[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 9

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ʾumn-am yadaʿtī
b kin
c = mah yiṣdaq ʾu̇nōš ʿim[m] ʾil
3a ʾim yïḥpuṣ
aI la = rīb ʿimm = ō
b lō(ʾ) yïʿn-an = [h]u(w) ʾaḥ⁺a[d]t min⁺-ī ʾalp
4aP ḥȧkam libab = ʾammīṣ kuḥ[ḥ]
a hiqšā ʾil-a(y) = w
b wa = yišlam
5a ha = maʿtīq har[r]īm
b = lō(ʾ) yadaʿū
c ʾȧšr hȧpak-a = m = ʾapp = ō
6a ha = margīz ʾarṣ mim = mȧqōm-a = h
b = ʿammūdē = ha yitpallaṣū-n
7a ha = ʾō*mir = [h]a = ḥars
b = lō(ʾ) yizraḥ
c = bȧʿd kōkabīm yïḥtum
8a nō*ṭǟ šamaym = badd = ō
b = dōrik ʿal bumu̇tē yam[m]
9x ʿō*śǟ ʿāš k˙sīl = kīmā = ḥadȧrē tē*man
10x ʿō*śǟ gȧdulōt ʿad ʾēn ḥiqr = niplaʾōt ʿad ʾēn mispar
11a hin[n] yïʿbur ʿal-ay = [y]
b = lō(ʾ) ʾirʾǟ
c = yïḥlup
d = lō(ʾ) ʾabīn l = ō
12a hin[n] yïḥtup
b yȧšīb-an = [h]u(w)
c yō(ʾ)mïr ʾil-a(y) = w
d mah tïʿśǟ
13a ʾïlōh lō(ʾ) yašīb ʾapp = ō
b taḥt-a = w šaḥȧḥū ʿō*zïrē RHB
14a ʾap ʾanō*kī ʾiʿn-an = [h]u(w)
b ʾibḥȧr-a(h) dȧbar-ay = [y] ʿimm = ō
15a ʾȧšr ʾim ṣadaqtī
b lō(ʾ) ʾiʿnǟ
c = m˙šō*pïṭ = ī ʾitḥannan
16a ʾim qarā(ʾ)tī
b wa = yïʿn-i =
c lō(ʾ) ʾaʾmīn
d yaʾzīn qōl = ī
17a ʾȧšr = śȧʿarā yȧšūp-i =
b = hirbā pȧṣaʿ-ay = [y] ḥinn-am
18a lō(ʾ) yittïn-i =
aI hašib rūḥ = ī
b yaśbī*ʿ-a = mam⁺rurīm
19a ʾim = kuḥ[ḥ] ʾammīṣ
b hinni(h)
c = ʾim = mišpaṭ
d yōʿīd-i =
20a ʾim ʾiṣdaq
b = [y] yaršīʿ-i =
c tam[m] ʾanī
d wa = yaʿq[ī*]š-i =
21a tam[m] ʾanī
b lō(ʾ) ʾidïʿ napš = ī
c ʾimʾas ḥayy-ay = [y]
22a ʾaḥ⁺a[d]t hī(ʾ)
b ʿal kin ʾamartī
c tam[m] = rašaʿ hū(ʾ) m˙kallǟ
23a ʾim šōṭ yamīt pitʾ-um
b = massat nȧqī*y⁺ī*m yilʿag
24a ʾarṣ nittȧnā = yad rašaʿ
b pȧnē šō*pïṭē = ha y˙kassǟ
c ʾim lō(ʾ) ʾipō(wʾ)
d hū(ʾ)
25a = yam-ay = [y] qallū min⁺-ī rāṣ
b barȧḥū
c lō(ʾ) raʾū ṭōbā
26a ḥalȧpū ʿim[m] ʾu̇n(i)y⁺ōt ʾibǟ = našr
aR yaṭūś ʿȧl-ē ʾukl
27a ʾim
aI ʾumr = ī
b ʾiškȧḥ-a(h) śīḥ = ī
c ʾiʿzu̇b-a(h) pan-ay = [y]
d = ʾablīg-a(h)
28a yagurtī kul[l] ʿaṣṣȧbō*t-ay = [y]
b yadaʿtī
c lō(ʾ) t˙naqq-i =
29a ʾanō*kī ʾiršaʿ
b la-m⁺ah habl ʾīgaʿ
30a ʾim hitraḥ[ḥ]aṣtī b˙-mō šalg
b = hïzikkōtī = bur[r] kapp-ay = [y]
31a ʾaz = [h]a = šaḥt tiṭbu̇l-i =
b = tiʿ[ʿ]ïbū = śalȧmōt-ay = [y]
32a lō(ʾ) ʾīš ka-mō* =
aR ʾiʿn-an = [h]u(w)
b nabō(ʾ) yaḥd-aw = [h]a = mišpaṭ
33a lō(ʾ) yiš bēnē = mōkīḥ
b yašit yad = ō ʿal šïnē =
34a yasir mi[n] = ʿal-ay = [y] šibṭ = ō
b = ʾē*mat = ō ʾal t˙baʿ[ʿ]ït-an =
35a ʾ˙dabbïr-a(h)
b = lō(ʾ) ʾīraʾ-an = [h]u(w)
c lō(ʾ) kē*n ʾanō*kī ʿimmad = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]