[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 26

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yūšar ha = šīr ha = = ʾarṣ YHWDH
b ʿīr ʿuz[z] la =
c yȧšūʿā yašīt ḥōmōt wa = ḥē*l
2a pitḥū šȧʿarīm
b = yabō*(ʾ) gōy ṣaddīq šō*mir ʾïmū*nīm
3a yiṣr samūk
b tiṣṣur šalōm šalōm
c = ka baṭūḥ
4a biṭḥū = YHWH ʿȧd-ē ʿad
b = YH YHWH ṣūr ʿōlamīm
5a hišaḥ[ḥ] yō*šïbē marōm qiryā niśgabā
b yašpīl-an = [h]a(h)
c yašpīl-a = h ʿad ʾarṣ
d yaggīʿ-an = [h]a(h) ʿad ʿapar
6x tirmu̇s-an = [h]a(h) ragl ragȧlē ʿanī paʿȧmē dallīm
7a ʾurḥ = [h]a = ṣaddīq mēšarīm
b yašar maʿgal ṣaddīq t˙pallis
8a ʾap ʾurḥ mišpaṭē = ka
aV YHWH
a qiwwīnū = ka
b = šim = ka = = zikr = ka taʾwat napš
9a napš = ī ʾiwwītī = ka = [h]a = laylā
b ʾap rūḥ = ī = qȧrb = ī ʾ˙šaḥ[ḥ]ïr-ak = ka
c = ʾȧšr mišpaṭē = ka = [h]a = ʾarṣ
d ṣadq lamȧdū yō*šïbē tibil
10a yuḥ[ḥ]an[n] rašaʿ
b bal lamad ṣadq
c = ʾarṣ nȧkuḥōt y˙ʿawwil
d = bal yirʾǟ giʾ[ʾ]ūt YHWH
11aV YHWH
a rāmā yad = ka
b bal yiḥzayū-n
c yiḥzū
d = yibō*šū qinʾat ʿam[m]
e ʾap ʾiš ṣar[r]ē = ka tō(ʾ)kïl-i = m
12aV YHWH
a tišput šalōm la =
b gam kul[l] maʿśē = paʿalta la =
13aV YHWH ʾïlō*hē =
a bȧʿalū = ʾȧdō*nīm zūlat-i = ka
b = bad[d] = ka nazkīr šïm-i = ka
14a mē*tīm bal yiḥyū
b rȧpaʾīm bal yaqū*mū
c la-kin paqadta
d wa = tašmīd-i = m
e wa = t˙ʾabbid kul[l] zikr la =
15a yasapta = [h]a = gōy
aV YHWH
b yasapta = [h]a = gōy
c nikbadta
d riḥ[ḥ]aqta kul[l] qaṣȧwē ʾarṣ
16aV YHWH
a = [h]a = ṣar[r] pȧqadū = ka
b ṣāqū-n laḥš mūsar = ka la =
17a k˙-mō harā
aR1 taqrīb
aR1I la = lïdt
aR2 taḥīl
aR3 tizʿaq = ḥïbalē = ha
b kin hayīnū mip = pȧnē = ka
bV YHWH
18a harīnū
b ḥalnū =
c yaladnū rūḥ
d yȧšūʿō*t bal nïʿśǟ ʾarṣ
e = bal yippu̇lū yō*šïbē tibil
19a yiḥyū mē*tē = ka
b nȧbilat = ī yaqūmū-n
c haqīṣū
d = rannïnū
dV šō*kïnē ʿapar
e ṭal[l] ʾōrō*t ṭall-i = ka
f = ʾarṣ rȧpaʾīm tappīl
20a lik
aV ʿamm = ī
b bō*(ʾ) = ḥȧdarē = ka
c = sgur dȧlatē = ka baʿd-i = ka
d ḥbī[ʾ] = mʿaṭ ragʿ
e ʿad yïʿbu(w)r zaʿm
21a hinni(h) YHWH yō*ṣē(ʾ) mim = mȧqōm = ō
aI = pqud ʿȧwō*n yō*šïbē ha = ʾarṣ ʿal-a(y) = w
b = gillïtā ha = ʾarṣ ʾat damē = ha
c = lō(ʾ) t˙kassǟ ʿōd ʿal hȧrūgē = ha
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]