[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 6

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a šaqōl yiššaqil kaʿś = ī
b = hayyat = ī = mō(ʾ)z˙naym yiś[śȧ]ʾū yaḥd
3a ʿïtt-a(h) mi[n] = ḥōl yammīm yikbad
b ʿal kin dȧbar-ay = [y] laʿ[ʿ]ū
4a ḥiṣṣē šadday ʿimmad = ī
b ʾȧšr ḥïmat-a = m šō*tā rūḥ = ī
c biʿ[ʿ]ūtē ʾïlōh yïʿru̇kū =
5a = yinhaq parʾ ʿȧl-ē dašʾ
b ʾim yigʿǟ šōr ʿal b˙līl = ō
6a = yi[ʾ]ʾakil tapil mib = bȧly malḥ
b ʾim yiš ṭaʿm = rīr ḥallamūt
7a miʾ[ʾ]ïnā
aI = ngu(w)ʿ
a napš = ī
b him⁺a(h) = dȧwē laḥm = ī
8a yittin
b tabō(ʾ) šiʾlat = ī
c = tiqwat = ī yittin ʾïlōh
9a = yō*ʾil ʾïlōh
b = y˙dakkïʾ-i =
c yattir yad = ō
d = y˙baṣṣïʿ-i =
10a = tïhy ʿōd naḥ[ḥ]āmat = ī
b = ʾ˙sallïd-a(h) = ḥīlā
bR lō(ʾ) yïḥmu(w)l
c lō(ʾ) kiḥ[ḥ]adtī ʾïmȧrē qadu(w)š
11a mah kuḥ[ḥ] = ī
b ʾ˙yaḥ[ḥ]il
c = mah qiṣṣ = ī
d ʾaʾrīk napš = ī
12a ʾim kuḥ[ḥ] ʾȧbanīm kuḥ[ḥ] = ī
b ʾim bȧśar = ī naḥūš
13a ha = ʾim ʾēn ʿizrat = ī b = ī
b = tū*šī*y⁺ā niddȧḥā mim-min⁺ = ī
14a = [h]a = mas[s] mi[n] = riʿ-i = hu(w) ḥasd
b = yirʾat šadday yïʿzu(w)b
15a ʾaḥ⁺-ay = [y] bagȧdū k˙-mō naḥl = ʾȧpīq nȧḥalīm
aR yïʿbu̇rū
16a ha = qō*dïrīm min⁺-ī qarḥ
b ʿal-ē = yitʿallim šalg
17a = ʿi[t]t
aR y˙zur[r]ȧbū
a niṣmatū
bI = ḥumm = ō
b nidʿȧkū mim = mȧqōm-a = m
18a yillapïtū ʾurȧḥōt dark-a = m
b yïʿlū = [h]a = tuhw
c = yō(ʾ)bïdū
19a hibbīṭū ʾurȧḥōt TMʾ
b hȧlīkō*t ŠBʾ qiwwū la =
20a bō*šū
b baṭaḥ
c bāʾū ʿad-ē = ha
d wa = yiḥparū
21a ʿïtt-a(h) hȧyītim lō(ʾ)
b tirʾū ḥȧtat
c wa = tīraʾū
22a = ʾamartī
b habū l = ī
c = mik = kuḥ[ḥ] = kim šiḥdū baʿd = ī
23a = mallïṭū = miy = yad ṣar[r]
b = miy = yad ʿar[r]īṣīm tipdū =
24a hōrū =
b = ʾȧnī ʾaḥrīš
c = mah šagītī
d habīnū l = ī
25a mah nimrȧṣū ʾimȧrē yušr
b = mah yōkīḥ hōkiḥ mik = kim
26aI ha = = hōkïḥ millīm
a tïḥšubū
b = = rūḥ ʾimȧrē nō*ʾaš
27a ʾap ʿal yatōm tappīlū
b = tikrū ʿal ri(y)ʿ = kim
28a = ʿïtt-a(h) hōʾīlū
b pnū b = ī
cP = ʿal pȧnē = kim
c ʾim ʾ˙kazzib
29a šū*bū nā(ʾ)
b ʾal tïhy ʿawlā
c = šū*bī
d ʿōd ṣȧdq = ī b-a = h
30a = yiš = lȧšōn = ī ʿawlā
b ʾim ḥikk = ī lō(ʾ) yabīn hawwōt
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]