[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 4

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾLYPZ ha = TYMN-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a = nissā dabar ʾil-ē = ka
b tilʾǟ
cIP = ʿṣur = millīn
c yūkal
3a hinni(h) yissarta rabbīm
b = yadaym rapōt t˙ḥazziq
4a kōšil yȧqīmū-n millē = ka
b = bȧrkaym kō*rïʿōt t˙ʾammiṣ
5a ʿïtt-a(h) tabō(ʾ) ʾil-ē = ka
b wa = tilʾ
c tiggaʿ ʿad-ē = ka
d wa = tibbahil
6a = lō(ʾ) yirʾat = ka kislat-i = ka
bP tiqwat = ka
b = tum[m] dȧrakē = ka
7a zkur nā(ʾ)
b hū(ʾ) naqī ʾabad
c = ʾē-pō(h) yȧšarīm nikḥadū
8a = ʾȧšr raʾītī
b ḥō*rïšē ʾawn = zō*rïʿē ʿamal yiqṣu̇rū* = hu(w)
9a min = nȧšȧmat ʾïlōh yō(ʾ)bidū
b = mi[n] = rūḥ ʾapp = ō yiklū
10x šaʾȧgat ʾaryē(h) = qōl šaḥl = šinnē k˙pīrīm nittaʿū
11a layš ʾō*bid mib = bȧly ṭarp
b = bȧnē labī(ʾ) yitpar[r]ïdū
12a = ʾil-ay = [y] dabar y˙gunnab
b wa = tiqqaḥ ʾuzn = ī šimṣ min = hu(w)
13v = ś˙ʿip⁺īm mi[n] = ḥiz[zȧ]yō*nōt laylā
vI = npul tardimā ʿal ʾȧnašīm
14a paḥd qȧraʾ-a = = rȧʿadā
b = rub[b] ʿaṣȧmōt-ay = [y] hipḥīd
15a = rūḥ ʿal pan-ay = [y] yïḥlup
b t˙sammir śaʿrat bȧśar = ī
16a yïʿmud
b = lō(ʾ) ʾakkīr marʾ-i = hu(w)
c tȧmūnā = nagd ʿēn-ay = [y]
d dȧmamā wa = qōl ʾišmaʿ
17a = ʾu̇nōš mi[n] = ʾïlōh yiṣdaq
b ʾim mi[n] = ʿō*ś-i = hu(w) yiṭhar gabr
18a hin[n] = ʿȧbad-a(y) = w lō(ʾ) yaʾmīn
b = = malʾak-a(y) = w yaśīm tuhlā
19aP ʾap šō*kïnē bāt⁺ē ḥumr
aPR ʾȧšr = [h]a = ʿapar y˙sōd-a = m
a y˙dakkïʾū = m = pȧnē ʿaš[š]
20a mib = buqr la = ʿarb yukkattū
b mib = bȧly miśīm la = naṣḥ yō(ʾ)bidū
21a = lō(ʾ) nissaʿ yȧtr-a = m b-a = m
b yamūtū
c = lō(ʾ) = ḥukmā
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]