[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 1

[ Textanmerkungen ]

1a ḥȧzōn YŠʿYHW bin ʾMWṢ
aR ʾȧšr ḥazā ʿal YHWDH = YRWŠLM = yȧmē ʿZYHW YWTM ʾḤZ YḤZQYHW malȧkē YHWDH
2a šimʿū
aV šamaym
b = haʾzīnī
bV ʾarṣ
c YHWH dibbir
d banīm giddaltī
e = rōmamtī
f = him pašȧʿū b = ī
3a yadaʿ šōr qō*n-i = hu(w)
b = ḥïmōr ʾibūs bȧʿal-a(y) = w
c YŚRʾL lō(ʾ) yadaʿ
d ʿamm = ī lō(ʾ) hitbōnan
4a hōy
aV1 gōy ḥō*ṭē(ʾ)
aV2 ʿam[m] kȧbïd ʿawō*n
aV3 zarʿ mïriʿ[ʿ]īm
aV4 banīm mašḥītīm
aVR1 ʿazȧbū ʾat YHWH
aVR2 niʾ[ʾ]ïṣū ʾat qȧdu(w)š YŚRʾL
aVR3 nazō*rū ʾaḥōr
5a ʿal mah tukkū ʿōd
b tōsīpū sar[r]ā
c kul[l] rō(ʾ)š = [h]a = ḥu̇ly
d = kul[l] libab dawwāy
6a mik = kap[p] ragl = ʿad rō(ʾ)š ʾēn b = ō m˙tum[m]
b paṣʿ = ḥabbūrā = makkā ṭȧrī*y⁺ā lō(ʾ) zur[r]ū
c = lō(ʾ) ḥubbašū
d = lō(ʾ) rukkȧkā = [h]a = šamn
7a ʾarṣ = kim šȧmamā
b ʿārē = kim śȧrū*pōt ʾiš
cP ʾadȧmat = kim = nagd = kim
c zārīm ʾō*kïlīm ʾō*t-a = h
d = šȧmamā = mahpikat zārīm
8x = nōtȧrā bï[t]t ṢYWN = sukkā = karm = mȧlūnā = miqšā = ʿīr nȧṣūrā
9a lūlē[ʾ] YHWH ṣȧbaʾōt hōtīr la = śarīd = mʿaṭ
b = SDM hayīnū
c = ʿMRH damīnū
10a šimʿū dȧbar YHWH
aV qȧṣīnē SDM
b haʾzīnū tōrat ʾïlō*hē =
bV ʿam[m] ʿMRH
11a la-m⁺ah l = ī rub[b] zȧbȧḥē = kim
b yō(ʾ)mïr YHWH
c śabaʿtī ʿō*lōt ʾēlīm = ḥilb m˙rīʾīm
d = dam par[r]īm = kȧbaśīm = ʿattūdīm lō(ʾ) ḥapaṣtī
12a tabō*ʾū
aI = [h]i[r]raʾōt pan-ay = [y]
b biqqiš zō(ʾ)t miy = yad = kim
bI rmus ḥȧṣir-ay = [y]
13a lō(ʾ) tōsīpū
aI habī(ʾ) minḥat šawʾ qu̇ṭurt
aIR tōʿibā hī(ʾ) l = ī
b ḥudš = šabbat[t]
bI qrō(ʾ) miqrā(ʾ)
b lō(ʾ) ʾūkal ʾawn = ʿȧṣarā
14a ḥudȧšē = kim = mōʿïdē = kim śanïʾā napš = ī
b hayū ʿal-ay = [y] la = ṭurḥ
c nilʾētī
cI nśō(ʾ)
15aI = = par[r]iś = kim kappē = kim
a ʾaʿlīm ʿēn-ay = [y] mik = kim
b gam tarbū tȧpillā
c ʾēn-an = šō*miʿ
d yȧdē = kim damīm maliʾū
16a raḥṣū
b hizzakkū
c hasīrū ruʿ[ʿ] maʿlȧlē = kim min = nagd ʿēn-ay = [y]
d ḥidlū
e hariʿ[ʿ]
17a limdū
b hēṭib
c diršū mišpaṭ
d ʾaššïrū ḥamōṣ
e šipṭū yatōm
f rībū ʾalmanā
18a lïkū nā(ʾ)
b = niwwakïḥ-a(h)
c yō(ʾ)mïr YHWH
d ʾim yihyū ḥïṭaʾē = kim = [h]a = šanīm
e = [h]a = šalg yalbīnū
f ʾim yaʾdīmū = [h]a = tōlaʿ
g = [h]a = ṣamr yihyū
19a ʾim tō(ʾ)bū
b = šȧmaʿtim
c ṭūb ha = ʾarṣ tō(ʾ)kilū
20a = ʾim t˙maʾ[ʾ]ïnū
b = mȧrītim
c ḥarb t˙ʾukkȧlū
d YHWH dibbir
21a ʾē-ka(h) hayȧtā = zōnā qiryā niʾmanā mȧliʾt-ī mišpaṭ
b ṣadq yalīn b-a = h
c = ʿïtt-a(h) m˙raṣ[ṣï]ḥīm
22a kasp-i = k hayā = sīgīm
b subʾ-i = k mahūl = [h]a = maym
23a śar[r]-ay = k sōrïrīm
b = ḥabȧrē gannābīm
c kull = ō ʾō*hib šuḥd
d = rō*dip šalmō*nīm
e yatōm lō(ʾ) yišpuṭū
f = rīb ʾalmanā lō(ʾ) yabō(ʾ) ʾïl-ē = him
24a la-kin
aJ nȧʾū*m ha = ʾadōn YHWH ṣȧbaʾōt ʾȧbīr YŚRʾL
a hōy
b ʾinnaḥim miṣ = ṣar[r]-ay = [y]
c = ʾinnaqïm-a(h) mi[n] = ʾōyïb-ay = [y]
25a = ʾašīb-a(h) yad = ī ʿal-ay = k
b = ʾiṣrup = [h]a = bur[r] sīg-ay = k
c = ʾasīr-a(h) kul[l] b˙dīl-ay = k
26a = ʾašīb-a(h) šō*pïṭ-ay = k = = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
b = yō*ʿïṣ-ay = k = = [h]a = tȧḥillā
c ʾaḥ⁺ȧrē kin yiqqarē(ʾ) l-a = k ʿīr ha = ṣadq qiryā nïʾmanā
27a ṢYWN = mišpaṭ tippadǟ
b = šābē = ha = ṣȧdaqā
28a = šabr pō*šïʿīm = ḥaṭṭāʾīm yaḥd-aw
b = ʿō*zïbē YHWH yiklū
29a yibō*šū mi[n] = ʾēlīm
aR ʾȧšr ḥȧmadtim
b = tiḥpȧrū mi[n] = ha = gannōt
bR ʾȧšr bȧḥartim
30a tihyū = ʾē*lā nō*bïlt ʿal-i = ha
b = = gannā
bR ʾȧšr maym ʾēn l-a = h
31a = hayā ha = ḥasun = nu̇ʿurt
b = puʿl = ō = nīṣōṣ
c = baʿ˙rū šïnē = him yaḥd-aw
d = ʾēn m˙kabbǟ
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]