[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 5

[ Textanmerkungen ]

1a qrā(ʾ) nā(ʾ)
b = yiš ʿōn-ak = ka
c = ʾil miq = qȧdušīm tipnǟ
2a = ʾ˙wīl yïhrug kaʿś
b = pō*tǟ tamīt qinʾā
3a ʾȧnī raʾītī ʾ˙wīl mašrīš
b wa = ʾiqqu(w)b[b] naw-i = hu(w) pitʾ-um
4a yirḥȧqū ban-a(y) = w miy = yïšʿ
b = yiddakkïʾū = [h]a = šaʿr
c = ʾēn maṣṣīl
5a ʾȧšr qȧṣīr = ō raʿib yō(ʾ)kil
b = ʾil miṣ = ṣinnīm yiqqaḥ-i = hu(w)
c = šaʾap ṣammīm ḥēl-a = m
6a lō(ʾ) yiṣē(ʾ) mi[n] = ʿapar ʾawn
b = mi[n] = ʾȧdamā lō(ʾ) yiṣmaḥ ʿamal
7a ʾadam = ʿamal yu(w)l⁺ad
b = bȧnē rašp yagbīhū
bI ʿūp
8a ʾūlam ʾȧnī ʾidruš ʾil ʾil
b = ʾil ʾïlō*hīm ʾaśīm dibrat = ī
9a ʿō*śǟ gȧdulōt
b = ʾēn ḥiqr
a niplaʾōt ʿad ʾēn mispar
10a ha = nō*tin maṭar ʿal pȧnē ʾarṣ
b = šō*liḥ maym ʿal pȧnē ḥūṣōt
11vI la = śūm šȧpalīm = marōm
a = qō*dïrīm śag˙bū yïšʿ
12a mipir[r] maḥšȧbōt ʿȧrūmīm
b = lō(ʾ) tïʿśēna(h) yȧdē = him tūšī*y⁺ā
13a lō*kid ḥȧkamīm
aI = ʿurm-a = m
b = ʿïṣat niptalīm nimharā
14a yōm-am y˙paggïšū ḥušk
b = = [h]a = laylā y˙maš[šï]šū = [h]a = ṣuhraym
15x wa = yō*šïʿ mi[n] = ḥarb mip = = him = miy = yad ḥazaq ʾibyōn
16a wa = tïhy = [h]a = dal[l] tiqwā
b = ʿō*lat-a(h) qapȧṣā = ha
17a hinni(h) ʾašrē ʾu̇nōš
aR yōkī*ḥ-an = [h]u(w) ʾïlōh
b = mūsar šadday ʾal timʾas
18a hū(ʾ) yakʾīb
b = yiḥbaš
c yimḥaṣ
d = yad-a = w tirpē[ʾ]na(h)
19a = ši[š]š ṣar[r]ōt yaṣṣīl-ak = ka
b = = šabʿ lō(ʾ) yiggaʿ = ka raʿ[ʿ]
20a = raʿab pad = ka mim = mawt
b = = milḥamā mi[y] = yȧdē ḥarb
21a = šōṭ lašōn ti[ḥ]ḥabē(ʾ)
b = lō(ʾ) tīrā(ʾ) miš = šud[d]
c yabō(ʾ)
22a = šud[d] = = kapan tiśḥaq
b = mi[n] = ḥayyat ha = ʾarṣ ʾal tīrā(ʾ)
23a ʿim[m] ʾabȧnē ha = śadǟ b˙rīt-i = ka
b = ḥayyat ha = śadǟ hušlȧmā l-a = k
24a = yadaʿta
b šalōm ʾuhl-i = ka
c = paqadta naw = ka
d = lō(ʾ) tiḥṭā(ʾ)
25a = yadaʿta
b rab[b] zarʿ-i = ka
c = ṣaʾṣaʾē = ka = ʿiśb ha = ʾarṣ
26a tabō(ʾ) = kalḥ ʾïl-ē qabr
aI = ʿlōt gadīš = ʿitt = ō
27a hinni(h) zō(ʾ)t
aR ḥȧqarnū = ha
b kin hī(ʾ)
c šmaʿ-an = [h]a(h)
dV = ʾattā
d dïʿ l-a = k
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]