ō
22a = ʿïtt-a(h) ʾal titlōṣaṣū
b pan yiḥzȧqū mō[ʾ]sïrē = kim
c kalā = niḥraṣā šamaʿtī mi[n] = ʾit[t] ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH ṣȧbaʾōt ʿal kul[l] ha = ʾarṣ
23a haʾzīnū
b = šimʿū qōl = ī
c haqšībū
d = šimʿū ʾimrat = ī
24a = kul[l] ha = yōm yïḥruš ha = ḥō*riš
aI = zruʿ
b y˙pattïḥ
c = y˙śaddid ʾadȧmat = ō
25a = lō(wʾ) ʾim šiwwā panē = ha
b = hipīṣ qaṣḥ
c = kammō*n yizruq
d = śām ḥiṭṭā śu(w)r[r]ā = ś˙ʿō*rā nisman = kussamt gȧbū*lat = ō
26a = yissȧr = ō = [h]a = mišpaṭ
b ʾïlō*h-a(y) = w yōr-an = [h]u(w)
27a lō(ʾ) = [h]a = ḥarūṣ yūdaš qaṣḥ
b = ʾōpan ʿȧgalā ʿal kammō*n yussab[b]
c = [h]a = maṭṭǟ yi[ḥ]ḥabiṭ qaṣḥ
d = kammō*n = [h]a = šïbṭ
28a laḥm yūdaq[q]
b lō(ʾ) la = naṣḥ ʾadōš yȧdūš-an = [h]u(w)
c = hamam gȧlgal[l] ʿagȧlat = ō = paraš-a(y) = w
d lō(ʾ) yȧduqq-an = [h]u(w)
29a gam zō(ʾ)t mi[n] = ʿim[m] YHWH ṣȧbaʾōt yaṣaʾā
b hiplī(ʾ) ʿiṣā
c higdīl tūšī*y⁺ā
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]