[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 40

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn YHWH ʾat ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a = rō*b ʿim[m] šadday yissōr
b mōkīḥ ʾïlōh yïʿn-an = [h]a(h)
3a wa = yïʿn ʾYWB ʾat YHWH
b wa = yō(ʾ)mïr
4a hin[n] qallō*tī
b mah ʾȧšīb-ak = ka
c yad = ī śamtī l˙-mō = [y]
5a ʾaḥ⁺a[d]t dibbartī
b = lō(ʾ) ʾiʿnǟ
c = šïttaym
d = lō(ʾ) ʾōsīp
6a wa = yïʿn YHWH ʾat ʾYWB min sȧʿarā
b wa = yō(ʾ)mïr
7a ʾzur nā(ʾ) = gabr ḥ˙laṣē = ka
b ʾišʾal = ka
c = hōdīʿ-i =
8a = ʾap tapir[r] mišpaṭ = ī
b taršīʿ-i =
c = maʿn tiṣdaq
9a = ʾim zïrōʿ = [h]a = ʾil l-a = k
b = = qōl ka-mō* = hu(w) tarʿim
10a ʿdē(h) nā(ʾ) gaʾōn wa = gubh
b = hōd = hadar tilbaš
11a hapiṣ ʿibȧrōt ʾapp-i = ka
b = rʾē(h) kul[l] giʾ[ʾ]ǟ
c = hašpīl-i = hu(w)
12a rʾē(h) kul[l] giʾ[ʾ]ǟ
b haknīʿ-i = hu(w)
c = hduk rȧšaʿīm taḥt-a = m
13a ṭumn-i = m = [h]a = ʿapar yaḥd
b pȧnē = him ḥbuš = [h]a = ṭamūn
14a = gam ʾȧnī ʾōd-ak = ka
b tōšī*ʿ = ka yȧmīn-i = ka
15a hinni(h) nā(ʾ) bȧhimōt
aR ʾȧšr ʿaśītī ʿimm-a = k
b ḥaṣīr = [h]a = baqar yō(ʾ)kil
16a hinni(h) nā(ʾ) kuḥ[ḥ] = ō = mutn-a(y) = w
b = ʾō*n = ō = šȧrīrē bȧṭn = ō
17a yïḥpuṣ zȧnab = ō k˙-mō ʾarz
b gīdē paḥd-a = w y˙śur[r]agū
18a ʿȧṣam-a(y) = w ʾȧpīqē nȧḥūšā
b gȧram-a(y) = w = m˙ṭīl barzil[l]
19a hū(ʾ) rē(ʾ)šīt darȧkē ʾil
b ha = ʿō*ś = ō yaggiš ḥarb = ō
20a būl har[r]īm yiś[śȧ]ʾū l = ō
b = kul[l] ḥayyat ha = śadǟ y˙śaḥ[ḥ]ïqū šam[m]
21x taḥt ṣiʾlīm yiškab = sitr qanǟ = biṣṣā
22a yȧsukkū* = hu(w) ṣiʾlīm ṣilïl = ō
b yȧsubbū = hu(w) ʿarȧbē naḥl
23a hin[n] yïʿšuq nahar
b lō(ʾ) yïḥpu(w)z
c yibṭaḥ
d yagīḥ YRDN ʾil = hu(w)
24a = ʿēn-a(y) = w yiqqaḥ-an = [h]u(w)
b = mōqïšīm yinqub ʾa[p]p
25a timšuk liwyatān = ḥakkā
b = = ḥabl tašqīʿ lȧšō*n = ō
26a = taśīm ʾagmōn = ʾapp = ō
b = = ḥōḥ tiqqu(w)b laḥy = ō
27a = yarbǟ ʾil-ē = ka taḥnūnīm
b ʾim y˙dabbir ʾil-ē = ka rakkōt
28a = yikrut b˙rīt ʿimm-a = k
b tiqqaḥ-an = [h]u(w) = ʿabd ʿōlam
29a ha = t˙śaḥ[ḥ]iq b = ō = [h]a = ṣippu(w)r
b = tiqšu̇r-an = [h]u(w) = naʿȧrōt-ē = ka
30a yikrū ʿal-a(y) = w ḥabbārīm
b yiḥṣū = hu(w) bēn KNʿN-īm
31a = t˙mallē(ʾ) = śukkōt ʿōr = ō
b = = ṣȧlȧṣal dagīm rō(ʾ)š = ō
32a śīm ʿal-a(y) = w kapp-i = ka
b zkur milḥamā
c ʾal tōsïp
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]