[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 27

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yipqud YHWH = ḥarb = ō ha = qašā = ha = gȧdu(w)lā = ha = ḥȧzaqā ʿal liwyatān naḥaš bar[r]ī*ḥ = ʿal liwyatān naḥaš ʿȧqal⁺atōn
b = harag ʾat ha = tannīn
bR ʾȧšr = [h]a = yam[m]
2a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) karm ḥamd
b ʿannū l-a = h
3a ʾȧnī YHWH nō*ṣïr-a = h
b = rȧgaʿīm ʾašq-an = [h]a(h)
c pan yipqud ʿal-ē = ha
d layl-a(h) wa = yōm ʾiṣṣu̇r-an = [h]a(h)
4a ḥimā ʾēn l = ī
b yittïn-i = šamīr šayt
c = [h]a = milḥamā ʾipśȧʿ-a(h) b-a = h
d ʾȧṣīt-an = [h]a(h) yaḥd
5a ʾō yaḥziq = maʿu(w)zz = ī
b yïʿśǟ šalōm l = ī
c šalōm yïʿśǟ l = ī
6a ha = bāʾīm
b yašriš YʿQB
c yaṣīṣ
d = paraḥ YŚRʾL
e = malïʾū pȧnē tibil tȧnūbā
7a ha = = makkat makk-i = hu(w) hikkā = hu(w)
b ʾim = harg hȧrū*g-a(y) = w hur⁺ag
8a = sā(ʾ)s⁺ȧʾā
aI = šal[lï]ḥ-a = h
a tȧrīb-an = [h]a(h)
b hagā = rūḥ = ō ha = qašā = yōm qadīm
9a la-kin = zō(ʾ)t y˙kuppar ʿȧwō*n YʿQB
b = kul[l] pïry hasī*r ḥaṭṭā(ʾ)t = ō
bI = śūm = ō kul[l] ʾabȧnē mizbiḥ = ʾabȧnē gī*r m˙nuppaṣōt
c lō(ʾ) yaqū*mū ʾȧširīm = ḥammānīm
10a ʿīr bȧṣūrā badad nawǟ m˙šullaḥ = niʿzab = [h]a = midbar
b šam[m] yirʿǟ ʿigl
c = šam[m] yirbaṣ
d = killā sȧʿī*pē = ha
11aI = ybuš qȧṣīr-a = h
a tiššabarna(h) našīm bāʾōt mïʾīrōt ʾōt-a = h
b lō(ʾ) ʿam[m] bīnōt hū(ʾ)
c ʿal kin lō(ʾ) y˙raḥ[ḥ]ïm-an = [h]u(w) ʿō*ś-i = hu(w)
d = yō*ṣïr = ō lō(ʾ) yȧḥunn-an = [h]u(w)
12a = hayā = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b yïḥbuṭ YHWH miš = šibbult ha = nahar ʿad naḥl MṢR-aym
c = ʾattim t˙luqqȧṭū = ʾaḥ⁺ad ʾȧḥ⁺ad
cV bȧnē YŚRʾL
13a = hayā = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b yittaqïʿ = šōpar gadu(w)l
c = bāʾū ha = ʾō*bïdīm = ʾarṣ ʾŠWR = ha = niddaḥīm = ʾarṣ MṢR-aym
d = hištaḥwū = YHWH = har[r] ha = qudš = YRWŠLM
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]